همکاری دولت انگلیس با آخوندها، و کینه توزی با ملت ما تاکی ادامه دارد؟ ۵

اتحاد نامقدس، میان بریتانیای جهانخوار و رژیم مرگبارتازی نژاد

اتحاد نامقدس، میان بریتانیای جهانخوار و رژیم مرگبارتازی نژاد

دولت انگلیس از دیرباز کشور ما را ارث پدری و بخشی از خاک خود، تلقی کرده است. از زمان شاه عباس که پای دو جهانگرد انگلیسی به نام آنتونی شرلی، و رابرت شرلی، در حقیقت دو جاسوس، بهایران بازشد، انگلیسی ها تاکنون توانسته اند رفته رفته برروی شاهان ودرباریان نفوذ پیدا کنند.

دولت انگلیس بهترین راه و روش نفوذ برشاه و دربار را درهرزمان، بهره برداری وسودجوئی ازآخوند دانسته است. از این روی، تلاش دولت انگلیس این بوده است که آخوند در ایران را همیشه زیر پرچم و حمایت خود گیرد. تا آن جا که فتحعلی شاه قاجارمرد خرافاتی و بی سواد، با فتوای آخوند سید محمد مجاهد و آخوند ملا احمد نراقی و وسوسه انگلیس ها، به جنگ با روسیه پرداخت و بخش بزرگی از کشورمان بدین شرح در زمان وی و جانشینانش از ایران جدا شد:

۱- گرجستان در سال ۱۸۰۱

۲- قراردادگلستان در سال ۱۸۱۴

۳- قرارداد ترکمانچای در سال ۱۸۲۸

۴- تاشکند درسال ۱۸۶۵

۵- قزل سو در سال ۱۸۶۹

۶- خیوه در سال ۱۸۷۳

۷- قزل آروات در سال ۱۸۷۷

۸- عشق آباد در سال ۱۸۸۱

۹- هرات درزمان محمد شاه

۱۰ افغانستان در زمان ناصرالدی شاه

برنامه تجزیه و جداکردن کشورها از دیر بازیکی از سیاست های کثیف دولت انگلیس بوده است. تجزیه پاکستان از هندوستان و آن گاه جداکردن بنگلادش از پاکستان، ویا تجزیه یوگسلاوی ازاین گونه است.

درزمان محمد شاه قاجار، میر محمد مهدی امام جمعه با دریافت۵۰۰ لیره از جان کمبل سفیر انگلیس آن چنان به بدگوئی مرزا ابوالقاسم فراهانی پرداخت، تاجائی که شاه بی سواد نادان وزیر فرزانه و دانشمند خود را سر به نیست کرد. در همین زمان، باهمکاری دو جانبه انگلیس و روسیه، و همکاری مستقیم روحانیان آن زمان، به ویژه آخوند شفتی، هرات از ایران جداشد.

در زمان ناصرالدین شاه بازهم با همکاری انگلیس و بدگویی های روحانیان، ایران حق حاکمیت خود بر افغانستان را از دست داد.

آخوندهای نجف مانند ملا کاظم خراسانی، حاج شیخ عبدالله مازندرانی، حاج میرزا حسین تهرانی، و شماری دیگر، و هم چنین محمد طباطبائی و سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله همواره زیر چتر دولت انگلیس، با مشروطیت مخالف بودند، و همواره کارشکنی می کردند.

در سال ۱۹۰۷ دولت انگلیس و روسیه باهمکاری یکدیگر، ایران را میان خود تقسیم نمودند.

در زمان احمد شاه دولت انگلیس برای دستیابی کامل به سرمایه های ایران، و نفوذ بر امور سیاسی کشورمان ماهانه به گروههای زیررشوه می پرداخت:

۱- احمد شاه ماهیانه ۱۵ هزارتومان (۵۰۰۰ پوند)

۲- سردار ظفرخان سرپرست ایل بختیاری ماهیانه ۱۵۰۰ تومان

۳- فرمانفرما، فرمانروای فارس، ماهانه ۶۰۰۰ تومان

۴- قوام الملک رئیس طایفه خمسه و گروهی دیگر از زمامداران و دست اندرکاران کشور نیزاز خان دام گستر دولت بریتانیای کبیر بهره مند بودند.

در سال ۱۹۱۹ دولت انگلیس توانست از وثوق الدوله نخست وزیراحمد شاه امتیاز امورمالی و پدافند ارتش رادریافت کند.

رضاشاه که نخست به کمک انگلیس ها روی کار آمد، همین که آخوند ها را به کنارزد، و با سیاستی مستقل از دخالت های دولت انگلیس، به آبادانی و پیشرفت ایران پرداخت، رفته رفته باهمکاری دوجانبه انگلیس و روحانیان، مورد غضب دولت انگلیس قرار گرفت. تا آن جا که دولت انگلیس به دنبال دخالت های چهارسده گذشته خود در کشورمان، بر خلاف قوانین و موازین بین المللی، رضاشاه را در سال ۱۳۲۰ خورشیدی از ایران بیرون برد.

یکی دیگراز دخالت ها و در حقیقت جنایات انگلیس ها در دوران پایانی احمد شاه واوایل سلطنت رضاشاه پرورش دادن و گماردن مزدوری از سوی خود در خوزستان به نام شیخ خزعل بود، که در راه منافع انگلیس برنامه جداسازی خوزستان از ایران را در پیش داشت. این شخص، بعدها به دستور رضاشاه دستگیر، و به تهران آورده شد.

دکتر مصدق برای کوتاه کردن دست انگلیس ها از چپاول درآمد نفت ایران، تصمیم گرفت تا نفت راملی کند. در این میان آیت الله کاشانی که یکی از طرف داران و جیره خواران دولت انگلیس بود، به شدت با این کار مخالفت و کارشکنی می کرد.

پس از آن که دکتر مصدق باملی کردن صنعت نفت دست دولت انگلیس را از چپاول کردن درآمد نفت کوتاه کرد، دولت انگلیس در صدد برکناری مصدق بر آمد.

نخست تلاش کرد که پرزیدنت ترومن را علیه مصدق وادار به کودتا کند. وقتی ترومن مخالفت کرد، در اسفند سال ۱۳۳۱، سر آنتونی ایدن وزیر امورخارجه انگلیس به ملاقات آیزنهاور و جان فوستر دالاس به آمریکا رفت، و با و سوسه او و این که توده ای ها می خواهند به نفع روسیه کودتا کنند، آیزنهاور را وادار به همکاری برای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نمود.

دخالت انگلیس و هم چنین آمریکا درانقلاب ۱۳۵۷ در تضعیف روحیه شاه، هم کاری و هم بستگی با بازاری های ایران ستیز، و تبلیغات رسانه های گروهی به ویژه در انگلستان به نفع روحانیون را کم و بیش مردم در جریانند، و ما در این جا از ذکر بیشترآن بسنده می کنیم.

به طور کوتاه می توان گفت که آخوند و روحانی در ایران، و دیگرکشورهای خاورمیانه پرورش یافته سیاست انگلیس برای دست داشتن و دخالت در سیاست های داخلی این کشورها بوده است.

دولت انگلیس نه تنها همیشه پرورنده آخوند درایران بوده است، بلکه برروی بازار، وارتباط با بازاری ها، در واردات و صادرات ایران نیزهمیشه دخالت داشته اند.

یکی دیگرازترفند های سیاست انگلیس در ایران، ترویج و تشویق درخرافه گرائی، و خرافه پروری بوده است. به عنوان نمونه، هر پنج شنبه بانویی ماموریت داشت که در دو سقاخانه سه را سپهسالار نزدیک دروازه دولت شمع روشن کند. هنگامی که ازاین بانو پرسش شد برای چه هرهفته شمع روشن می کند، مشخص گردید که او به دستور یک تاجر بازار به این کار دست می زند. در پرسش های بعد کاشف به عمل آمد که تاجربازار از سوی یکی از اعضای سفارت انگلیس مامور به این کار شده است.

آخرین دست گل دولت بریتانیای کبیر در بهره برداری از کشورمان، فرستادن پاتریک دیویس دیپلمات عالی خود به مجلس تنفیذ ریاست جمهوری احمدی نژاد است. این در حالی است که بیشتر کشورهای اروپائی ازفرستادن چنین نماینده ای، خودداری کردند.

 • reza

  چگونه است که کشور کوچکی به نام انگلستان بیش از چا رده سده هر جا به جایی
  بزرگ و ریزی را در تمام خاور میانه به ویژه ایران توانسته باعث شود و هم
  چنان ادامه دارد… آیا ایرانی ان و مردم خاور میانه چون موم شکل پذیر
  هستند یا دولت فخیمه ی انگلیس پر توان است کدام یک

 • mojezeh.irani@democracy.com

  روزی معجزه ی تو نیز اتفاق خواهد افتاد

  شکوه میرزادگی
  http://www.iranpressnews.com/source/207427.htm

  ——————————————————————————————–

  https://iranwire.com/fa/features/22576

  دیوهرست می‌گوید: «اعتماد یکی از اصلی‌ترین عناصر جامعه روسیه است. روسیه همیشه جامعه‌ای بوده که اعتماد در آن نقش کم رنگی داشته است. شهروندان شوروی از همان بدو تولد باید از این حس غریزی و شهودی برخوردار می‌بودند که به آقای “الف” حتماً می‌شود اعتماد کرد و به آقای “ب” اصلاً نمی‌شود. ناتالیا گوربانفسکایا با کسانی که با‌ آن‌‌ها سر و کار داشت، خیلی خوب اُخت می‌شد و خیلی خوب هم تشخیص می‌داد که اگر فلان کس بازداشت شود، آن قدر قابل اعتماد هست که چیزی را لو ندهد یا نه.»

  فعالیتی خطرناک

  در سال ۱۹۶۸ دنیا نمی‌توانست اتحاد جماهیر شوروی را نادیده بگیرد. ۲۰ اوت همان سال نیروهای شوروی به همراه پنج کشور دیگرِ «پیمان ورشو» که گوش به فرمان مسکو بودند، برای درهم شکستن جنبش «بهار پراگ» و سرنگونی رهبر محبوب کمونیست چک، «الکساندر دوبچک»، به چکسلواکی حمله کردند. این حمله به خشم جامعه جهانی دامن زد و بسیاری از کشورهای کمونیست‌ را به بازنگری روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی واداشت.

  در داخل مرزهای روسیه، رسانه‌های حکومتی حمله به چکسلواکی را توجیه می‌کردند و هشدار می‌دادند که برگزاری تجمعات و اعتراضات می‌تواند عواقب سنیگنی داشته باشد و به این ترتیب، هر واکنشی را در نطفه خفه می‌کردند. گوربانفسکایا یکی از هشت نفری بود که در «میدان سرخ» مسکو برای محکوم کردن حمله شوروی دست به تجمع زدند. در آن تجمع، گوربانفسکایا پسر سه ماهه خود را در آغوش داشت و توانست از چنگ بازداشت‌ توسط مقامات فرار کند.

  ————————————

  دو مقاله یکی در مورد شوروی و مارکسیست های روسی

  دیگری در مورد امریکا و روز استقلال ان

  تفاوت ها آشکار تر از تفاوت روز و شب است

  به همین دلیل خفاشان مارکسیست روسی سانسور و قلب حقایق و دروغ و برچسب زنی و هجو و ترور شخصیت را به عنوان تنها حربه برگزیده اند و دیگر هیچ .

  در روز روشن از قول آدم زنده در عصر اینترنت دروغی باور نکردنی را پخش میکنند که در تمام ۳۹ سال گذشته در سانسور و بی رحمی و ترور شخصیت کسی چون او مضروب واقع نشده . یک قربانی خاموش ! امیر انتظام .

  و اما چرا امپراتوری دروغ شوروی با یک سلاح ساده یعنی دستگاه کپی ! سقوط کرد ؟ اما فقاهت روسی در عصر اینترنت و ماهواره این چنین عقب مانده و ماقبل تاریخ هنوز بقا دارد ؟ در سرزمین مصدق و آرش و سورنا ؟

  خانم میرزادگی روزی نوبت ان هم خواهد رسید اگر کسانی چون شما به وجود این فیل روسی در اتاق فرمان اپوزیسیون ان اعتراف کنید و بیش از این نگذارید سازمانی تروریستی به نام فدائیان که شما هم روزی به آنها تعلق داشتید و پدرخوانده آنها حزب خائن توده با همدستی مارکسیست های اسلامی و ملاهای بی وطن به این خیانت روسی ادامه دهند .

  کشور ما اشغال روس ها و مارکسیست های روسی است . همه چیز ان در خطر است . سابقه حمله و اشغال آنها به پراگ و ورشو و افغانستان و الان اوکراین و گرجستان و تفاله کردن سرزمینهای اشغالی و اشغال آذربایجان … به اندازه کافی گویای آنچه آنها بر سر کشور ما خواهند آورد هست .

  بگذار جاسوسان روسی مثل فواد تابان در اخبار روز مقاله ها سر هم کند که کارتر مجاهدین را ساخت و برژینسکی و سورس امپراتوری دروغ را در هم ریختند

  بگذار همه هم و غم نوری زاده ها و سخن ها و نبوی ها و گنجی ها و گله مارکسیست های روسی در رسانه های اجاره ای در غرب حفظ ماتحت روسیه و پوتین و خایه های اسد و قذافی و صدام و میلوشویچ باشد .

  اما حقیقت پنهان نیست و پنهان نخواهد ماند

  پرتاب کردن نخست وزیر کمونیست چک اسلواکی دوبچک از طبقه پنجم محل کارش از شاهکارهای مارکسیسم لنینیسم و شوروی است .

  مصدق و شاه و بنی صدر و بازرگان که جای خود دارند

 • germany supports Mullahs

  پاسخ به “آلمان: یک افتضاح سیاسی! همکاری وزارت خانواده و زنان آلمان با جامعه المصطفی و جامعه اسلامی شیعیان”

  Germany and Russia love Mullahs گفت:

  دیدگاه شما در انتظار بررسی است.

  مرداد ۱, ۱۳۹۶ در ۵:۲۰ ق٫ظ

  souri.kardane.iran • در چندین ثانیه

  نماینده دوما پیشنهاد کرد سربازان روسی در ایران مستقر شوند

  http://www.peykeiran.com/Co…

  توافق روسیه با برخی شورشیان سوری بر سر مناطق امن

  http://www.dw.com/fa-ir/fp-…

  ارتش روسیه با مردم ناراضی سوریه توافق کرده است !

  اینرا مارکسیست های روسی میفهمند ؟

  نه !

  اما اپوزیسیون واقعی ایران اگر حتا یک اپوزیسیون واقعی میهن پرست و مستقل وجود داشته باشد چی ؟

  میبینیم!

  حالا که پوتین قصد اشغال نظامی ایران مثل سوریه و تبدیل ان به ملک محروسه خودش ( جنده خانه ایرانی روسیه ) را آشکار کرده ، البته وقتی رهبر دولت اشغالی روسی و سپاه قزاق روسیه در ایران ( سپاه پاسداران ) و مجلس و قوه قضا ئیه روسی برادران دزد لاریجانی و شارلاتان بی خاصیت اطلاعاتی حسن چاخان تدارکاتچی روسیه با نام مستعار بی معنی رئیس جمهور سر از پا نمی شناسند در تحویل مملکت به کشور امپریالیستی متجاوز با پرونده صد ها تجاوز تاریخی به همسایه و غیر همسایه و مشتی آخوند همسو با استعمار انگلیس و روس در گذشته و روسیه در حال حاضر در افیون دین عقب مانده توجیه گر خود که همسو با مارکسیسم روسی افیون روشنفکران و سیاستمداران و احزاب و روزنامه نگاران و دانشجویان ایرانی و ابزار توجیه سلطه روسی در قریب به صد سال گذشته است ، در سکوت به سر میبرند و چشم به این تجاوز با توهم تجاوز امریکا و اسراییل بسته اند اینکه به زودی ایران سوریه و جنده خانه جدید روسیه خواهد شد اصلا دور از انتظار نیست

  روشنفکر و سیاستمدار ایرانی مثل ان پسر بچه است که اسلحه به کمر داشت و مورد تجاوز یک مرد قرار داشت و وقتی از او پرسید که تفنگ برای چیست با غرور گفت برای وقتی که کسی بخواهد خیانت کند ! مرد در حالیکه به تجاوز ادامه میداد گفت ما که خیانت نمی کنیم .

  ان مرد پوتین و ان اسلحه مارکسیسم روسی است آمیخته با توهم مبارزات مارکسیستی روسی با امریکا و اسرائیل که هرگز با ایران نجنگیده اند . خنده دار اینکه ویتنام اکنون به کاخ سفید چشم دوخته برای بهروزی و پوتین شبها را صبح میکند به عشق خیالی گوشه چشم ترامپ به او .

  اکنون پوتین در حال تجاوز آشکار به ایرانیان است و رهبر دشمن شناس ان به دنبال موهومات جاسوسان روسی ( حزب توده ، فدایی ) و فریب خوردگان و فاحشه های سیاسی روسیه ( نهضت آزادی و ملی مذهبی و اسهال طلبان و سبز ها ی سیاه سرخ فام ان در توهم اینکه اگر کسی خیانت کند ! مغفول مفعول به فروش همه چیز مشغولند تا به خیال توهم آلود خود حرکتی کنند تا توهم سیاه خود ساخته از کابوس امریکا و اسرائیل را اندکی آرام کنند ) از توهم دشمنی امریکا و اسرائیل لحظه ای خوابش نمیبرد بدون آنکه بداند خودش این دشمنی تخیلی را ایجاد کرده بدون هیچ دلیلی .

  صدایی از هیچ سگی در نمی اید

  وطن به آخر ساسانیان باز گشته و منتظر تلنگر مشتی عرب پا برهنه صحرایی است که فرو ریزد و یا زمان چنگیز و محمود افغان و تیمور لنگ. نه خیلی بدتر . به آخر شاه سلطان حسین .

  دروغ و فریب و فساد و نفوذ و سلطه مطلق روسیه و دشمن تراشی ابلهانه باند روسی حاکم همه درها را به نفع روسیه و سوری کردن ایران بسته و تنها در پشتی باز است که روسها مثل آب اماله می آیند و میروند و به آخوندها میگویند ما که خیانت نمیکنیم مواظب امریکا و اسرائیل و ترکیه باشید.

  جاسوسان روسیه همه جا به همت فلاحیان ها و رفسنجانی ها و موسوی ها و بهزاد نبوی ها و سعید امامی ها و حجاریان ها نفوذ داده شده اند ( البته سر نخ دست ک گ ب و از طریق حزب توده بوده )

  نگاهی به سخنان شرم آور فلاحیان به یکی از همین نفوذی ها کفایت میکند یا وزیر اطلاعات احمدی نژاد که گفت در غرب ده هزار امنیتی دارد .

  فلاحیان میگوید ما روزنامه نگار و خبر نگار داریم همه جا ! حقوق روزنامه نگاری که چیزی نیست

  خوب حدس بزنید چه کسانی را میگوید ؟ کدام رسانه را میگوید ؟ اینکه کاری ندارد !

  همه رسانه های فارسی و همه احزاب و تشکیلات و انجمن ها و کانون ها در اختیار این مزدوران روسیه است . کار آنها نرم سازی تجاوز روسیه و کشیدن کاندوم بر سر کیر پوتین برای پاک کردن رد پای تجاوز است .

  شما فکر میکنید دوچه ولله و رادیو فردا و رادیو زمانه و صدای امریکا و بی بی سی فارسی برای موشک پرانی سپاه قزاق و شرارت های فقاهت اسلامی چرا باید تبلیغ کنند در حالیکه به کوچکترین اقدامات فردی مثل اردوغان حمله های سادیستی میکنند

  کدام دیکتاتور تر و فاسد تر و جانی ترند ؟

  اردوغان ؟ یا خامنه ای و اسد ؟

  حالا روزنامه های آمریکایی هم به صف تبلیغات برای یک پاسدار کله پوک خائن روسی که از سیاست هیچ نمیداند و در خیال صدام و اسد شدن زیر لحاف امنیتی پوتین شبها را صبح میکند و آتش بیار همه جنگ های شیعه و سنی به نفع روسیه در منطقه است مقاله چاپ میکنند . صد البته از سوی منابع جاسوسی روسیه .

  چون رئیس سازمان سیا خوب او را میشناسد و ریشه تروریستی روسی او را خوب افشا کرد و همین طور بازی فریب توده ای ( حسن – قاسم ) را خوب شناخت .

  حالا پیک نت بولتن مرکزی جاسوسان امنیتی روسیه در ایران برای رهبر شدن حسن البکر ایرانی تبلیغ میکند ! چون از دفتر پوتین به آنها ابلاغ شده او در مسکو پیش از انتخابات امتحان پس داده . رئیسی مردود شد در ملاقات با افسر پوتین . حالا یک امین در پس تره کی و ببرک میخواهد بیاید و طرح جانشین او قاسم (حافظ اسدی و قذافی نژاد) است

  این خواب روسی یا با یک کودتای آمریکایی مثل ۲۸ مرداد آشفته میشود یا با هجوم یک اقلیت متمرکز با پشت کار مثل مجاهدین خلق با حمایت امریکا و یا بازگشت رضا پهلوی .

  چون :

  تخم انقلاب و قیام مردم برای دموکراسی و آزادی را حزب توده ، ملی مضحکی ها و موسوی چی ها با اسید خیانت سوزاندند

  •پاسخ•به اشتراک گذاری ›

 • kharkosteh darvish.rousi

  ایران: وامدار انقلاب اکتبر و منگنه در جنگ سرد، مهرداد درویش‌پور
  ———————————————————————————————
  ایران در چاه سیاه دیکتاتوری ، فساد و وابستگی و در آستانه جنگ و فروپاشی است به خاطر انقلاب اکتبر و شما مادر جنده های کیر ساک زن روس ها !

  بنده به کرات قبلا گفته ام باز هم میگویم . هیچ مارکسیست اصلاح طلب وجود ندارد . هرگز نباید امیدوار شد که روزی یک مارکسیست حتا به اندازه سروش که پنبه دین را زد پنبه مارکسیسم را بزند . حتا نباید به این اندازه به آنها امیدوار شوید که روزی اینها از جنایاتی که شوروی علیه خلق ها ، ملل داخل امپراتوری شوروی ، سرزمین های اشغال شده با کودتا و سرنیزه ارتش در شرق اروپا ، آذربایجان ایران ، افغانستان ، لهستان ، چک اسلواکی ، اوکراین ، چچن ، قرقیزستان ، مغولستان ، ارمنستان ، ازبکستان ، …. به نام انقلاب و حمایت از خلق ها !!! مرتکب شد بدون عذر و بهانه و ماست مالی تبری جویند و آنرا محکوم کنند .
  خنده دار است که این مادر قحبه های روسی که حالا مهاجرت کرده اند به غرب و آنجا در دانشگاه های سوئد و فرانسه و آلمان و کانادا و امریکا عنوان استاد هم به خودشان داده اند همان مزخرفات را بدون مدرک و بدون کوچکترین تغییری علیه امریکا ، انگلیس ، غرب ، لیبرال دموکراسی ، بازار آزاد ، توسعه پایدار ، آزادی بیان از همان دین اصلی شان که از کرملین اذان و ربنای ان هنوز به گوش اینها میرسد ، به کار میبرند اما وقتی پای انتقاد از جنایت کرانی مثل لنین و استالین و بعدی ها تا پوتین افسر ک گ ب پیش می اید چنان ماست مالی میکنند که موسوی و کروبی در مورد خمینی عصر طلایی نمی کنند و طائب و احمد خاتمی و رضایی و … در مورد خامنه ای نمی کنند و ….
  این مادر جنده سوئد نشین بخصوص از توده ایها پست تر و کثیف تر است چون نان دموکراسی غرب را میخورد هنوز همان مزخرف را تکرار میکند که امریکا !!!!( نه کیانوری و طبری و فرخ نگه دار و دکتر پشیمان و بهزاد نبوی و موسوی و محتشمی پور و شوروی و روسیه و خویینی ها و خط امام زد امپریالیست و سیاوش کسرایی و ….) این نظام فقاهت اسلامی روسی را ساخت و پرورد برای مبارزه با کمونیسم !!!!
  دو تا سوال از این الاغ چها ر پا بپرسید
  ۱) اگر امریکا شاه دیکتاتور را حمایت کرد و بعد این نظام دیکتاتوری مذهبی را ساخت بایستی امروز خامنه ای مثل شاه بود و با امریکا متحد بود و ما وضعمان مثل زمان شاه بود و یا حد اقل مثل ملک سلمان هوادار امریکا بود و به امریکا نفت و گاز فراوان می فروخت و سلاح آمریکایی می خرید . باید مردم ایران مثل مردم عربستان و پاکستان بتوانند بروند امریکا بدون مشکل !!!
  حتا اگر کاملا آمریکایی هم نبود ولی دشمن دیوانه امریکا و پیش مرگه روسیه نبود ، باید خامنه ای بدون نگرانی از تحریم و سرنگونی مثل رئیس جمهور ویتنام میرفت امریکا و تقاضای لقمه ای نان میکرد و به دست و پای ترامپ می افتاد .
  میبینید که برعکس امریکا ایران را از دست داد و دو دستی به روسیه تقدیم کرد . از آنجایی که آمریکایی ها مثل شما مارکسیست ها احمق و دیوانه نیستند پس این نمی توانست طرح امریکا باشد ( اشغال سفارت امریکا ، گروگان گیری ۴۴۴ روزه ، پر کردن فضای کشور از مرگ بر امریکا و نفرت پراکنی دیوانه وار علیه امریکا و غرب و سر کوب و دستگیری هر کس و هر حزب و گروهی که سر سوزنی نشان از غرب و فرهنگ غربی دارد ، موی دماغ امریکا شدن و سرتاسر منطقه تا حتا آمریکای جنوبی و آفریقا تروریست ضد آمریکایی ساختن و فرستادن …. اصلا طرح آمریکایی نیست )
  اما به آسانی میتوان دید که این رژیم صد در صد روسی است ، برای منافع روسیه همه چیز مملکت را فنا کرده ، دوستانش متحدین جنایت کار روسیه هستند ، اصلا جاسوس روسی دستگیر نمی شود . مارکسیست ها آزادند اما خاتمی خود آنها ممنوع الخروج است . ملی مضحکی ها یک شب در میان میروند زندانهای دراز مدت . سلاح روسی ، اشغال های مشکی و اتمی روسیه ، چشم پوشی از نفت و گاز شمال ( که حزب توده آنرا میخواست نه امریکا ) واگذاری دریای خزر به روسیه و شرکای ان ( که پوتین آنرا می خواست نه امریکا ) مشارکت کامل در جنایات اسد و حمایت از او ( که پوتین آنرا میخواست نه امریکا ) و ….. همه با حمایت روسیه در سازمان ملل ( نه حمایت امریکا ) نشان از چه دارد ؟ خامنه ای چه باید بکند که شما بگویید او روسی است ؟ چه کسی روسی تر از ملاها ؟ حتا ویتنام و کوبا مثل او جان فدای پوتین نیستند
  اگر خامنه ای آمریکایی بود الان باید لیبرال ها و سلطنت طلبان و غرب زده ها به جای شما برای او جانفشانی میکردند . این همه ماست مالی و توجیه عمویی ، فرخ ، زرافشان ، ریسی دانا ، فتاه پور و تابان و فاروقی و پشیمان و …. از جنایات این رژیم چه گونه میتواند نشان از آمریکایی بودن این رژیم داشته باشد ؟
  گیریم که امریکا اشتباه کرده و به ضرورت شرایط خاصی به این رژیم تن داده . حالا که میخواهد آنرا سرنگون کنند چرا شما ؟ شما ؟ شما جاسوسان روسیه مادر جنده نمی گذارید ؟
  یا شما خیلی کس کش هستید
  یا خیلی خرید
  یا انقدر روسیه به شما ها پول داده که مثل دلالان شهر نو از آوردن دخترک های نوجوان و بی پناهی مثل این رژیم های مفلوک منطقه برای روسیه از هیچ کثافت کاری روی گردان نیستید !
  اگر روزی درایران یک رژیم معمولی مردمی سر کار بیاید باید همه شما مارکسیست های روسی را محاکمه و به اشد مجازات به جرم خیانت به کشور و مردم خودتان برساند .
  ۲) اگر این نظام بر اساس یک طرح آمریکایی سر کار آمده بود ، شما مزدوران روسیه به جای حمله به مخالفان این رژیم ، به لیبرال ها ، به سلطنت طلبان و مجاهدین ، باید به این رژیم حمله میکردید . مگر نه اینکه هر رژیمی حتا اگر با امریکا رابطه داشته باشد مورد حمله سادیستی شما مادر قحبه ها است ؟ تا چه رسد به اینکه با طرح امریکا بیاید . شما حتا دشمن خونی لیبرال ها و دموکراسی خواهان همه جا هستید حتا لیبرال مذهبی مثل اردوغان ، یا غیر مذهبی مثل ان سنگ سوکی ، یا حتا دولت اوکراین ! شما گاهی به رئیس جمهور کره جنوبی هم حمله سادیستی میکنید
  پس چه گونه است که کیانوری و طبری و فرخ و بقیه مارکسیست های روسی بادنجان دور قاب چین این رژیم هستند ؟
  باز باید بگویم شما ها مادر جنده ترین عناصر سیاسی روی زمین هستید وگرنه کارهای شما هیچ توجیهی ندارد
  اما اینکه گفته ای حقوق زنان و کارگران و ….. را لنین داد مزخرف است
  اینها را دولت کرنسکی داد و لنین قدم به قدم پس گرفت و استالین آنرا ریخت تو چاله مستراح سوسیالیسم واقعا موجود !
  لنین ۲۴ درصد بود . کودتا کرد . خاک کشورش را فروخت به آلمان . جاسوس المانها بود . اینها حقیقت است . به همین دلیل مردم روسیه به او محل سگ نمی گذارند . اما شما مثل حزب الله لبنان که تنها هواداران آخوندها هستند در حالیکه آخوندها در کشور ایران هیچ آبرویی ندارند ،
  شما عشق لنین و استالین دارید ولی آنها در روسیه آبرویی ندارند .
  چه گونه است که حتا یک زن در رهبری شوروی نبوده و هنوز در روسیه زنان را به هیچ می انگارند .

 • russia is Iranian enemy not En

  English foreign Minister is the wisest Western Countries politicians who understands the danger of Russia and Putin. The rest are asleep or under estimate the real risk. Fortunately a new strategy in Trump’s security doctrine has put Ukraine at the center of European security.

  Finally America will face Putin in Ukraine. Any real opposition should cut Russians hands off Iran first. Iran is in danger and pro-Russian Marxists are worried about Israel capital. Who gives the shit what happens to Arabs when Iran is in bigger danger?