برخورد لفظی رژیم با گروه ماهستیم، ما نان می خواهیم ۳

شماری ازهم میهنان ساده دل وخوش خیال ما بنا به توصیه وتحت تاثیرچند شارلاتان، درجلوی نانوائی ها گردهم آمده وشعار”مانان می خواهیم” خود را به گوش گردن کلفتان رژیم رساندند.

هم چنین گروهی نیزدرکنارزاینده رود باهم آمده وبه شعاردادن “ما هستیم” پرداختند.

دربرابراین دوگروه، آقای نان خامه ای امام چهاردهم ونایب امام کنونی یعنی امام دوازدهم درکره زمین وکرات آسمانی درمیان گروهی ازآخوندهائی که خیک به خیک،  خوک به خوک، وشکم به شکم درکنارهم ایستاده بودند، چنین فرمودند:

١- درمورد نان خواستن، بهتراست مانند بچه آدم ساکت ومودب به صف بایستید ونان خود را خریداری کنید. ضمنا من به آقای انگوری نژاد رئیس جمبول وممبول دستورداده ام اگرنان کم است، همانگونه که کارخانه ها راتعطیل کردیم، نانوائی ها را تعطیل، ونان مورد نیازکشوررا مانند دیگر فراورده ها، ازکشورهای دوستمان مانند سوریه، لبنان، زیمبابوی، وونزوئلا خریداری کند.

٢- اما درمورد بودن شما، غلط کردید شما هستید. اگرما بخواهیم شما هستید. درآن صورت شما ازگوسفندان وبزغاله های ما، وبخشی ازامت بع بع کنان مسلمان خواهید بود.  وگرنه شما جزء ملت اراذل واوباشید که ما دستورداده ایم با خرید جرثقیل های مدرن به کمک برادران کذب اللهی سوریه، لبنان که به ایران آمده اند، هرچه زودتروجود زمین را ازشما پاک کنند. اگربازهم این شعارهای مسخره بدهید وازخود اظهاروجودکنید، همان طورکه امید رضا میرصیافی را خود کشی دادیم، شما را هم درهمین زاینده رود خودکشی خواهیم داد.

 • arsalan

  ma HASTIM badjoori ham hastim

 • کبریت خاموش

  با درود
  فوری و بسیار مهم
  ما نیاز به اعلام شما به دوستان و آشنایاتان داریم
  بسیار مهم و فوری
  مردم ایران در پاسخ به ۳۰ سال دروغ و خفه خون گرفتن اصلاح طلبان و خیانتشان و کودتای رهبری و احمدی نژاد و در اعتراض به تجاوز جنسی به دختران و پسران زندانی و دفاع از خون شهیدان و زندان سیاسی
  در روز بزرگ ۲۸ مرداد بزرگترین تظاهرات ۳۰ سال اخیر را در تهران راس ساعت ۴ بعد از ظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی برگزار میکند
  این پیغام در سراسر تهران در حال پخش است ولی به کمک شما برای انتشار خبر آن نیز نیاز داریم
  با تشکر به امید برپایی جمهوری ایرانی با جدایی دین از حکومت و احترام به ادیان

 • Hodfrtu56

  واقعا کودنید