آقای خامنه ای؛ اعتراض به انتخابات قلابی اتان جرم است یاجنایات رژیم شما.؟ ۲

آقای خامنه ای، شما عمر خود را کرده اید. بزودی مردم ستم دیده و مصیبت کشیده ایران از شر شما رهایی می بابند. خوب است در این روزهای پایانی عمر جنایت بارخود به خود آیید، اندکی شرف و انسانیت داشته باشید تاببینید در این سی سال گذشته چگونه شما و هم پالکی هایتان ملتی را به اسارت و بند کشیده اید، و کشوری را از روال طبیعی و رشد و پیشرفت بازداشتید و ویران نمودید.

شما خود را به کری زده اید و فریاد اعتراض میلیونی مردم ایران را نادیده می گیرید. شما، و۲۰۰ هزاردیگر آخوند مفت خور وسربار زندگی و مردم ایران ورای تبلیغات و سخنرانی هایتان کوچکترین ایمان و اعتقادی به روز رستاخیز و حساب و کتاب در روز آخرت ندارید، وگرنه دست از این همه ظلم و ستم و بیدادگری، جنایات بی حد و حصر و غارت گری خود بر می داشتید و به تاراج این مملکت به سود و منفعت مشتی تازی و تازی منش و دشمن این آب و خاک نمی پرداختید.

تقدیم به مزدوران، فرصت طلبان، سودجویان، کاسه لیسان، و خردباختگان بی شعوری که به صف می ایستند در رأی گیری و یا خیمه شب بازی آخوندی شرکت می کنند، و کماکان در قتل و کشتار جوانان این سرزمین، توهین، و تجاوز به زنان، و فروپاشی و ویرانی مملکتمان شرکت دارند و دستشان با دست اخوند در خون ریزی هر جنایتی آغشته است.

تقدیم به مزدوران، فرصت طلبان، سودجویان، کاسه لیسان، و خردباختگان بی شعوری که به صف می ایستند در رأی گیری و یا خیمه شب بازی آخوندی شرکت می کنند، و کماکان در قتل و کشتار جوانان این سرزمین، توهین، و تجاوز به زنان، و فروپاشی و ویرانی مملکتمان شرکت دارند و دستشان با دست اخوند در خون ریزی هر جنایتی آغشته است.

امروز فرصت کوتاهی برای شما مانده است که به جبران سی سال جنایات و دیکتاتوری خود بر ملتی بافرهنگ و آزاده، راه و روش ومنش خود را دگرگون کنید.

احمدی نژاد، نوکر و سرسپرده شما که با کودتای خود رای بیشترین مردم به میرحسین موسوی را نادیده گرفت، مظهر و نماینده جنایات و دیکتاتوری است. مردم، گذشته آدم کشی و تیر خلاص زنی او را فراموش نمی کنند. او به زور و ناخواست ملتی بر مردم تحمیل کردید، و اکنون شما اعتراض ملتی اندیشمند و با هوش را به این حقه باز دلقک دروغگو، جرم و جنایت می پندارید.

آقای خامنه ای، در سال ۱۳۵۷ مردم ایران برای کسب آزادی و شرکت همگان در سیاست و پیشرفت کشور به پا خواستند. خمینی، روباه مکار، با زبانی چرب و دروغین مردم را گمراه و کشور ما را به بیراهه کشانید. مردم ایران هیچ گاه برای دین انقلاب نکرده اند. اکنون ۱۴۰۰ سال می گذرد که مردم بادین دروغین وآدم کش و انسان ستیز شماها در جنگ و نبردند، تا حکومت ایرانی و انسانی بر مبنای آزادی دین، نژاد، اندیشه و برابری در ایران پیاده کنند.

آقای خامنه ای، عملکرد رژیم شما ازدیدگاه ظلم و ستم به مردم ایران همانند خلفای جنایت پیشه اموی در ایران بوده است.

شماری از جرم و جنایات و دیکتاتوری رژیم شما از این گونه است:

۱- ایجاد سپاه پاسداران برای مردم ستیزی وحفظ نظام دیکتاتوری خودتان، نه برای حفاظت و پاسداری از مرزها

۲- به کارگماردن مشتی جوان بی سواد و ناآگاه به عنوان بسیجی، و روبرو جای دادن آن ها با مردم برای سرکوبی هر نوع انتقاد و یااعتراض.

۳- به کار گماردن مشتی زنان بیکاره عقب مانده معروف به فاطی کماندوها، برای آزار و اذیت بانوان و دختران گرامی هم میهنمان.

۴- گرد آوری و جمع کردن مشتی به راستی اراذل و اوباش و آدم های بی سواد فناتیک مذهبی به دور خود، و انداختن به جان مردم و استفاده تبلیغاتی از آنان در تظاهرات ونمازهای جمعه تبلیغاتی خودتان.

۵- تاراج بودجه و دارایی مملکت به نفع همیشه دشمن ایران؛ تازیان، و بستن قرادادهای یک طرفه و ننگین با همیشه دشمن ایران؛ روسیه و چین غارت گرنوین در صحنه بین المملی.

۵- مسخ نمودن، پوشالی کردن و ازبین بردن دانشگاه ها، با بیرون راندن و دلسرد کردن استادان باتجربه و به کارگماردن مشتی بی سواد و فرصت طلب، و بازکردن اطاقک هایی به نام دانشگاه

۶- اشاعه و ترویج خرافات و مسایل موهوم شیعه گری، با ایجاد و برپایی امام زاده های دروغین، مسجد های گوناگون و بدون نیاز، و تبلیغات زهر آگین تلویزیونی.

۷-بخش و تقسیم کارخانه ها و مراکز تولیدی کشور، میان شماری آخوند مفت خور، و بی غیرت، و عده ای از سپاهیان دزد و غارت گر.

۸- از میان بردن آزادی و دموکراسی مردم با بستن روزنامه ها، سانسورکتاب ها ونوشتجات، و به بند و زنجیر کشیدن روزنامه نگاران، آزادی خواهان، متفکران، و اندیشمندان.

۹- به دار کشیدن و ازمیان بردن دلاوران و جانبازان ارتش، کردهای غیور و میهن پرست، واعدام هزاران جوان بی گناه و میهن دوست درون زندان ها در سال های ۱۳۶۷ -۱۳۶۸به دستور خمینی جلاد و درزمان ریاست جمهوری شما.

۱۰- تاراج و غارت کردن موزه های کشور و از میان بردن آثار باستانی و یادواره های تاریخ درخشان گذشته ایران.

۱۱-به بیراهه کشاندن وفاسد نمودن نسل جوان با معتاد کردن آنان، و به فحشا کشاندن بانوان و دختران.  رواج دادن بازار صیغه که در حقیقت در دنیای کنونی به نام  روسپی گری آخوندی ویا  روسپی گری ولایت فقیح نام دیگری بر آن نمی توان نهاد.

آقای خامنه ای، جنایات رژیم شما اگر بیشتر نباشد، دست کم برابر و هم طراز با هیتلر، پینوشه و استالین است. مضافاً به این که در میهن فروشی و غارت کشور شماها از این جنایت کاران پیشی گرفته اید.

آقای خامنه ای، روزانتقام و دادخواهی ملی نزدیک است. خود را به کری نزنید، و از خواب غفلت بیدار شوید. ۱۳ آبان، ۱۶ آذرو روزهای دیگری در جلو ملت به پاخاسته ما است. فردای نه چندان دور، ملت ایران رژیم شما را به دادگری می کشد، وانتقام هر سیلی که به مردم شرافتمند ایران زده اید از شما خواهد گرفت.

فردای نه چندان دور، طناب دار در انتظارشماها، فرزند جنایت کار و غارت گرتان مجتبی، آخوندهای مفت خور مانند آیت الله مکار شیرازی ،مصباح یزدی، و دزد طبسی که خانه، ملک و ثروت مردم و کشور را بالا کشیدند، یا در مساجد و نمازهای زهر آگین جمعه مدح و ثناگوی رژیم جنایت کار شما بوده اند، و به خرافات گستری پرداخته اند، خواهد بود.

آقای خامنه ای، بزودی کشور ما شاهد جوخه های سراسری اعدام آخوند و آخوند زاده و شماری از بازاری های دزد حکومتی مانند عسگراولادی خواهد بود.

۱۳ آبان، و سیزده های آبان دیگر، و ۱۶های آذر دیگرچندان دیر نیست، و بدون تردید روز انتقام ملی نزدیک است. خوب است تا دیر نشده، از خواب غفلت بیدار شوید و بیش از این به جرم و جنایت نپردازید.