مسابقه کشتی میان علی چلاق، اکبرکوسه، محمود گربه، و حسین سبزه ۰

از چند هفته پیش تاکنون چندین مسابقه کشتی میان پهلوان وپهلوان پنبه های مرکزخلافت به شرح زیر انجام گرفت:

مسابقه اول؛ میان علی چلاق و اکبر کوسه – این رزم آوری چند هفته پیش در سالن چماقداران مرکزخلافت انجام گرفت.

داورمسابقه؛ تمساح یزدی وتماشاچیان گروهی از هویجی ها، ستاد کاسبکاران، و قداره و چاقوکشان، و مزدوران دربارخلافت.

ُُُُُُُُُُُُُُُُُWrestlers in Iran Rafsanjani, Khamenei, Ahmadinejad and Mousavi fighting it out

دوراول- در این دورچند بار اکبرکوسه علی چلاق را به زیر گود برد، ونزدیک بود که اکبر کوسه پشت رقیب خود را به خاک رساند، و برنده اصلی کشتی باشد، ولی داور مسابقه با زیرکی هر دو را مساوی اعلام کرد.

دور دوم- برای آن که برنده قطعی مشخص شود، هفته بعد بازهم بین این دو پهلوان پنبه درسالن چماق داران نبردی جانانه انجام شد.

با آن که اکبر کوسه ازطرف شمار زیادی ازدوستان مانند آیت الله تبرزین خزانه داروپول جمع کن رضای شماره ۸، عده ای ازبزرگ عمامه داران و پهلوان پنبه های شهرقم قم، و هم چنین یال و کوپال خود مانند فاضل آباد دستنجانی، و زرداب کلثوم بیگم کوهنوردی حمایت و تشویق می شد و می رفت که برنده نهائی باشد، ولی بازهم داور به نفع علی چلاق کارکرد، شاید دلش برای چلاقی او سوخت، و نتیجه این که او رابرنده نهائی اعلام کرد، ودر نتیجه اکبر کوسه نفر دوم شد.

هم زمان با مسابقه اول، مسابقه دوم در سالن ملت در خیابان های تهران میان محمود گربه و حسین سبزه انجام شد.

داوران مسابقه؛ شیخ ممبول یزدی ومجتبی خاگینه ای. تماشاچیان؛ گروهی از مردم خس وخاشاک ، و ملت اراذل و اوباش

برای آنهائی که این دو کشتی گیر را نمی شناسند، به آگاهی مردم می رساند که حسین سبزه یک ورزشکار قدیمی است که سال ها پیش با علی چلاق باهم چالش و مبارزه کردند، و سر انجام حسین سبزه کشتی را با کلک داور به حریف خود باخته بود، و برای چند سال درهیچ زورآزمائی دیگرشرکت نکرد.

محمود گربه که در بچگی مورد حمله گربه همسایه قرار گرفته و دارای چهره نازیبائی است، فوق العاده مورد توجه و پشتیبانی داوران مسابقه است.

دور اول مسابقه درمیان شورو هیجان بسیارملت اراذل و اوباش انجام گرفت.

با آن که در تمام مدت مسابقه حسین سبزه برنده بود، و توانست چندین بارپشت رقیب خود، محمود گربه را به خاک رساند، ولی دو داور مسابقه که گویا پول و رشوه زیادی دریافت کرده بودند، نهایتاً مسابقه را به برنده بودن، و به نفع محمود گربه پایان یافته اعلام کردند.

پس از اعلام این نتیجه ونادیده گرفتن حق حسین سبزه برنده اصلی این مسابقه، تماشاچیان از میان اراذل و اوباش، و هم چنین گروهی از ملت خس وخاشاک که از این بی عدالتی و بی دادگری نادرست به شدت عصبانی و ناراضی بودند، فریاد اعتراض ونارضایتی خود را با تظاهرات جمعی در ورزشگاه، و خیابان های اطراف آن، به گوش مردم دیگر نقاط جهان رساندند، و نتیجه مسابقه را تقلب خواندند.

اتل متل گزارش گر ما که از نزدیک با ملت خس و خاشاک در تماس بود، تلفنی به ما اطلاع داد که مجتبی خاگینه ای داوراصلی این مسابقه پول زیادی ازمحمود گربه و طرف داران او دریافت کرده است تا او را برنده، و حسین سبزه را بازنده اعلام کند. یک قلم از رشوه دریافتی مجتبی خاگینه ای ۱۶۰۰ میلیون پونداست که گویا ایشان به حساب بانکی خود به انگستان فرستاده است.

براثر اعتراض و سروصدای زیاد مردم، مجتبی خاگینه ای به چاقو کش ها و مزدوران گرداگردخود دستور تیراندازی ویورش به مردم صادر کرد. در نتیجه گروه زیادی از مردم معترض به ویژه در میان جوانان مانند ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، ترانه موسوی، محسن روح الامینی و گروه بیشماردیگری به خاک و خون کشیده شده شدند.

خبر نگار ما گزارش می دهد که اعتراض مردم هم چنان ادامه دارد، و داوران مسابقه به علت تقلب و اعلام نتیجه نادرست مورد بازخواست مردمند، و بویژه مجتبی خاگینه ای به دلیل رشوه گیری از خلیفه علی، دزدی های متوالی، و کشتار تماشاچیان بی گناه، در دادگاه مردمی مجرم شناخته شده، و غیاباً برای دزدی هایش به قطٰع دست چپ و پای راست، و برای کشتار مردمی، به ۹۳۰ سال زندان محکوم وتحت تعقیب است.

خبرنگار ما می افزاید که گویا مجتبی های دیگری هم در تاریخ دیده شده اند، که همه آنان زن باز، و فرصت طلب بودند، رشوه می گرفتند، و دزدی می کردند. به عنوان نمونه حسن مجتبی یکی از مجتبی هائی است که بسیارزن بازبود، و ازخلیفه معاویه رشوه زیادی گرفت تا او را پشتیبانی کند.