تقویم روز ۰

روزهای مهم تاریخ کشورمان ازدید گروههای گوناگون:

الف- جمبول ممبول اسلامی-

روزنوروز- زایش علی، ملای متقیان وشفا بخش روزقیامت همه مسلمانان(ازدید شیعیان چند پله جلوتراز پیامبروخود خدا)

١٢ فروردین- روزبه کرسی نشاندن احکام صادره دردستگاه اللهی وفرستاده شده برای پیامبربه وسیله جبرئیل (با پیک مخصوص) .

١٣ فروردین- روزخرافات پرستی وکم عقلی ملت مجوس (ایرانیان).

٢٨ مرداد- روزبرکناری مصدق بوسیله   امپریالیسم آمریکا.

٢٢ بهمن- روزپیروزی حق برباطل، برقراری حکومت الله درزمین.

٢٩ اسفند- روزملی شدن صنعت نفت بوسیله آیت الله کاشانی

ب- وابستگان وحلقه بگوشان رژیم گذشته-

نوروز- روزجشن ملی- روزسلام نوروز درپیشگاه شاه وسخنرانی شاه

١٢ فروردین- روزتصویب قانون بیابان گردان ولغوقانون اساسی(البته قانون اساسی هم درکارنبود، فقط کپی آن درگوشه کتاب خانه ها هم چنان خاک می خورد)

١٣ فروردین- روزنحوست درخانه ماندن- روزرفتن به طبیعت

٢٨ مرداد- روزرستاخیزوقیام یک پارچگی ملت علیه مصدق وطرف داران توده ای اوکه کشوررا به ورشکستگی وتجزیه آن، و وابسته بودن به شوروی سوق میدادند

٢٢ بهمن- آغازسلطه حکومت جغد وخفاشان برابرمردان وراست کرداران تاریخ ایران،  یورش دگرباره تازیان به خیمه وبارگاه شاهنشاهان ایران

٢٩ اسفند- روزملی شدن صنعت نفت بوسیله شاهنشاه آریانامهر

ج- مردم عادی کوچه بازار-

نوروز- روزاورمست، روزعدالت وداد خواهی. روزجشن وشادی- جشن ملی، یادگار نیاکان ما- هویت، تاریخ وفرهنگ ملت ما

روزآشتی وبهم نزیدک شدن، روزبرکناری و دورکردن کدورت، دلخوری، گسستگی و پارگی پیوندها، ورشته های محبت ودوستی

١٢ فروردین- تصویب قانون توحش وجنگل ورد قانون استبداد وخودکامه رژیم گذشته.

١٣ فروردین- روزباران، روزگره زدن، و روز شادی. روزپیوند دوستی وزناشوئی، روزسپاس واحترام به سبزه، درخت، وهمه  طبیعت، و همچنین پاکی و پاکیزگی .

٢٨ مرداد- روزتوطئه انگلیس با همکاری سیا آمریکا وهمکاری بستگان شاه، با بکار گرفتن شماری ازلات وچاقوکش های جنوب شهرنظیرشعبان بی مخ دربراندازی دولت قانونی ومردمی دکترمصدق.

٢٢ بهمن- باردوم یورش تازیان برایران

٢٩اسفند- یادروزکوتاه کردن دست امپریالیست انگلیس ازصنعت نفت ایران با دست توانای دکترمصدق.