بایگانی

آیاسوزاندن قرآن گناه است، یانه؟۸۲

سوزاندن قرآن یاهرکتاب دیگر، کار ناپسندی است، همان گونه که سوزاندن و ریختن کتاب ها به رودخانه دجله و فرات، با یورش تازیان در ایران انجام گرفت. یا آتش زدن کتاب خانه های نهاوند، جندیشاپور، خراسان بزرگ، فارس، پارسه، و دیگر شهرهای بزرگ ایران، و اسکندریه هرکدام زشت و از بربریت تازیان بود.