بایگانی ماهیانه: ژوئن 2009

چه کسانی رژیم خون آشام آخوندی را نگهداری می کنند؟۰

تاریخ چند هزارساله ایران که با خون وخون ریزی نوشته شده، گزارش گرحیوان صفتانی است که با خود خواهی وخود پرستی همواره به کشورومردم خود خیانت می کنند. خیانت پیشگان درهردوره و هرزمان متفاوتند. این گونه پست فطرتان که ازانسانیت بدورند، عموما برای یک دستمال  تیمچه ای را به آتش می کشند. دردوران کنونی گروههای […]

کنکاشی درباره اعلامیه آیت الله منتظری۰

این مقاله در تاریخ اول تیر ۱۳۸۸ به مناسبت قیام مردم ایران نوشته شده . خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کنیم. ما اعلامیه محکوم کردن جنایات خامنه ای آقای منتظری را ارج می نهیم. امیدواریم آخوندهای دیگرنیزسکوت را بشکنند وبامردم باشند.