آگهی وزارت مسکن ۰

نظربه این که ساختن خانه های جدید برای جوانان مستلزم خرج زیاد است، ازاین روی.

وزارت مسکن درنظردارد چند هزارچا در درنواحی زلزله زده را از طریق مناقصه ازماموران توزیع آن ها خریداری کند وبا اقساط ذلیل المدت دراختیارجوانا ن بگذارد.