بایگانی

روز ۲۲ بهمن یادآوری دیگر باز شکست ایرانیان از یورش تازیان است۲۴

امروز ۲۲ بهمن روز شوم و چندش آوری در تاریخ ایران است. روزی که رژیم جنایتکار، مزدوران، چاپلوسان، و جیره خواران خود را به نمایش مسخره ای برای توهین و جسارت به ملت ستمدیده و در بلند به خیابان ها می آورد، و با کمال گستاخی بیش از سه دهه جنایات و غارتگری های خود را خدمت به کشور و مردم به شمار می آورد.