رسیدن به آزادی وشرف انسانی، یا دربند ودرطلسم آخوند بودن ۳

این مقاله در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۸۸  پس از بازدید خامنه ای و گمراه کردن مردم در آن استان نوشته و یک بار پخش شده است.

نزدیک به سی سا ل پیش، مردم ایران که درزیرفشارخفقان وزورگوئی رژیم گذ شته بسختی نفس می کشیدند، به اعتراض وتظاهرات برخاستند. درآن فضای سیاسی بسته، با نبودن سیاستمداران آگاه و کاردان، ملت رنجدیده وهردم سیلی خورده ایران به تنها ریسمان پوسیده ای بنام آخوند که درچاه زندگی خود سراغ داشتند، آویزان شدند. غافل ازاین که این جانوران دوپا، گرگ صفتانی بوده اند که  درلباس میش دربرابرمردم ساده دل وبی آلایش خود نمائی وتجلی می کردند. نتیجه  این که این  ریسمان پوسیده پاره  شد وملت نگون بخت ما را به ته چاه سرنگون نمود.

رژیم اسلامی، رژیم استبدادی شاهنشاهی، و رژیم کمونیستی، همه به یک شکل عمل می کنند. یک دیکتاتور، چون آقا محمد خان، خمینی، خامنه ای، هیتلر، و یا استالین، از عده ای افراد زبون و زیردست به نام صدر اعظم، یا نخست وزیر، مانند اسبان کالسکه و گاری در باربری و انجام هدف های خود بهره می گیرد، و هر آنگاه از آنان خسته و سیر شد، به کناری می اندازد، و یا از بین می برد.

رژیم اسلامی، رژیم استبدادی شاهنشاهی، و رژیم کمونیستی، همه به یک شکل عمل می کنند. یک دیکتاتور، چون آقا محمد خان، خمینی، خامنه ای، هیتلر، و یا استالین، از عده ای افراد زبون و زیردست به نام صدر اعظم، یا نخست وزیر، مانند اسبان کالسکه و گاری در باربری و انجام هدف های خود بهره می گیرد، و هر آنگاه از آنان خسته و سیر شد، به کناری می اندازد، و یا از بین می برد.

خمینی، شیطان بزرگ، یا به راستی راسپوتین ایران، همراه با گروه شیطانی خود، ازآخوند های  دستاربرسرگرفته تا بی دستار، کشورعزیز وبزرگ ما را با جان ومال و همه هستی هایش، وحتی ناموس مردم و آیند ه  کشور، مانند ارث پدری اشان میان خود بخش وتقسیم کردند. میزان وابعاد جنایات، خودکامگی، هرزگی، غارت، چپاول، ونابود کردن فرهنگ وآئین ومنش کشورما دراین سه دهه بی حد وحصر، وناگفتنی است.

آخوند ها دردرازای چند سده گذشته که مانند زالوآهسته وپیوسته ودرنهان خون مردم را می مکیدند، همیشه به مردم می گفتند: ” دروغگو دشمن خدا است”. گمان نمی کنم سوای امت درمنجلاب فکری فرورفته طرفداراین رژیم آدم خوار، درمیان مردم ایران بویژه اکثریت خاموش، یک انسان با شرف باشد که به دغل بودن ودروغگوئی وسفسطه بازی، وروباه گری جنس آخوند مطلع وآگاه نباشد.

ازآن جا که بنا به فتوای آخوند های شیعه، دشمن خدا باید نابود شود، ودراین راستا به دستورخمینی وهم پالکی های او دراین سه دهه بسیاری ازهم میهنا ن شریف وبزرگوارما بنام دشمن خدا، یا محارب با خدا، ویا مفسد فی الارض، بی گناه وبدون هیچ جرمی اعدام شدند، براساس همین فتوا، ازآن جا که تمامی آخوند ها شبانه روز به دروغ پردازی، جعل اخبارواحادیث، وتحمیرمردم نا آگاه اشتغال دارند، بنا به فتوای خودشان، همگی دشمن خدا ومحارب با خدا به شمارمی آیند، ومحکوم به مرگ می باشند.

برهمین اساس، آن چه که خامنه ای امام چهاردهم تا کنون گفته است ، سراپا دروغ بوده، وبنا به فتوای خود وهم قطارانش، مفسد فی الارض ،  ومحکوم به مرگ است.

ازاین روی، گفتارزیر وآن چه خامنه ای راجع به کاندیداها گفته ومی گوید سرا پا دروغ، وبی اساس است:

١- ” این کاندیداها نمایندگان مردمند” این گفته نادرست ودروغ محض است، زیرا مردم درانتخاب این کاندیداها کوچکترین سهم وشرکتی نداشته اند.

٢- ”  اینان مردمانی درست کاروبا حقیقت هستند”. این هم کاملا دروغ است. زیرا پرونده دست داشتن اینان درجنایات به طورمستقیم یا غیرمستقیم، آن چنان سنگینی می کند که حتی یک الاغ هم قادربه حمل آن نخواهد بود.

٣-  ” اینان کاندیداهائی مسلمان، با ایمان، ومتعهدند”. این هم کاملا دروغ است. زیرا مسلمان ایران دررژیم های گذشته، نه دروغ می گفت، نه مال مردم می خورد، یا به ناموس دیگران تجاوز می کرد. اما اینان دارای همه این زشتی ها وخیانت ها هستند. چنان چه لازم باشد، ما چنایات ، تجاوزها، دزدی ها، وبی حرمتی نسبت به دیگران این غاصبان پست ومقام وفاسدان اجتماعمان را دراین جا به نگارش درمی آوریم.

درگذشته گفتیم، بازهم تکرارمی کنیم، تنها اسلحه وراه ازمیان برداشتن این غده سرطانی از مغز و فکرووجود مردم کشورمان، نبودن درصحنه وشرکت نکردن درانتخابات است.

خامنه ای بارها دریکماه گذشته درکردستان وجاهای دیگرگفته است که : ” بودن درصحنه و رای دادن، بقاء وپایداری جمهوری اسلامی است”. به گفته دیگر، شیشه عمراین رژیم دردست مردم ایران می باشد، زیرا با نبودن درصحنه وشرکت نکردن، بدون تردید رژیم سقوط می کند ومردم کشورمان به آزادی می رسند.

بودن درصحنه وشرکت درانتخابات، یعنی ادامه کشتاربی امان مردم بیگناه، نسل کشی ونابود کردن جوانان، تجاوزوبی حرمتی به بانوان، غارت وچپاول ثروت، دارائی وهستی کشور، ونابود کردن فرهنگ، زبان، آثارباستانی، وهمه گونه جلوه های هنر، واندیشیدن چهره های درخشان وتابناک کشورمان خواهد بود.

حال، تو ای هموطن، فرزند راستین یعقوب لیث وبابک خرم دین ، تو این جنایت ها را می بینی وبازهم  رای میدهی؟ بازهم به تماشا می روی وصحنه انتخابات آخوند را گرم نگه می داری؟. آیا خون بیگناهان برزمین ریخته هم میهنان خود را فراموش کرده ای؟. جرثقیل های آماده شده برای نابودی زنان ومردان میهن دوستمان را دیده ای؟.  آیا بدن شکنجه شده و طناب های اعدام را به خاطرداری؟. حال با یادآوری ومشاهده وشنیدن آن همه جنایت ها به وسیله این رژیم خونخوار، آیا بازهم به صحنه می روی ورای میدهی؟.

هرفرد که درصحنه حاضرشود و به این انتصابا ت مسخره وجنایت آوررای دهد، درقتل وکشتار و ریختن خون بیش از ده هزارزندانیان بی گناه سال ١٣۶٧ ، درکشتارمتهمین به کودتای پادگان نوژه درسال ١٣۵٩، درقتل های زنجیره ای کشتن بیرحمانه افسران ودلاوران جانبازو میهن پرست، کشتن مغزمتفکردانش وتکنولوژی مهندس ریاضی ، کشتن نفرت انگیزو زننده بانوی بزرگواروفرهنگ دوست وفرهنگ گستر، دکترفرخ رو پارسا، وکشتن داریوش فروهر و همسرش، درکشتن بیرحمانه دکتربختیار، دکترقاسملو، دکترشرفکندی، فریدون فرخ زاد.

تحریک صدام حسین در براه انداختن جنگ عراق وایران، دربدنباله کشاندن جنگ برای بقاء ودوام رژیم، (زیرا بنا به گفته خمینی جنگ برکت بود وادامه جنگ موجب دوام وقوام رژیم وی می گردید) ، درکشته شدن ومجروح و ناقص کردن بیش از یک میلیون جوان ونو جوان بی گناه، دراعدام ها، کشتارها، سنگسارکردن هرروزه وهرماهه درون وبرون زندان ها ، کشتارنویسندگان، روشنفکران، دگراندیشان، تعداد بیشماری ازمردم کردستان وبلوچستان، ودهها وصدها مورد ومثال دیگر، ونهایتا درقتل وکشتار: دل آرام دارابی، امید رضا میرصیافی، اکبرمحمدی، فرزاد کمانگر، رضا علی نژاد، نازنین فاطمی، مصلح زمانی، عاطفه سهاله، و صدها وهزاران غنچه ها وگل های دیگر باغ کشورمان،  شریک وسهیم بوده اند.

شماری از رسانه های کشور با روش های نادرست سیاسی انقلاب مردم را به بیراهه می کشند:

١- با تبلیغات، وبا بوغ وکرنا، مردم مظلوم وستم کشیده درزیردیکتاتوری وزورگوئی رژیم نامردمی آخوندی را سرگردان، و به نانوائی ها، رودخانه زاینده رود وبیراهه می کشانند، تا شعار “نان می خواهیم ” خود را به گوش رژیم برسانند. مثل این که تنها مشکل مردم ایران کمبود وند اشتن نان است. این یک شعاروبحث کاملا انحرافی است.  مردم ایران بویژه اکثریت خاموش بدنبال آزادی ،عدالت اجتماعی وحکومت مردم سالارند ، نه یک حکومت فاشیستی مرگ سالار.

این شعار، کاملا انحرافی است. زیرا ابدا براندازی رژیم را مطرح نمی کند. رژیم را به طور غیر مستقیم بدون آنکه درنابودی آن اشاره ای کرده باشد، قانونی ومورد تایید قرار می دهد، وفقط به رژیم یاد آورمی شود که کمبود نان تنها مشکل مردم ایران است.

٢- درتلویزیون، پرسش همگانی مطرح کرده اند و آمارمی گیرند که بینندگان و شنوندگان به کدام یک ازاین کاندیداهای ولایت فقیه رای می دهند؟ بازهم دراین پرسش، به طورغیرمستقیم مشروعیت نظام کنونی مورد قبول وموافقت گردانندگان تلویزون کانال یک می باشد، وهیچ گونه انتقاد و اعتراضی بدان نشده است. بلکه شخص این کاندیداهای غیرمردمی وانتصابی مورد نظراین رسانه است.

٣- بزرگ ترین وبالاترین خیانت این رسانه، کاندیدا کردن  عباس امیرانتظام برای ریاست جمهوری نظام آخوندی است.

با این ترفند زشت ومشمئزکننده، نخست آن که می خواهند عباس امیر انتظام را که عمری دربند رژیم گذرانده است، به لجن بکشند وگذشته وآینده او را خراب کنند.

دیگراین که، گروه بیشماری ازمردم که ازرژیم نفرت دارند، به خیابان ها و صندوق رای بکشانند، و آرزوی خامنه ای ولی فقیررا که  حضوردرصحنه است، برآورند و رژیم را هم چنان پا برجا نگه دارند.