آقای رییس جمهور، آیابهتر نیست باحامیان تروریست جهانی مبارزه کنید؟ ۰

جناب آقای اوباما، بادرود به شما وملت بزرگوار آمریکا، بدنبال نامه های پیشین فضول محله؛ توجه شما را به چند نکته زیر جلب می کند:

اکنون کارهای تروریستی، مربوط به یک شخص ویا یک گروه و محدود به یک کشورنمی شود بلکه به حمایت و پشتیبانی کمپانی وشرکت های گوناگون و شماری ازدولت مردان چند کشوروابسته است.

آقای اوباما،هولوکوست دیگری درایران آغازشده، شما لطفا مانند اروپائیان آنرانادیده نگیرید

آقای اوباما،هولوکوست دیگری درایران آغازشده، شما لطفا مانند اروپائیان آنرانادیده نگیرید

رژیم جمهوری اسلامی پس ازچندسال روی کار آمدن، به دلیل دیکتاتوری، به خاک وخون کشیدن مردم، وکارهای تروریستی به سرعت مشروعیت خود رادرمیان مردم ازدست داد. آن گاه برای زیستن وبقای خود وهم چنین گسترش حکومت اسلامی، به کارهای تروریستی، رشوه دادن به یاغیان وکشورهای دیگر پرداخت.

شماری ازکشورهای اروپایی با بستن قراردادهای بزرگ تجاری بارژیم ملاها، چشم، وگوش خود را از جنایات وکارهای تروریستی رژیم ایران بستند، و هولوکوست دیگری که در ایران در‍‍حال انجام شدن بود، نادیده گرفتند. کمپانی ها، و شرکت های دیگری از این کشورها، بافروش تکنولوژی پیشرفته به رژیم آخوندی، موجبات شکنجه های وحشتناک، ازمیان بردن روشن فکران، نویسندگان، ونسل کشی جوانان، ونهایتا کارهای تروریستی در سطح بین المللی رژیم گردید.

جناب آقای رییس جمهور، تروریست جهانی و این کشتارو شکنجه ها هنگامی از میان می رود، ودنیا به صلح وآرامش می رسد، که پشتیبانان و حامیان تروریست یعنی شماری از کشورهاو شرکت های فروشنده تکنولوژی خود را از اینگونه رژیم های ضدمردمی کناربکشند، سودجویی کوتاه مدت خود را به کنارگذارند، باملت هاومردم کشورها در تماس وداد وستد باشند، نه رژیم های خودکامه.

درمیان کشورهای ستمگرو تروریست پرور که بی گمان در همه جنایات رژیم ملاها چه در درون کشورویا در سطح جهانی شریکند، میتوان روسیه وچین، ودرمیان کمپانی ها، شماری ازشرکت های تلفن، تلفن همراه، بی سیم ،ارتباطات، وشرکت های تکنولوژی همکار ووابسته به ارتش های چند کشور اروپایی را نام برد.

جناب آقای رییس جمهور، بی گمان بیش از ۸۰٪ ازمردم ایران به شما وملت بزرگوارآمریکا عشق می ورزند ودر راستای نوع دوستی و کارهای انسانی شما قرار دارند. ما از شما می خواهیم تا با خردمندی خود دست کشورهای متجاوز را ازحمایت با این دولت تروریست وتروریست پرور بردارند. مردم ما کمک های بیدریغ پرزیدنت ترومن رییس جمهور کشورتان در دهه ۵۰ میلادی در بیرون راندن روسها از ایران را ستایش می کنند، وهمیشه بیاد دارند. اکنون زمان آن رسیده که باهمکاری دولت شما، باردیگر جلوی این تجاوزها به ایران، کل خاورمیانه، وخلیج فارس گرفته شود.