توجه، توجه، فراردیوانه ای از تیمارستان را به آگاهی عموم می رساند ۰

احمدی نژاد

احمدی نژاد

به اطلاع عموم می رساند که شب گذشته یکی ازبیماران روانی وبسیارخطرناک از تیمارستان فرارکرده . این دیوانه زنجیری بمبول انگلی نژاد نام دارد. او درگذشته به عنوان تیرخلاص زن درخدمت یک رژیم جنایت کار بوده، وپرونده سیاهی ازخود به جای گذاشته است. ازنشانه های ظاهری این مرد خطرناک، موهای ژولیده ودرشت بافتمانند سیخ جارو، و صورت زشت و چندش آورمی باشد. آن چنان که در پرونده این بیمارروانی نوشته شده، درکودکی به دلیل آزاردادن به حیوانات، مورد یورش وحمله یک گوریل وگربه قرار گرفته که این چنین بد ریخت ونازیبا شده.

ازمشخصات دیگر این فراری آن که بسیار دروغ گو، فرموش کارو خود ستاست. او پیوسته به خود می بالد واز خود تعریف می کند، وادعا دارد که رییس جمهور ایران است.

اوهمچنان مدعی است که شب ها با امام دوازدهم دیزی آبگوشت می خورد، ودور سرش از سوی امام قایم حلقه نوری درست شده که تا چندی پیش لامپ های آن کار می کرد، واکنون کارخانه های الکتریکی سوریه ولبنان درتلاشند تا حلقه نور را بازسازی و تعمیر کنند.

با توجه به خطرناک بودن این بیمارروانی، از هم میهنان خواهشمند است در صورت دیدن، به او نزدیک نشوید و هرچه زودتر به ستاد میرحسین موسمی، یا به ملت خس وخاشاک اطلاع دهید تا او رادستگیر، و به تیمارستان روانه کنند. امید است پس از درمان این جنایتکار خطرناک، بتوانیم او رابه دست دادگری ملت اراذل واوباش بسپاریم.