نقدی برنوشته آقای امیرفرشاد ابراهیمی ۰

آقای امیرفرشاد ابراهیمی مقاله ای بنام ” ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری”  نوشته اند که فوق العاده عالی، مستند، گویا، وپرمحتواست.

دراین مقاله باستناد اسناد ومدارکی که کمتردردسترس همگان است، با بیانی بسیار شیوا وساده شخصیت ها ی دروغین وشارلاتان های کشورمان که منحصرا برگزیده وانتخاب شده خامنه ای می باشند، وکوچک ترین رابطه ای به مردم ندارند وناشناس مانده اند، به نوشتاردرآمده است.

براستی با آن که ما آقای ابراهیمی را نمی شناسیم وتاکنون کوچک ترین تماسی با ایشان نداشته ایم، ولی اذعان می کنیم وبراین باوریم که نامبرده شخص بسیارمیهن پرست ودوستدارپیشرفت کشور و سربلندی هم میهنانمان است. دراین مقاله مستند وکامل، همراه با مدارک انکارنا پذیر، که بدون شک با تلاش وکوشش بسیارتهیه شده است، خیانت ها، دزدی ها وغارتگری های رژیم آخوندی وپادوهای آن ونقشه های پلیدشان درادامه بدبختی، دربدری، ذلت وخواری ونابودی کشورمان را به خوبی نشان می دهد وبه اثبات می رساند.

کارکنان فضول محله این اقدام بزرگ وکم نظیررا به هم میهن بسیارمحترم آقای امیرفرشاد ابراهیمی تبریک وشادباش گفته واطمینان داریم خدمات ایشان دربهبود وضع سیاسی درهم وبا آینده تیره وتار کشورمان، بسیارمفید خواهد بود.

ما صمیمانه وملتمسانه ازهمه خوانندگان وتمامی هم میهنان بسیارگرامی خود، خواهشمندیم نوشته این هم میهن محترم را با دقت بخوانند، وخواندن آن را به دیگران نیزتوصیه فرمایند.

خدا نگه دارهمه شماها، وبامید آزادی ایران ورهائی آن ازدست دزدان وغارتگران خودکامه ولایت فقیه.

ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری