بایگانی

چهل درصد مردم ایران زیر فقر، ولی ۴ میلیون برای اربعین به عراق می روند۱۲

مصیبت مردم ایران آنست که برای رژیم بیگانه اند. زیرا رژیم وابسته به حسین و عباس و صغرا و سکینه است، در حالی که ملت شرافتمند و میهن پرست ایران در سوگ ایران به باد رفته و تازی نشسته و در حرمان آریوبرزن، بابک خرم دین، مازیار، یعقوب لیث، ستارخان، باقرخان، مصدق، رضاشاه و بختیار زانو به غم نشسته است.

رژیم اسلامی باهر نیرنگ و ترفندی، به شستشوی مغزی و گمراهی جوانان می پردازد۲

آخوندها انتظار داشتند نسل جوان ایران که نزدیک به ۶۷٪ جمعیت ایران را می سازد، کورکورانه برده و مطیع آنان شوند. ولی تجربه نشان داد که رؤیای آنان نقش بر آب گشت. زیرا جوانان از خیزش سال ۸۸ تا کنون نشان دادند که آخوند حیله گر را شناخته اند، و دیگر حنای این گروه خودکامه و متجاوز رنگی ندارد.