کنفرانس مذبوحاتی آقای انگوری نژاد ۰

آقای رئیس جمبول ممبول ذبح اسلامی گزارش زیررا درمورد اقدامات ۴ سال گذشته خود به آگاهی رسانه های کشوررساندند:

از آن جا که سگ حیوان خوبی نیست وگوشت خوشمزه ای ندارد، ما به برادران ذبح اللهی، هویجی، وستاد کاسب کاران (سپاه پاسداران)،  دستور داده ایم که با یک حرکت انقلابی، این جانوران را از پای درآورند.

آقای انگوری نژاد همچنین به گربه علاقه ای ندارند. گویا درنوجوانی گربه همسایه به صورت ایشان چنگ زده که این چنین بی ریخت وبد قیافه شده اند (البته ما امت ذبح اسلامی کماکان قیافه نا مناسب ایشان را تحمل می کنیم ولو آن که شبها خواب های پراکنده ببینیم).

احمدی نژاد

احمدی نژاد

آقای انگوری نژاد ازآنجا که کشورایران به گربه شباهت دارد، در۴ سال گذشته ترتیبی داده اند که پشت این گربه که آب های گندیده دریای خزررا تشکیل می دهد، به برادران استالینی بدون پیش پرداخت یا پس پرداخت فروخته شود. ایشان اضافه کرد که منطقه خراسان را به آقای رضا اهل مدینه وکوفه که سالیان زیادی است با خواهرخودبه ایران پناهنده شده اند، بدون پیش پرداخت یا پس پرداخت فروختند.  برنام ه ۴ سال آینده آقای انگوری نژاد ادامه فروش بخش های جنوب وغرب کشوربه همان روش به برادران ذبح اللهی عراقی  و نوارغزنه می باشد که شکل کشورایران از گربه به بیضی که به بیضه شباهت دارد و مورد تایید ایشان است تغییر پیدا کند.

خبرنگاری ازآقای انگوری نژاد درمورد حیف ومیل وگم شدن بیش ازیک میلیارد دلار ازدرآمد نفت پرسش نمود. ایشان اظهارداشتند که این پول به عنوان تشکروسپاسگزاری به امت ذبح الله که به دیدارایشان وآقای نون خامه ای ولی فقیر دراستان یزد وهم چنین دیدارایشان ازاستان مازندران  آمده بودند، ازقرارهرنفر۵۰۰۰۰  تومان پرداخته اند. ایشان نوید دادند که درسفرهای بعدی برای تشویق وقدردانی مردم، به هرنفرصد هزار تومان پاداش پرداخت خواهند کرد .

درمورد مبارزه باگرانی، آقای انگوری نژاد به ستاد کاسب کاران دستورداده اند هر چه بیشترکالا ازکشورهای دیگروارد کنند تا کارخانه های ایران پررو نباشند که جنس گران بفروشند.