هفت سین جمبول ممبول استالینی ۰

دولت ذبح اسلامی به گستردن وانداختن سفره هفت سین که آئین پاک ایرانیان است، باور و اعتقادی ندارد. ولی به هفت سین واجرای آن درنظام خود به شرح زیر، باورمند است:

سربه نیست کردن
سنگسا ر
سربه دار
سرمردم شیره مالیدن
سپاه پاسداران
سرکوبی دگراند یشان
ساخت وپاخت با دشمنان مردم وکشورایران