نامه ولی فقیه به مدیرتلویزیون صدای آمریکا ۰

آقای نان خامه ای امام چهاردهم طی نامه ای خطاب به آقای کمبوزمرموزی نژاد سرپرست تلویزیون صدای آمریکا ازتلاش وی درهمراهی وکمک درتایید وبرقراری رژیم جمبول ممبول استالینی تشکرو سپاسگزاری کرد.

آقای کمبوزمرموزی نژاد توانسته اند با برکناری شماری ازکارمندان میهن پرست، دعوت و بکارگرفتن تعدای دلقک، منیژک وبی تفاوت ویا دشمن مردم وآینده ایران، درپابرجائی وپایداری رژیم کنونی کماکان همکاری لازم را داشته باشند.

آیت الله کهربائی رئیس همسر شهیدان نیز از آقای جمشید ابلیس به خاطرسفرهای متوالی ایشان به دوبی، راس الخیمه ودیگربنادرخلیج فارس ومعالجه پائین تنه وپشت وروی ایشان وسایرآخوندها تشکروسپاسگزاری نمود.