نامه سرگشاده گوسفندان مستضعف به رهبر کهیر انقلاب ۰

به مناسبت گرانی سرسام آور و نایاب شدن گوشت در ایران:
با سلام وتحیت به شما رهبر بزرگ، ما چند تن ازگوسفندان ایل بختیاری به نمایندگی از همه گوسفندان ستم کشیده ایران، به آگاهی اتان می رسانیم که براثرکمبود آب بخاطرعدم بارندگی به یمن و میمنت آمدن شماها، سبزه و گیاهی از زمین نروئیده، و رمقی برایمان باقی نمانده است.ازسوی دیگر، هم قطاران و همکاران شما ازروحانی گرفته تا ستاد کاسب  کاران، هویجی، کذ ب اللهی، بازاری چون عسگر خان بی اولاد، وهمه یا ل و کوپال گرداگردتان درمسجد، امامزاده، آب انبار، و نظیرآن ها به کشتار، و قربانی ما مستضعفان پرداخته اند، و گوشت در بازار بسیار نایاب و دسترسی بدان ها امکان پذیر نمی باشد.

sheep-iran

گوسفندان درمانده و فلک زده هم از دست آخوند قرار و آرامش ندارند. زیرا شکمبارگی آخوند موجب گردیده که نسل آن ها در ایران به زودی برکنده شود و تنها نامشان در کتاب ها باقی بماند.

تا جایی که چند روز پیش هنگامی که من و دوست هم بزغاله ام پس از چرا در بیابانی وارد کوچه شهر شدیم، شماری از مردم محل که ماهها بود گوسفندی ندیده و بوی گوشتی نشنیده بودند، با تکه نان خشکیده به ما نزدیک شدند و آرام، آرام تکه نان را به بدن من و دوستم مالیده و می خوردند، و سپس به بوییدن ما پرداختند. چه اندازه دیدن این صحنه برای من و دوست هم بزغاله ام با شکوه و افتخار آمیز، و برای مردم آن کوچه نیز وسوسه انگیز و رؤیایی بود. البته ، بسی شادمانیم که آخوندی بر سر راهمان قرار نگرفت، وگرنه تکه بزرگ بدنمان سم پایمان بود. زیرا همکاران هم آخوند شما عادت دارند که شغال را هم درسته قورت دهند، حال چه برسد به ما گوسفندان با تنی ناتوان، و گوشتی لطیف و دلپدیر.

بنابراین، روز به روز، ازشمارما کم، و به جای آن برقطر شکم علماء اعلام و آیات عظام، بازاری و  گروه دیگر وابستگان به مرکز خلافت شما افزوده می شود و دیری نمی پاید که این شکمهای بی هنر پیچ پیچ شماها می ترکد و صدای ترسناک و بوی گند آن، فضا را از حسینیه جماران تا سر قبر آقا، و حتی درون بقعه آن گور به گور شده را آلوده و مسموم سازد.

دیگر این که، ازشما در خواست می شود تا پیش از ترکیدن این شکم های بی هنر، دست از خوردن گوشت ما برداشته، و آن را حرام فرمایید. و به جای گوشت ما، گوشت سگ و الاغ های درمانده و ناتوان که شمار آنها نیز آنچنان زیاد شده که موجب نغار خاطر مبارکتان فراهم آمده راحلال فرمائید. بدین وسیله نسل سگ که خواسته خود شما و اسلام عزیز است ازمیان برداشته می شود، و چند صباحی دیگر بر عمر ننگینتان افزوده خواهد گشت. بااحترام: گوسفندان مستضعف.