نمایشنامه کمدی فانتزی انتخابات ۰

این نمایشنامه که با هنرمندی اداره سیاسی عبادی  پارلمان انگل استان وبا نظارت آقای گوردن بایرنخود بریزآن کشورنوشته ، وهنرپیشگان آن با دقت تهیه شده اند، بزودی درخیابان های تهران وشهرستان ها با نظارت وهمکاری ستاد کاسبکاران (پاسداران قدیم) و هویجی ها به صورت سرباز بروی صحنه خواهد آمد.

نمایشنامه کمدی فانتزی انتخابات

نمایشنامه کمدی فانتزی انتخابات

اجراء کنندگان این نمایشنامه وبه ترتیب آمدن بروی صحنه ازاین قرارند:

کارگردان ومدیراجراء: آقای نان خامه ای

گریموروتهیه صحنه ها: شهرداری ها، وماموران حوضچه های علمی، ووزارت اغفال استالینی

هنرپیشگان به ترتیب وزن عبارتند از آقایان: تحفت السلام مهره  کهروبائی، ملا حسین موسمی نژاد ، قاشق فتیله سعدی شاه چراغی ، حصیر باف، وبمبول انگوری نژاد

روزگذ شته اتل متل خبرنگارما مصاحبه ای به شرح زیربا آقای نان خامه ای ولی فقیرانجام داد:

پرده اول – اتل متل- ممکن است بفرمائید که بهای بلیت چند وازکجا باید تهیه کرد؟

نان خامه ای  (با ورد خواندن وفوت کردن بدورخود) -شرکت وتماشای این نمایشنامه برهمگان واجب شرعی است ودارای اجرد نیوی واخروی خواهد بود.

ما به امت اسلامی شرکت کننده که ازحالا ثبت نام کنند، بهریک یک بلیت سفرزیارت سوریه می دهیم.

آنهائی که روزنمایش حاضرشوند، به آنها ناهارچلو خورش، و برای بردن به منزل سیب زمینی داده خواهد شد. شرکت کارکنان دولت، بازاریان، افراد هویجی، وشرکت های وابسته به انقلاب  دراین نمایشنامه الزامی است. ۶۵ میلیون دیگرکه جزء امت ما نیستند واراذل واوباش به شمارمی آیند، در آینده ای نزدیک به دانشگاه اوین ودیگرشعبه های آن درکشورفرستاده می شوند تا ارشاد وتربیت شوند.

متل- آیا شما بین داوطلبان تفاوتی می بینید؟ وچرا درمیان کاندید ها کاندید زن دیده نمی شود؟ اتل

نان خامه ای- من میان کاندیدها تفاوتی نمی بینم. هرکدام دارای ویژگی های خاص می باشد. شما می توانید باخود آنها مصاحبه کنید ونظریات آنان را بدانید.

اما درمورد زنان، باید گفت که طبق شر اسلام زنان درجامعه ما وزنه ای بشمارنمی آیند. آنان به عنوان ابزارو وسیله برای آسایش وراحتی مرد به کارمی روند. دراسلام وهم چنین دربیشتر زبان های دنیا الله مذکرومرد معرفی شده است. بنابراین، ما الله تبارک وتعالی رامذکرومرد می دانیم . فقط خدای مجوسان است که با ضمیر”او” معرفی شده است. یعنی خدا نه مذکراست نه مونث، که البته ازنظرما کفراست. بنابراین ما زنان را جزء انسان به شمارنمی آوریم، وفقط اجازه دارند به کاندیداها آن طورکه به آن ها گفته می شود رای بدهند.

پرده دوم- پرسش خبرنگارما ازآقای انگوری نژاد- آقای رئیس جمبول وممبول ممکن است بطورکوتاه بفرمائید در چهارسال گذشته چه فعالیت هائی کرده اید، وبرنامه آینده شما اگرانتخاب بشوید چیست؟

رئیس جمبول وممبول- سخن خود را با خواندن بخشی ازآیت الکرسی اینطوربیان می کند: ما درگذشته توانستیم برادران فلسطینی وگروههای حزب الله لبنان را به یورش وجنگ به اسرائیل تشویق نمائیم تا همان گونه که اعراب مسلمان ۱۴۰۰ سال پیش با یورش به بلاد کفرایران، مردم را ازجهالت وعقب ماندگی نجات دادند واکنون کشورایران درزیرسایه اسلام توانسته است صهیونیسم آمریکا را ازپای درآورد، بلاد کفر اسرائیل نیزبه زیرپرچم اسلام بیاید. ما توانستیم بیش ازیک میلیارد دلارخسارت های جنگ برادران فلسطینی با اسرائیل را به پردازیم، برایشان بیمارستان، خانه وشهربسازیم.

ما به همه کسانی که دراستانها بدیدارما آمده اند، سیب زمینی، ۶۰ هزارتومان، وعده کمک های بیشتری دادیم . برنامه دوره بعدی ریاست ما ریختن اسرائیلی ها به رودخانه نیل  خواهد بود.

پرده سوم- پرسش خبرنگارما ازآقای ملا حسین موسمی نژاد- ممکن است بفرمائید پس ازپایان ریاست پیشین خود بیش ازبیست سال پیش تاکنون کجا بوده اید وبرنامه آینده اتان چیست؟

ملا حسین موسمی نژاد- بامقداری ورد خواندن وفوت کردن، این چنین افاضه کلام می کنند: ” من دراین سال های دورازپست وشغل آبدار، بادریافت کمک های زیادی ازآقای نان خامه ای، زمستان ها زیرکرسی وکنارمنقل، وتابستانها درکنارحوض وبا همسران خود به استراحت پرداختم وخودم را برای امروزآماده کردم. اکنون بنا به خواسته رهور، دوباره وارد گود می شوم. برنامه آینده من مانند گذشته جیره بندی درهمه موارد ودرسطح کشور خواهد بود.”

پرده چهارم- آقای تحفت السلام مهره  کهروبائی بزرگترین برنامه خود را پایه گذاری بنیاد شهید می داند. ایشان گفت:”ماتوانستیم امت کذ ب الله را آماده وتشویق به شهادت کنیم وبه امت شهید پرورتبدیل نمائیم. آنگاه برای آنکه همسران آنان بی سرپرست نمانند، آنها را به عقد وصیغه خود درآوردیم وازخانه واملاک بازمانده آنان نیزنگهداری کردیم. من درسفرهای خود به ژاپن وچین، وسایل آرایش وزینتی زیادی با خود آوردم ومیان زنان شهید پخش کردم. برنامه دولت من، گسترش هرچه بیشتر بنیاد شهید وتشویق به شهادت، وسرپرستی زنان وخانه وزندگی آنان خواهد بود.”

پرده پنجم- آقای قاشق فتیله سعدی دراین بخش نمایش به مردم گفت:” من با شکفته شدن انقلاب استالینی، بلادرنگ پیش ازآنکه پلاسیده شود راهی پاریس شدم ودرمدت بسیارطولانی کمترازشش ماه با هزینه کردن زیادی، چندین دکترا وفوق تخصص دررشته های ولایت فقیر، دستمال کشی، پشت هم اندازی خریداری، و دربازگشت دراندک زمانی پله های ترقی را طی کردم وهم چنان ادامه خواهم داد.”