آقای رئیس جمهور، ماامروز به حمایت شما نیازداریم چون فردا خیلی دیراست ۰

همان گونه که ما وبسیاری ازایرانیان بارها برای آقای جرج بوش وتازگی برای شما نوشته ایم، مردم ایران درمدت سی سال گذشته گرفتارودربند رژیم حتی بدترازهیتلر، استالین، موسولینی، پینوشه و ملاسوویچ واقع شده اند. این رژیم که خود را نماینده وفرستاده خدا معرفی می کند، همانند جنایت کاران کلیساها درقرون وسطی مردم ما را از خرد  دانش، حقیقت جوئی ونیک اندیشی واداشته به سوی خرافات دینی وجن وجادووا دارویا دعوت می کردند.

آقای رئیس جمهور- جنایات، غارتگری، نسل کشی، بی حرمتی وبی رحمی نسبت به بانوان وجوانان دراین سه دهه موضوع وداستان کتابها، فیلم ها، ونمایشنامه هائی است که د رجریان سده بیست ویکم قلب انسان ها درجهان به اندوه وتپش خواهد آورد. بی تردید، جنایات این رژیم را می توان با هولوکوست هیتلرمشابه دانست. با این تفاوت که جنایت هولوکوست دربی خبری وحتی بی هوشی بی گناهان صورت می گرفت. درحالی که رژیم مرگبارایران، نخست ماهها وحتی سال ها قربانیان خود را دربدترین شرایط زیست همراه با شکنجه های جسمی وروحی نگاه می دارد، وسرانجام آنان را با مرگ تدریجی از پای درمی آورد.

آقای رئیس جمهور- همان گونه که درپیش به آگاهی اتان رسید، کاندیداهای کنونی کاندیدای مردم نیستند بلکه آنان نمایندگان خود خامنه ای اند وازسوی وی برگزیده شده اند. مردم درمانده ودربند ایران بناچارازهرفرصتی بهره می گیرند تا با این رژیم خودکامه را ازمیان بردارند.

آقای رئیس جمهور- درمدت سی سال گذشته دولت های کشورهای غربی فریاد های مردم ستم دیده ورنج کشیده ایران را نادیده گرفتند، وبا این دولت متجاوزدرمراحل گوناگون وارد گفتگو وحتی تجارت ومعامله شدند.

این رژیم را چه کسانی تشکیل می دهد؟- سردسته این رژیم آقای خمینی بود که بدون تردید ازنظرجنایت وتجاوز به حقوق دیگران می توان اورا با راسپوتین درروسیه همتا وبرابردانست. بدون استثناء همه آخوندها چه آخوندهای مسن رژیم گذشته ویا آخوندهائی که با تشویق وخواسته رژیم مانند قارچ درزمین، این ها درجامعه روئیده اند، همراه با خانواده، بستگان وفرزندانشان، اعضاء درجه اول رژیمند. اینان بیشتراملاک، کارخانه ها، موسسات تولید صنعی وکشاورزی را ازمردم ودولت گرفته، میان خود بخش وتقسیم نمودند. سپاه پاسدارن، بسیجی ها، وگروه زیادی ازبازاریان دراین غارت گری با آخوند های رژیم دررقابت ودرحال مسابقه می باشند.

آقای رئیس جمهور- این رژیم وهررژیم مشابه که باشرایط کنونی درنبودن آزادی ودرخفقان سیاسی درایران بوجود آید، ازسوی مردم نبوده ومورد اعتماد وانتخاب بیشترمردم نخواهد بود.

ازگروهی که بیشتربه مردم وکشورصدمه زده اند، وخسارات جسمی، روانی، واقتصادی آنان قابل جبران وفراموش شدنی نیست، آخوند ها وبه اصطلاح روحانیونند که صدمات وارده به مردم ازسوی آنان، بویژه مغزشوئی نوجوانان وخردسالان برای سالیانی درازجبران ناپذیرویا امکان ناپذیراست.

آقای رئیس جمهور- مردم ایران عموما به شما وملت بزرگوارآمریکا صمیمانه عشق می ورزند وازشما انتظاردارند که بدون هرتردید ویا اندکی درنک وتامل به کمک ویاری آنان بشتابید. بدون هرگونه زیاده گوئی می توان گفت که کمک شما امروز کمی دیراست، وبی تردید می توان گفت که فردا خیلی دیراست.