مژدگانی شهرداری مشهد به مردم خراسان ۰

شهرداری مشهد به عنوان شادباش نوروزی و عیدی به مردم خراسان مژده داد که در راستای اهداف جمبول وممبول ایران مبنی بر گسترش وتوسعه گورستان ها، وتبدیل دانشگاه به گورستان، هم اکنون زمینی به بزرگی صد هکتاردرمشهد را به ساختن گورستان ویژه ای اختصاص داده شده که پاسخگوی نیازهای فوری دولت آقای انگوری نژاد باشد. آقای شهرداربه مردم مژده دادند که ازهم اکنون مردم می توانند با مراجعه به علماء ، روحانیون ونمایندگان آنها مانند برادران هویجی ، ستاد کاسبکاران وجامعه روعبانیت ترتیب خودکشی دادن آنها به وسیله برادران ذبح اسلامی فراهم گردد، ودرکمترین وقت پیکرایشان به دانشگاه (گورستان جدید) منتقل، وبه بهشت موعود روانه گردند.

اتل متل خبرنگارما درگفتگوئی با شهردار مشهد نظرایشان را دراین مورد جویا شد. ایشان درحالی که باد به غبغب خود انداخته بود، اظهارداشت که با تشویق مردم به پیشنهاد خودکشی داده شدن خود به وسیله برادران کذب اللهی وذبح اللهی، همان گونه که امت ما به نام امت شهید پرورنام گرفته است، ازاین به بعد به نام ” امت خود کشی طلب وخود کشی پرور” نیزنامیده خواهد شد. همان گونه که امید رضا درهفته گذشته داوطلبانه خود را دراختیاربرادران ذبح اللهی گذاشت تا به  او خود کشی داده شود وبه بهشت برین وعده داده شده ازسوی روعبانیان فرستاده شود.