بایگانی

دامن زدن به خرافات دین، زاییده استثمار کشورهای غرب۱۰

دین به جای آن که در راه گسترش آرامش وتسکین روح و روان انسان قرارگیرد، آلت دست و بازیچه سیاست پیشگان و سرمایه داران شده، تا بر خرافات مردم ساده دل و نا آگاه کشورهای جهان سوم بیافزایند. دولت های غرب با ازدست دادن متصرفات خود، بهترین راه استثمارکشورها را در اشاعه دین و خرافه گرایی میان مردم دانستند.