عزاداری ولی فقیه بمناسبت تایید نکردن مردم ازکاندیداهای ایشان ۰

شب گذشته آقای نان خامه ای به مناسبت کافی نبودن شماره آراء امت گوسفند نژاد در حمایت و جانبداری از پادوها ونوکرانش که منجربه ورشکستگی رژیم وافتضاح آن درسطح بین المللی گردید، درکاروانسرا سنگ  با حضورشاگردان، نوچه ها، فاطی کماند وها، وقداره بندهایش مجلس یادبودی برگزارکرد.

دراین نشست، علمای اعلام با گوش های دراز، مغزپوک، وشکم های گنده، خیک به خیک وشاخ به شاخ، هم چنین کاسه لیس ها، مفت خورهای پروارشده ازغارت بیت المال، فرصت طلبان، وشماری ازبازاری ها، درانتظارفضله پراکنی های ارباب خود نشسته بودند.

آقای نان خامه ای که بسیارافسرده ونگران بود وکفارات ازصورتش می بارید، نخست با حضورخیل بادنجان دورقاب چینان گرداگرد خود به پرکردن شکم های بی هنرپیچ پیچ خود پرداختند که صدای ملچ ملچ آن، تا آن سوی نازی آباد شنیده می شد.   آنگاه، دورکعت نمازشب اول قبرخواندند، وسپس آقای نان خامه ای ازنوکران وپادوهای خود خواست که علت این شکست فضاحت باررا توضیح دهند.

آیت الله کهربائی (سخن ران اول درحالی که ته مانده های غذا روی ریش وسبیلش بالا پائین می رفتند)- “به عرض ولی امروارباب خودم امام دوازدهم برسانم که من ازکسبه بازاروبازرگانان خواستم حالا که ما به آن ها آزادی داده ایم تا شبانه روزبه سرکیسه کردن مردم وچاپیدن آنان بپردازید، وظیفه اشان این بود تا با حضورخود درصحنه انتصابات ازرژیم اللهی ما را هم چنان نگاه دارند تا بتوانیم سی سال دیگربرسکوی قدرت باقی بمانیم.”

ملاحسین موسمی نژاد (درحالی که بند تنبانش را محکم می کرد وسوره عنکبوت را زیرلب زمزمه می نمود)- ما تلاش همه جانبه کردیم تا هرچه بیشترازامت گوسفند نژاد به صحنه انتصابات شما بکشانیم. برای نمونه، همسرم زرداب کلثوم که سرپرستی فاطی کماندوها را برعهده دارد، با یال وکوپال خود وهم چنین خانم فاضل آب رسما جانی رئیس خانه عفاف و پدرگرامی اشان آقای هش هش رسما جانی وگروههای ضربتی اشان ازچاله میدان، وگود زنبورک خونه ، کیسه دوزان وابسته به گروه با د (گروه سبز)،  برای حضوردر صحنه دعوت شدند.

آن گاه آقای نان خامه ای پس ازسرزنش نوچه های خود دستورمی دهد که هرچه بیشتردرسرکوبی زنان وجوانان بپردازند تا این شکست بزرگ وسیله شورش مردم نشود.

این مجلس بلیس وبخور تا پاسی ازنیمه شب ادامه داشت.