هفت شین بازماندگان رژیم پیشین ۰

با به هوا رفتن وسرنگونی رژیم گذشته، بازماندگان آن رژیم بجای هفت سین،هفت شین زیر را برگزیده اند:

شاه
شعبان بی مخ
شعارهای توخالی
شهبانو
شچاع الدین شفا
شاهزاده درانتظار
شوهای تلویزیونی بی محتوا