بایگانی

از هرکس مخالفه پاسپورتش بگیره بره تا هرکس در انتخابات شرکت نکنه ضد رژیم و خائنه۱۶

تاریخ سیاه و تاریک چند هزار ساله گذشته ایران از خودکامگانی گفتگو می کند که ملتی را به عنوان ملت نجیب و مهربان، به زیر ستمگری های خود در آوردند و روزهای روشن را بر آنان شب تیره و تار ساختند. شاه سایه خداست، ملت، رعیت پادشاهند. اینها عنوان هایی بود که به کار می رفت، و روشهایی بود که پیاده می شد.