هفت شین بازماندگان رژیم پیشین۰

با به هوا رفتن وسرنگونی رژیم گذشته، بازماندگان آن رژیم بجای هفت سین،هفت شین زیر را برگزیده اند: شاه شعبان بی مخ شعارهای توخالی شهبانو شچاع الدین شفا شاهزاده درانتظار شوهای تلویزیونی بی محتوا

هفت سین جمبول ممبول استالینی۰

دولت ذبح اسلامی به گستردن وانداختن سفره هفت سین که آئین پاک ایرانیان است، باور و اعتقادی ندارد. ولی به هفت سین واجرای آن درنظام خود به شرح زیر، باورمند است: سربه نیست کردن سنگسا ر سربه دار سرمردم شیره مالیدن سپاه پاسداران سرکوبی دگراند یشان ساخت وپاخت با دشمنان مردم وکشورایران

داستان جشن شب چهارشنبه سوری۰

آورده اند که درروزگارپبشین سرزمینی  بود سرسبزوآباد وخرم، با کوهها ودشت ها، رودها و دریاها. بامردمانی مهربان، ساده دل، وباورمند به یزدان پاک، به پندار، گفتار، وکردارنیک وگریزان از اهریمن، آورنده وپرورنده زشتی ها،و سیاهی ها. مردمانی ازنژاد، آداب ورسوم  وزبان های گوناگون، اززردشتی، کلیمی، وترسائی که در کنارهم به سازش وسازندگی می پرداختند. این […]

ماهواره امید۱

خبرنگارفضول محله پریروزدرحلبی آباد با آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران گفتگو کرد. آقای انگوری نژاد با خوشحالی ، ساخت وبه فضا فرستادن ماهواره امید به دست برادران استالینی را گزارش داد، وخاطر نشان کرد  که ۶ موشک دیگرنیزدرراهند. ایشان دلیل فرستادن این همه  موشک به فضا را نگفت. ولی در گفتگوی  […]

اراذل واوباش۰

آقای انگوری نژاد رئیس جمبوول وممبول ایران در یک مصاحبه مدفوعاتی اطلاع داد که دولت وی در حال استخدام چند هزارازبرادران ذبح اسلامی ازنوع زورو (Zoro)  با پوشش نقاب تیره رنگ از نوار غزنه می باشد که به دستگیری ومجازات کردن بیش از ۶۰ میلیون اراذل واوباش ایران بپردازند.

محکومیت در دادگاه۰

خبرنگارفضول محله ازدادگاه ویژه روحانیت گزارش می دهد که روز گذشته به اتهامات خواجه حافظ شیرازی وعمرخیام نیشابوری که در اشعارخودمردم را به مشروب خواری دعوت کرده اند، غیابآ” رسیدگی شد وهرکدام به صد ضربه شلاق ، سه ماه زندان، و پرداخت جریمه نقدی دوشتر محکوم شدند.

دانشگاه امربه معروف ونهی از منکر۰

به دنبال موفقیت چشمگیر دانشگاه امربه معروف ونهی ازمنکرواحد مستقردرزندان اوین درآموزش وجلو گیری ازعملکرد شماری از۶۰ میلیون اوباش ، اراذل، و محاربان با الله امت ایرانی، وزیراغفال جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظردارد شعباتی همانند این دانشگاه را بزودی درصدها بازداشتگاههای کرج  وشهرستان های دیگر دایرکند.