مجلس سوگواری برای درگذشت قریب الوقوع جمهوری اسلامی ۰

علی خامنه‌ای

علی خامنه‌ای

ازچند هفته پیش تاکنون وضع مزاجی وسلامت نظام جمهوری اسلامی وبویژه شخص ولایت فقیه، آن به آن، ولحظه به لحظه وخیم تر می شود. بطوری که می توان انتظار داشت که وضع کنونی شاید بیش از یکی دو هفته دیگر دوام نخواهد یافت.

شب گذشته مجلس سوگواری بدین منظور از سوی آقای نان خامه ای در حسینیه چماقداران باشرکت روباهیون همراه با رژیم، ستادکاسبکاران (سپاه پاسداران پیشین)، برادران هویجی، بازاریان، آخوندهای ریزودرشت و سبک و سنگین وزن بیضیه قم، گروههای هارت وپورت، چخ چخ پخ پخ و واق واق پاف پاف سگ نگهبان امام چهاردهم آقای نان خامه ای ولی فقید، فاطمه کماندوها به ریاست زردابه کلثوم بیگم موسمی مغزمتفکرعالم جهان اسلام در رشته های گوناگون طهارت و وقاحت، فاضل آب دستنجانی رییس خانه عفاف، و چند گله دیگراز اهالی بادنجان شهرومعروف به بادنجان دور قاب چین به ریاست تیمچه آخوند آقای عسگرچلاقی درحالی که به درون گونی وپالون های سیاه فرو رفته بودند، و پارچه ای از نوع زیرشلواری یاسرانکرات و کذب الله لبنان دور گردن داشتند، وارد جلسه شدند.

آقای نان خامه ای- درحالی که به فس فس و فق فق افتاد بود، ودیگرآن هارت وپورت پیشین را نداشت، ملتمسانه خطاب به حاضرین گفت: من ازهمه شما می خوام فکری به حال رژیم کنید که اکنون عزراییل پشت درمنتظروارد شدن، وباخودبردن همه ماهاست.

انگوری نٍژاد(درحالی که تکه ای از شورت یاسرانکرات بدور گردن داشت، وباآستین پیراهنش بینی خود را پاک می کرد)- پس ازبوسیدن و لیسیدن پای امام چهاردم، این چنین بیان کرد: « من به دستور ولینعمت خود، بیش از ۵۰ هزاراراذل واوباش وخس و خاشاک خیابان ها رادستگیر، شکنجه و اعدام کردم. دستور دادم هویجی ها از پشت بام، و موتورسوارها، دردرون مردم تیراندازی کنند، و ضد انقلاب هایی مانند ندا آقاسلطان را به خاک و خون کشانند. دراین مبارزه تروریستی، برادران کذب اللهی لبنان و حماس ما را یاری و کمک می کنند. آیا بازهم تصور می کنید راههای مبارزه دیگری باید در پیش بگیریم.؟”

آقای نان خامه ای- من ازسخت کوشی ومبارزه شما، و هویجی ها و هم چنین فرستادگان کذب الله لبنان و حماس راضی ام. بهتر است یک چک صد میلیون دلار دیگر برای آنان بفرستید. من از روباهیون حو ضچه علمیه گله دارم که بعضی حرف های نسنجیده می زنند، و در نتیجه ملت خس و خاشاک بهره برداری می کنند. من به همه روباهیون چه آنهایی که پست وسمت وکاری دارند، یا در خانه نشسته اند و حقوق می گیرند، اخطار می کنم که آقای انگوری نژاد به دستور ما ازهمه کثافتکاری وکارهای پشت پرده آنان فیلم برداری کرده اند، تا اگر حرف بیجا ونسنجیده و بدون خواسته و مشورت ما بزنند، دستور دهیم آن فیلم ها نشان داده شود و آن گاه آنان را به عنوان محاربه با الله اعدام کنیم.

آقای نان خامه ای- این آخوندک هادی غفاری جلاد شماره ۲ انقلاب، پس ازامام راحل نوکری وبردگی ما را همانند دیگر روباهیون حوضچه علمیه پذیرفت. ولی حالا دم در آورده و سی سال مفت خوری و کثافت کاری خود را که با رضایت و موافقت ما بوده، فراموش کرده، و فیلش یاد هندوستان می کند.هر جور شده ترتیبش رابدید. به آقای منتظری نیز هوشدار دهید که بزودی ایشان را نیز مانند آیت الله شریعتمداری خود کشی خواهیم داد. پس بهتر است خفقان بگیرد.

آقای نان خامه ای- واما، شما آقای دستنجانی، بنظر می رسد که آب و جو شما هم زیادی شده، شما برخلاف خواسته ما، عزیزدردانه ونورچشممان محمود جان را کنار گذاشتید و با آقای موسمی نژاد که مورد تایید ما نیست دل دادید و قلوه گرفتید، وبا بعضی روباهیون ضد انقلاب وارد بحث و گفتگو شدید.

آقای دستنجانی (در حالی که دورادور شکم خود با کمربند فلزی بسته بود تا از فرط چاقی منفجر نشود و محیط را به گند نکشد)- خس خس کنان به پشت میکروفون رفت. پس ازورد خوانی وفوت کردن دعای اناانترنا بدورشکم بی هنرپیچ پیچ خود، چنین ابراز فضله پراکنی فرمود:“ ماباروباهیون حوضچه بیضیه گفتگو کردیم که نظام درحال ترکیدن است وبزودی بوی گندما همه جا رافراگیر خواهد نمود. پس بهتراست ماباهمدیگربه همان روش دوستانه وبرادرانه به چپاولگری خودمان بدون انتقاد ازنظام ادامه دهیم.

آقای نان خامه ای- موضوع دیگراین که، نه در دین اسلام ونه درنظام ما، جایی ومکانی برای زنان نیست. اینان ضعیفه های اجتماعند. کارشان در آشپزخانه، درپستوی خانه ها، و نهایتا اطاق خواب است. بهتر است فاضل آب خانم دخترشما، ودوست ایشان زرداب کلثوم بیگم که فوق دکترای وقاحت و طهارت بدون آفتابه را ما خودمان به ایشان دادیم، خود راازسیاست ودخالت درکار بزرگتران بیرون کشند.

آقای نان خامه ای- آنگاه ولی فقید رو به آقای عسگر چلاقی کرد وگفت: شنیدم که دربازار بگو ومگو در باره تعطیل عمومی است. شما چه اقدامی برای جلوگیری این کار، و شناسایی ضد انقلاب ها انجام داده اید؟

عسگر چلاقی-( درحالی که شکمش مانند ۱۲ماه بارداری به جلوآمده بود، وازفرط یبوست وپر خوری به سختی نفس می کشید،) گفت: “ قربانت گردم، مابازاری های ضد انقلاب را به ستاد کاسب کاران، و دادگاه ویژه انقلاب تحویل دادیم تا تنبیه وسر به نیست شوند، و به روباهیون قم نیزوعده دادیم که سهمیه خودشان را ازبازارکماکان خواهند رسید، پس بهتراست سرسپردگی خود را به رژیم هم چنان نشان دهند.”