مشاجره لفظی بین شاه وابوالفضل ۰

یکی از هوا داران فضول محله درخواب می بیند که بین شاه وحضرت عباس درآن دنیا گفتگوی تند زیر رد وبدل شده است: شاه ازابوالفضل گله می کند که چرا این بار هم مانند گذشته در سال ۵۷ به یاری او نشتافته، وبا دست خود او را نجات نداده است. حضرت عباس درپاسخ می گوید که چگونه شاه انتظار داشته که او  بدون داشتن دست ازوی حمایت کند؟

حضرت عباس اضافه می کند که در گذشته نیزدست دولت انگلیس، سی-آی-ای آمریکا، ودست های گروه قداره بند، وغربده کشان میدان های جنوب شهر، مانند شعبان بی مخ ورمضان یخی موجب نجات او بوده اند.