منا ظره تلویزیونی سه تفنگدار ۰

بنا به امروفتوای نماینده الله در زمین وآسمان ها آقای نان خامه ای، سه پادو وگماشته درگاه خلافت ایشان دریک نمایشنامه کمدی افتضاحی تلویزیون ودریک خیمه شب بازی برای خنده وشادی ویقینا تحمیرامت گوسفند نژاد شرکت نمودند.

بازیگران اصلی این نمایش به ترتیب ورود به صحنه عبارت بودند از: آقای بمبول انگوری نژاد، آقای ملاحسین موسمی، وآقای متری کهربائی. دوبازیگردیگربه عنوان سیاهی لشکر به نام مسلم رذالتی وقاشق فتیله سعدی به علت پرخوری ویبوست شدید دراین نمایش  شرکت نکردند.

هم چنین به دستورآقای نان خامه ای که این خیمه شب بازی را کارگردانی می کردند، بانوان که پنجاه درصد هنرپیشگان را تشکیل می دادند، دراین نمایش شرکت نداشتند، وبرنامه فقط نا مردانه بود.

اتل متل خبرنگارفضول محله که تما شاگردوپرده این نمایش بود ازآقای نان خامه ای کارگردان، علت شرکت نداشتن بانوان را جویا شد. ایشان پس ازفس فس کردن وخواراندن ریش خود این چنین گفت: ” ازآن جا که نمایش های ما ذبح اسلامی است وزنان دراسلام ضعیفه وناقص عقل بشمار می آیند،  ازاین جهت ما کمتربه شرکت آنان می پردازیم.”

آن گاه آقای نان خامه ای اضافه کرد :” ما تعدادی هنرپیشه زن داریم که دربعضی برنامه ها شرکت می کنند. این ها عبارتند ازخانم زرداب کلثوم کوهنوردی، خانم فشفشه انگوری نژاد، وحاجیه گشنیز سلطان کاهروئی، بی بی زبیده خاتون ابرو بلنده، فاطی کماندوها وتعدادی ازهنرپیشگان خانه عفاف زیرنظرهنرپیشه هزارچهره، خانم فاضل آب  دستنجانی.”

نمایش  کمی پیش ازنمازعشا آغازشد. ابتدا سرود معروف ورسمی “من آخوندم، من امتا  خرمی کنم، توسواری میدیو من خرسواری میکنم” به وسیله ارکسترمعروف سرقبرآقا اجرا شد. آن گاه دعای نطفه بوسیله سرقت الاسلام زنبورچیان خوانده شد وخیمه شب بازی آغازگردید.

بازیگراول آقای انگوری نژاد بود که ما دراین جا بنام انگوری وبازیگردوم را بنام ملاحسین  یاد می کنیم.

انگوری (خطاب به ملاحسین) شما دردوران ریاست قبلی اتان، بیش ازهزارتن ازمردم کردستان وصد تن ازسلحشوران ارتش را کشتید واموال بیت المال را بالا کشیدید ویا به برادران استالینی خود دادید.

ملاحسین (درحالی که می لرزید وعصبانی بود) – این آمارغلط است. تعداد کشته شدگان جمعا پانصد نفرواز اراذل واوباش بودند. این ها وبسیاری ازاراذل دیگر به دستورامام راحل وبه عنوان مفسد فی الارض اعدام شدند، وپول ها را ما صرف برادران فلسطینی وحزب الله لبنان نمودیم.

انگوری- همسرشما زرداب کلثوم فقط با داشتن دیپلم چرخ خیاطی رئیس دانشگاه شد، پول های زیادی بالا کشید، دختران ما را به دبی فرستاد، استادان را ازدانشگاه اخراج کرد.

ملاحسین- بازهم شما اشتباه می کنید. همسرمن بی سواد نبود. او عمه جزو را نزد بی بی صغرابیگم عالمه اسلامی محله امان تمام کرد. درس هائی ازمطهرات، نجاست، غسل، کتاب های علمی بسیار ارزنده وفوق بشری حلیت المتقین علامه محمد باقرمجلسی، رساله امام راحل، امام سیزدهم را نزد ملا پشم علی آخوند آموخت. دیگراین که همسرمن زنان نا مناسب را برای تهذیب اخلاق به خانه عفاف معرفی می کرد. این خانم فاضل آب دستنجانی بود که دختران وزنان را به دبی می فرستاد.

درپرده دوم این نمایش کمدی افتضاحی هنرپیشه اول آقای ملاحسین بود.

ملاحسین (خطاب به انگوری)- شما یک شبه بدون داشتن تحصیلات وتجربیات لازم از بخشداری به فرمانداری، ازفرمانداری به شهرداری، وازشهرداری به ریاست جمهوری رسیدید. پول های نفت وبودجه کشوررا حیف ومیل کردید. درزندان اوین جوانان ما راشکنجه کردید وبه آنان تیرخلاص زدید.شما درواقع یک جنایتکارید.

انگوری- گفتارشما  درست نیست. اگراین ها جنایت است، همه گرداننگان این نمایشنامه حکومت الله درزمین جنایتکارند. پست هائی که من داشته ام براساس امروخواسته امام چهاردهم حضرت نان خامه ای بوده است. درجمهوری اسلامی تعهد مورد قبول است، نه تخصص . همه کارگزاران وسراندرکاران رژیم اسلامی ازتحصیلات عالیه قایم موشک وپشت هم سواری درحوزه ها وبررسی علمی طهارت ودعای نطفه ودعای سرقبرمطالعات ومدارک بالائی دارند .وانگهی من توانستم درمدت کوتاه یازده سال با موفقیت دیپلم خود را بگیرم. چنانچه مدرک های بیشتری لازم باشد ما می توانیم همیشه از دانشگاههای خارج مانند زیمبابوی، ونزوئلا وفلسطین خریداری می کنیم.

درمورد پول های مصرف شده آقای انگوری گفتند که همه آن ها بنا به دستورامام چهاردهم آقای نان خامه ای درراه اهداف صدوراسلام راستین واستخدام برادران کذب اللهی ازسوریه ولبنان برای حفظ وبقای نظام مقدس جمبول ممبول استالینی مصرف شده است.

شکنجه ضد انقلاب دردانشگاه اوین نیزازوظایف شرعی ماست که یکی ازبرنامه های اصلی این دانشگاه است ودانشجویان زیادی درآن به شرکت واداشته شده اند.  تیرخلاص هم برای آن می زنیم که نکند خدای نکرده ضد انقلاب زنده بماند.

ازآن جا که پرده سوم این نمایش بسیارسرد وخنک وبی مزه بود، گزارشگرما اتل متل پیش ازآغازآن سالن را ترک کرد.