گشایش دانشگاه نورالله بوسیله آقای رئیس جمهور ۰

احمدی نژاد

احمدی نژاد

روزگذشته دردهکده کژدم محله که دربیست کیلومتری چاه خرگران نزدیک شهرخوکان(پس ازاشغال شهرقم بوسیله آخوندهای چاق وچله بی غیرت) درحضورعده ای ازامت کذب الله گشایش دانشگاه نورالله  به آگاهی امت همیشه نادان ایران رسید.

ابتدا آقای انگوری نژاد درپشت میکروفون قرارگرفت  وپس از چند پخ پخ وپوخ پوخ و ورد خواندن، این چنین فضله پرانی فرمود: ” ای امت همیشه مفت خورگوش درازایران، ا ز این که تا کنون قبول زحمت فرموده وبا اتوبوس های ستاد کاسب کاران وهویجی دراستان های یزد، مازنددران، خراسان وآذربایجان به پیشوازما آمده اید، از شما سپاسگزارم. ما بنا به دستورآقای نان خامه ای رهور امت مسلمان درزمین وآسمان، تصمیم گرفته ایم که مقدارسیب زمینی، جو وکوپن های اهدائی به شما را زیادترکنیم. پس ازموفقیت بی نظیرآقای علی گرگان وزیرکشورقبلی ما دراخذ درجات فوق دکترا ازدانشگاه آکسفورد، ما تصمیم گرفتیم که به نام خود دانشگاهی دراین دهکده وسپس درجاهای دیگر دائرکنیم.”

آنگاه شنگل منگل خبرنگارما ازآقای رئیس جمبول ممبول چند پرسش زیرمطرح نمود:

الف- ممکن است بفرمائید که چرا نام دانشگاه را نورالله انتخاب کردید؟ واولین دانشگاه شما دراین منطقه است؟

ب- ریاست دانشگاه واستادان راچه کسانی تشکیل می دهند؟ وچه رشته هائی تدریس می شود؟

آقای رئیس جمبول ممبول درپاسخ فرمودند: ” پس ازآن که من درسازمان دول درنیویورک خواب نما شدم وامام دوازدهم حلقه نوری دورسرمن به وجود آوردند، من نام خود را ازمحمود انگوری نژاد به محمود نوراللهی تغییردادم. ما کژدم محله را انتخاب کردیم چون نزدیک چاه خرگران وهم چنین نزدیک شهر مقدس خوکان (سابقا بنام قم) قرارگرفته است. ما می توانیم ازفوق دکترهای فیضیه وهم چنین ازدخترخانمی که اورانیوم خالص برای بمب اتمی اسلامی تهیه کرده، برای تدریس دراین دانشگاه تکنولوژی استفاده کنیم ”

سپس خانم زردابه کلثوم همسرگرامی آقای ملاحسین موسمی نژاد رئیس جمبول ممبول جدید پشت میکروفون قرارگرفتند واینطور هارت وپورت فرمودند: من دارای تحصیلات بالا، انتشارات و اکتشافات، وافتضاحات زیادی هستم. همان گونه که درجاهای دیگرهم گفته ام، من بسیار خوش شانسم زیرا که دررژیم گذشته ما را به درب ونزدیک دانشگاه راه نمی دادند، چون تحصیلات ما قدیمه، بیشترازمتون کتاب های علمی مذهبی بود وبا دانش کفرآمیزسوقات فرنگ تطبیقی نداشت. من عمه جزو را نزد بی بی صغرابیگم عالمه اسلامی محله امان تمام کردم. درس هائی ازمطهرات، نجاست، غسل، دعای نطفه وکتاب های علمی بسیار ارزنده وفوق بشری حلیت المتقین علامه محمد باقر مجلسی،  رساله امام راحل، امام سیزدهم. را نزد ملا پشم علی آخوند محل فراگرفتم.

ما دراین جا رشته های فوق تخصص دررشته های پشت هم اندازی، چاپلوسی، رشوه گیری، دروغ پردازی، ورشته های تکنولوژی لاس زدن با آخوند دائرمی کنیم. استادان این جا را فوق متخصصینی مانند خود من که درمکتب علمای کم نظیر تحصیل کرده اند، تشکیل می دهد.

سپس آقای انگوری نژاد (ببخشید آقای نوراللهی) فضله فرمودند که مخارج تاسیس این دانشگاه را دوست وهم پالکی ایشان آقای بی حاصلی که سالیان زیادی با بی حاصل کردن کشور، ودستکاری در بودجه آن، پرداخته اند.