ضحاکان ماردوش ودل آرا دارابی ۰

رژیم ضحاکی خون آشام، مرگ پیشه ومرگ بار چیره ومستولی برمردم رنجدیده ومصیبت کشیده کشورمان، هرشب وهرروز، برای مارهای شکم گنده خود قربانی جدیدی می طلبد. این اشتهای کاذب را سیرائی، واین حرص وطمع راپایانی نیست. چه بسیارنوجوانان، جوانان، ومادرانی ساده دلو و بیگناه که ناآگاهانه ویا بی اختیار، دردام کید وحیله ومکراین گرگان و شیادان ماربدوش گرفتارمی شوند، مورد دستمالی و تجاوز قرارمی گیرند، وسر انجام جان می بازند.

ضحاکان ماردوش

ضحاکان ماردوش

تا زمانی که :مردم نا آگاه ویا کیسه دوزوفرصت طلب کشورمان، درمجالس ومحا فل این گرگ صفتان، مانند مسجد، تظاهرات، سخن رانی ها، ویا حوزه های رای گیری شرکت می کنند،

دل آرا دارابی

دل آرا دارابی

تا زمانی که : سپاهیان، بسیجی ها، اطلاعاتی، خواهران زینب، وهمانند آنان به خاطرحقوق ومزایا ئی که بدون خواسته ورضایت مردم ایران به آنان داده می شود، به مردم وکشورخود خیانت می کنند، وبه اجرای خواسته های شیطانی وغیرانسانی این  ضحاکان ماردوش انجام وظیفه می کنند،

و تا زمانی که : انسان نما های خیانت پیشه بنام ایرانی، گرگانی درلباس میش، درگوشه وکنارجهان، پراکنده، سردرآخوردژخیمان رژیم، ازمال واموال مردم محروم وبی پناه ایران تغذیه می کنند، به افکاروهوس های شیطانی وغیرانسانی رژیم ضحاکی جامه عمل می پوشانند، نازنینان وعزیزان ما چون: دل آرا دارابی، امید رضا میرصیافی، اکبرمحمدی، فرزاد کمانگر، رضا علی نژاد، نازنین فاطمی، مصلح زمانی، عاطفه سهاله، وصدها وهزاران غنچه ها وگل های دیگر باغ کشورمان، پرپرشده، وهم چنان طعمه مارهای ضحاکان می گردند.

بنابراین، یکایک افراد گروه بالا، همچنین کسانی که ناظروشاهد اعدام، سنگسار، ویا تیرباران  جگر گوشگان وفرزندان کشورمانند، ویا به دیدارواستقبال هریک ازافراد واعضاء رژیم جنایتکاروخون آشام مستولی برکشورمان می روند، به به می گویند وچه چه می زنند، ویا درتلویزیون ها ورادیوها، چه در درون، ویا برون کشوردرراه بقاء وپایداری این رژیم گام برمی دارند، بدون تردید درکشتار وخون یکایک فرزندان این آب وخاک سهیمند، وجنایتکارشناخته می شوند.

درپایان، اگرما ازفردی دل خوشی نداشته باشیم، با او رفت وآمد نمی کنیم، بدیداروبه خانه اونمی رویم، وازاو هرچه بیشترفاصله می گیریم. دیدارورفت وآمد ما با کسی که او را دوست نداریم، تائید او است.  بنا براین، شرکت درانتخابات وهراجتماع برگرفته ازرژیم، شرکت درکشتارهم میهنان ما، خیانت به مردم، بویژه به نسل جوان، ونهایتا پس ماندگی کشورمان به شمارمی آید.