گریه وزاری و التماس ولی فقیر ازمردم کردستان ۳

آقای نان خامه ای امام چهاردهم ونماینده الله مدینه درزمین وهوا برای ازمیان بردن بیش از ۵٠ میلیون اراذل واوباش بویژه مردم کردستان وبلوچستان، تلاش همه جانبه را آغاز کرده است. امام سیزدهم آقای خمینی شکرپرانی فرموده بودند که باید درایران ارتش ٢٠  میلیون نفری بوجود آید. به گفته دیگر، سوای آخوند های ریزودرشت، دستاربند وبی دستار، خیکی، ونیمه خیکی، هویجی، سپاه کاسب کاران، شماری ازبازاری های روباه صفت ودزد منش مانند عسکراولاغی ، امت گوسفند نژاد، کاسه لیسان وبادنجان دورقاب چینان، فا طمه کماندوها، چماقدارها، لات های چاله میدان، کناره های حرم ها، ومراکزنان دانی آخوند وولایت فقیر، گروههای خرد باخته زنجیرزن، گروههای خود خواه وخود فروش، اشغال گران ادارات وموسسات ملی ودولتی، بیگانه پرستان، برادران کذب اللهی وارده از لبنان، سوریه، ونزوئلا، نیکاراگوآ، ودیگرتروریست های درنوبت نشسته، همه وهمه درزیرعبا وقبای آخوند بخشی ازارتش بیست میلیونی خواسته امام سیزدهم را تشکیل خواهند داد وبدون شک آقای نان خامنه ای این گروه را که تا کنون نزدیک به ده میلیون رسیده اند، به نام امت مسلمان رهبری می کند.

آقای نان خامه ای با ظلم وستم بسیاری که خود ویال وکوپا لش وامت مسلمان ازگروه بالا که آنان را نمایندگی می کند، می خواهد با دروغ وتزویروربه نزدیک به ۶٠ میلیون مردم دیگرکه ایرانیان راستین، انسان، درستکار، باحقیقت، وباایمان ذاتی خود، با هرمذهب وبا هردین، ودارای فرهنگ والا وشکوهمند ایرانی هستند، کماکان مانند سی سال گذشته با دیکتاتوری وسبعیت حکمرانی کند وبازهم با دلقک بازی ، کلک وخیمه شب بازی، چند شاخ شکسته دیگرکه مظهرفساد، غارت، تجاوز، زورگوئی،  جنایت، بی سوادی، وبی فرهنگی هستند ، وابدا وبه هیچ وجه نمی توانند نماینده مردم ایران به شمارآیند،  به حلق هم میهنان درستکارما به نام کاندیدای ریاست جمهوری، فروکند.

آن چه آقای نان خامه ای درسنندج وشهرهای دیگرگفته ومی گوید، همگی دروغ وتظاهروریا است.

مردم کردستان همراه با دیگرهم میهنان خود بلکه دهها مرتبه بیشترازاین رژیم غیرانسانی ظلم وستم دیده اند وازدست جلادان ولات های همیشه درصحنه این قوم بربرشکنجه شده اند، وسیلی خورده اند.

حال، هنگامی که نان خامه ای هوا راپس می بیند ومی داند که مردم ایران بویژه کردهای با شرف، بلوچ های محترم با شناسنامه ودلیری رستم یل دوران، ترکان غیوروغیرتمند فرزندان دلیرستارخان وباقرخان، با قرن ها سابقه دلاوری، شجاعت و جانبازی، مردم با فرهنگ گیلان ومازندران، فرزندان دلاوران دیلم ، مبارزان ابرنیرووابرقدرت دربرابرتازیان بی فرهنگ وفرومایه، ومیلیون ها انسان های فرهیخته دیگر، شرف وعزت وآبروی خود را به بازی نمی گیرند وبه این رژیم جهنمی رای نخواهند داد، به کردستان می رود وبا التماس وگریه وزاری، وبا دروغ وریا ودست هم اندازی راجع به تعداد رای دادن های سال های پیشین، به گدائی رای ورای دادن می پردازد.

مردم ایران به خوبی می دانند که سرتاسرگفتاروکردارآخوندها که قومی متجاوز وبیگانه می باشند وفرهنگ وپیشین تابناک وافتخارآمیز ایران وایرانی را نادیده می گیرند و حتی حاشا می کنند، نماینده ومورد خواست وتایید مردم ایران نیستند.

مردم ایران را ازکرد، عرب، بلوچ، گیلک، لر، فارس وگروههای دیگرتشکیل می دهند که به مذاهب وادیان گوناگونی چون زردشتی، کلیمی، بهائی، ترسائی، سنی وشیعه باوردارند، وبه زبان ولهجه های گوناگونی گفتگو می کنند. این ها همه وهمه با دگرگونی وتنوع خود، گل های خوشبوئی هستند که درباغ سرسبزوشکوفای ایران روئیده اند وفضا را معطرمی کنند. ازدید بیش از ۶٠ میلیون ایرانیان راستین که همین گل ها وشکوفه را شامل می شوند، گروههای آخوند وهمراهان ١٠ میلیونی کنونی ایران، جز علفهای هرزه وکرم ها وانگل های این باغ زیبا وبا شکوه به شمار نمی آیند.

یک انتخاب آزاد نشان می دهد که رژیم کنونی، هما ن کرم ها وزالوهای کشورما است، که باید تک تک آنان برای جنایت هائی که درطی سی سال گذشته کرده اند، به مردم سیلی زدند، ایران را یک پارچه زندان، روسپی خانه، ومرکزاعتیاد، دزدی وغارت نمودند، دادوری، محاکمه، ومجازات شوند.

هنوز مردم ایران صدای غارغاروشوم توهین آمیزآخوند روباه صفت رژیم به نام آخوند دانشگند که به دانش، هستی وبشریت گند زده ودرسخنرانی بی شرمانه خود دریزد به بیشترین جماعت ایرانی بویژه هم میهنان پاکدل وپاکباز سنی ما درشهرهای ایران توهین کرده است، فراموش نکرده اند.

امید است مردم ایران، انسان های راستین وبا شرف، با شرکت نکردن در این انتخابات (افتضاحات) ونبودن درصحنه، به این رژیم غیرانسانی نه بگویند، ودرروز ٢٢ خرداد میخی برتابوت آخوند بکوبند.

آقای نا ن خامه ای درسنندج شکرپرانی کردند که بودن درصحنه وشرکت درانتخابات موجب تائید وثبات وپایداری رژیم است. به عبارت دیگر، شرکت نکردن ونبودن شما درصحنه موجب سقوط این رژیم خواهد شد. حال، این وظیفه شماست که ثابت کنید این رژیم تحمیلی مورد خواست وانتخاب شما نیست.

تلویزیون رنگارنگ رسانه ایست که با تلاش وکوشش خستگی ناپذیری، به مردم ایران می فهماند که با سرنوشت خود، فرزندان، آیندگان، وکشور بازی نکنند، روز٢٢ خرداد درخانه بنشینند، ودر این افتضاحات  شرکت ننمایند.

ما راه وروش این رسانه مردمی که اکثریت خاموش را نماینگی می کند، ستایش می کنیم، دست گردانندگان آن که با تمام نیرو وقوا درهم آوردن وپیوستگی مردم تلاش می کنند، می فشاریم، وایمان داریم که دراین راه با همکاری مردم ایران، بزودی پیروز خواهند شد.

  • Mahnaz

    Mahnaz.man raye nemidaham,chon khiyant be melat ast.

  • Mahnaz

    man raye be shahansha ayande Iran (reza pahlaw

  • mahnaz

    dorod bar reza pahlawi shahanshah Iran bozorg ve piroz .man be reza pahlawi raye midaham.man yek dibir farsi hastam .