مناظره لاشخورهای حکومت جهل وخرافات با ملت اراذل واوباش ۰

این مناظره شب گذشته در سالن یونجه سرای چماقداران مقرخلافت علی خاگینه ای تازی نژاد اجرا شد.

مناظره کننده ها، سه گروه بودند که دربرابر یکدیگرصف آرایی کردند:

گروه نخست؛ به سرپرستی امام چهاردهم علی خاگینه ای، نایب ایشان؛ ملا مجتبی خاگینه ای فوق تخصص درغارتگری و شقاوت، انگوری نژاد؛ منیژک ودردانه دربارخلافت، فوق تخصص دردروغ گویی وبلاهت؛ و سیاهان لشکر؛ شماری از روباهیان حوضچه علمیه، شماری ازستادکاسب کاران، و هویجی ها.

گروه دوم؛ به سرپرستی آکلت الله دستنجانی فوق تخصص درتکبر، دزدی، وخودخواهی، فاضل آب دستنجانی همکاردزد پدربزرگوارخود، و زرداب کلثوم موسمی فرصت طلب، وفوق تخصص در وقاحت وچرندگویی.

گروه سوم؛ نمایندگان بیش از۶۰ میلیون اراذل واوباش، وخس وخاشاک، گروهی ازپاسداران، وشماری از بسیجی ضد خلافت.

گزارش ملامجتبی به پدر هم جنایتکار خود امام چهاردهم- به دستورشما پدرخلافت پیشه ام امام زمین و آسمانها، من به انگوری نژاد، هویجی ها ویارانمان از حمس، کذب الله لبنان و حسن خصم الله دستور دادم ازپشت بام ها، خیابان ها، هرجا وهمه جا هرچه می توانند این ملت خس وخاشاک را دستگیر، شکنجه، و ازپای درآورند.

علی خاگینه ای امام چهاردهم (خطاب به گروه دوم) به ما گزارش داده اند که شماها ازاطاعت وفرمان برداری ازماکوتاهی می کنید، وحرف هایی می زنید که موجب آشوب، واغتشاش ملت اراذل واوباش می شوید و همه مارا ازاین همه شکوه و دارایی که پس از سال هاگدایی و دربدری بدست آورده ایم دوباره خاکستر نشین می کنید. دیری نخواهد پایید که این مردم خس و خاشاک همه ما و شما را به خاک و خون بکشند.

دستنجانی وگروهی ازروباهیون (خطاب به علی خاگینه ای)- ما شما راازروضه خونی، گمنامی، وگدایی نجات دادیم، وبرسرملت اراذل واوباش سوارکردیم. حال، شما وفرزندانتان همه چیزوهمه جارا بدون شرکت دادن ما غارت می کنید، و مارا بی نصیب می گذارید.

برعکس، رفتارخودکامگی شما وجنایات و غارتگری فرزندانتان موجب آن شده که ملت خس وخاشاک برما بشورند

به خاطر یکه تازی شماها، ما نمی توانیم مانند گذشته ازسرمایه وثروت های خود در درون وبرون مرزایران نگهداری کنیم، و پول بیشتری به خارج بریم.

گروه سوم؛ به سرپرستی عمونوروز نماینده بیش از ۶۰ میلیون اراذل و اوباش( خطاب به دوگروه دیگر)- شما بیگانگان خیانت کار، نمی دانید که اکنون زندگی نکبت بارپر ازپلیدی وناپاکی شما به کوشش وتلاش بیش از ۴۵ میلیون جوانان مبارز به آخر رسیده و بزودی شماها و همه بستگان و همکارانتان، به دست این جوانان به جهنم فرستاده خواهید شد.