افتادن به پای رهبر ۰

درجریان بازدید آقای نان خامه ای امام چهاردهم  رهورآسمان وزمین ا زسنندج، مردی خود را به پای اوانداخت وبرآن بوسه زد.

آقای آیت الله مسواک یزدی شکرفرمودند که بوسیدن پای نایب امام عبادت است وموجب نجات انسان درروز رستاخیزخواهد بود.

شنگول منگول خبرنگارما درسنندج طی مصاحبه ای نظراین مرد را جستجو شد. نامبرده گفت برای صواب واجر گرفتن درروز آخرت، بوسیدن پای امام چهاردم لازم است، ولیکن بهتراست ما پیش بندی به دهان داشته باشیم تا ازبوی گند پا وجوراب ولی فقیر واز خطربیماری ایدز درامان بمانبم .