ماهواره امید۱

خبرنگارفضول محله پریروزدرحلبی آباد با آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران گفتگو کرد. آقای انگوری نژاد با خوشحالی ، ساخت وبه فضا فرستادن ماهواره امید به دست برادران استالینی را گزارش داد، وخاطر نشان کرد  که ۶ موشک دیگرنیزدرراهند. ایشان دلیل فرستادن این همه  موشک به فضا را نگفت. ولی در گفتگوی  […]

اراذل واوباش۰

آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ایران در یک مصاحبه مدفوعاتی اطلاع داد که دولت وی در حال استخدام چند هزارازبرادران ذبح اسلامی ازنوع زورو (Zoro)  با پوشش نقاب تیره رنگ از نوار غزنه می باشد که به دستگیری ومجازات کردن بیش از ۶۰ میلیون اراذل واوباش ایران بپردازند.

محکومیت در دادگاه۰

خبرنگارفضول محله ازدادگاه ویژه روحانیت گزارش می دهد که روز گذشته به اتهامات خواجه حافظ شیرازی وعمرخیام نیشابوری که در اشعارخودمردم را به مشروب خواری دعوت کرده اند، غیابآ” رسیدگی شد وهرکدام به صد ضربه شلاق ، سه ماه زندان، و پرداخت جریمه نقدی دوشتر محکوم شدند.

دانشگاه امربه معروف ونهی از منکر۰

به دنبال موفقیت چشمگیر دانشگاه امربه معروف ونهی ازمنکرواحد مستقردرزندان اوین درآموزش وجلو گیری ازعملکرد شماری از۶۰ میلیون اوباش ، اراذل، و محاربان با الله امت ایرانی، وزیراغفال جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظردارد شعباتی همانند این دانشگاه را بزودی درصدها بازداشتگاههای کرج  وشهرستان های دیگر دایرکند.

آگهی وزارت مسکن۰

نظربه این که ساختن خانه های جدید برای جوانان مستلزم خرج زیاد است، ازاین روی. وزارت مسکن درنظردارد چند هزارچا در درنواحی زلزله زده را از طریق مناقصه ازماموران توزیع آن ها خریداری کند وبا اقساط ذلیل المدت دراختیارجوانا ن بگذارد.

آگهی مناقصه۰

دولت جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظر دارد تعداد چند هزارجرثقیل بزرگ برای به دار آویختن و ازبین بردن بیش از۶۰ میلیون اراذل واوباش شهرهای مختلف از کشورهای دوست وهمکارخود سوریه ، لبنان، زیمبا بوی، ونزوئلا و نیکاراگوآ ازطریقه مناقصه کتبی درسه ماه آینده خریداری کند.

نابود کردن اسرا ئیل۰

آقای خالد منقل جهت همکاری باحکومت ایران برای نابودی اسرائیل وارد تهران شد وازآقای انگوری نژاد رئیس جمبوول درخواست تعدادی پوشک های زمین به هوا وهوا به زمین نمود. آقای انگوری نژاد به نام برده آگاهی داد که به تازگی در یکی ازدهات کاشان دخترنوجوانی توانسته است به یک نوع سرکه ای دسترسی پیدا کند […]