میرزارضای کرمانی وولایت فقیه ۰

درزمان ناصرالدین شاه گویا به دستورحاکم کرمان که ا زفرزندان وی وبسیار بیدادگر وخونخواربوده است ، پدرمیرزا رضای کرمانی به قتل می رسد. میرزا رضا درصدد انتقام برمی آید. دوستان و همراها نش، اورا به کشتن حاکم وقت تشویق می کنند. ولی میرزا رضا که آدم روشنفکری بود، زیر بارنمی رود ومی گوید که: ” آب ازسرچشمه گل آلود است.” اوبه خوبی می دانست که هرظلم وستم درهرجا دیده شود، سرنخ آن به بت بزرگ، ناصرالدین شاه وآخوندهای گرداگرد اومی رسد. بنا بر این، میرزا رضا مستقیما به تهران رفت وباکشتن شاه، شراورا که در حقیقت ولی فقیه و دیکتاتورآن زمان بود ازسر مردم کوتاه نمود.

دردوران سی سال گذشته تا کنون، آقای خامنه ای به طورمستقیم وغیرمستقیم مسئول کارها وعملکرد کشوربوده، وباید پاسخ گوی همه جنایات، دزدی، غارت ها، تجاوزها، بی حرمتی به بانوان و به بیراهه کشاندن آنان، نسل کشی ومعتاد کردن جوانان، کشتاروآزاروشکنجه دگراند یشان، سیاست های غلط ونادرست دربرابرکشورهای دیگ باشد. شخص خامنه ای باید برای هرجنایت وکارغلط در این سی سال دریک دادگاه مردمی وبین المللی پاسخ بدهد.

خامنه ای که برسرنوشت کامل کشورازطریق نمایندگان انتصابی خود درمجلس، تسلط برمجلس خبرگان، دراختیارداشتن شورای مصلت نظام، دردست داشتن نیروهای نظامی ارتش وپاسداران، بسیجی ها، دراختیارکامل داشتن نیروی اجرائی کشور، آموزش دادن وفرستادن صدها تروریست به عنوان دیپلمات به سفارت خانه های خودشان درکشورهای دیگر، داشتن بیش از سی هزارلات وگردن کلفت وبی کله گرداگرد خود، دراختیارودردست داشتن مزدوران وآدم کشانی ازلبنان، سوریه وافغانستان، داشتن بیش از سیصد هزارآخوند افسارگسیخته دستاربند وبی دستارکه دائما به شستشوی مغزی مردم به ویژه نوجوانان وزنان نا آگاه وکم سواد می پردازند، وآموزش دادن کارهای تروریستی و خود کشی به جوانان بی گناه ناآگاه ، خود را ازهمه جنایات، تخریب وویرانی کشور، وآن چه گفته شد، کنارکشیده وچند دلقک بی اختیارکه صد درصد به رژیم خون آشام غیرمردمی او اعتقاد وباوردارند، وکاره ای نیستند، منصوب وروبروی مردم قرارداده است تا با یک خیمه شب بازی ومتهم کردن همدیگربه چیزهای جزئی وبی اهمیت ونا گفتن وفرارازهرگونه افشاگری درمورد جنایات گذشته، اختاپوس بزرگ وجانی اصلی را درپشت پرده پنهان کرده اند وتلاش دارند که اورا، یعنی رژیم آدم کش بیگانه پرست وغیرایرانی را همچنان دست نخورده نگاه دارند.

ازآن چه گفته شد، بنا به عملکرد میرزا رضای کرمانی، : ” آب ازسرچشمه گل آلود است.” ازاین روی وظیفه انسانی، اجتماعی، فردی، و میهنی هرایرانی، زن، مرد، پیر، وجوان، بویژه شاغلان ودست اندرکاران کشورمانند ارتشی، سپاهی، بسیجی، نیروهای انتظامی، کارمندان، حقوق بگیران، بازاریان، روحانیانی که ادعا می کنند مردمی اند، وبه جامعه بزرگ ایران وابسته وبدان تعلق دارند، ودیگرکسانی که ازسرمایه وهستی کشور، بهرترتیب حقوق می گیرند، ویا تغذیه می شوند، لازمست که برای نجات کشورو رهائی ازدست اختاپوس وغارتگران، نخست دیگرهم میهنان ناآگاه را به حقیقت تلخ سی سال تاریخ اخیرونا بودی کشورمان آگاه کنند، وبا نرفتن به خیابان ها درروزرای گیری  ورای ندادن، وظیفه میهنی ومیهن پرستی خود را نشان دهند تا این رژیم ضدبشری مشروعیت خود را ازدست بدهد وبناچارشرش را ازسربیش ازشصت میلیون ملت بزرگوارایران کوتاه کرده، خود وزالوهای اطرافش به زباله دان تاریخ سپرده شوند.