آبان ۱۳؛ روزی که علی بابا وچهل دزد به دنبال سوراخ موش می گردند ۰

Khamenei getting kicked
بامداد امروزدر حالی که ولی وقیح شلوار و پوشک خیس  خود را برای چندمین بار از شب گذشته تاکنون عوض می کرد و از ترس به لکنت زبان افتاده بود، همسر خود گشنیز خانم، و مجتبی فرزند خود معروف به قوچ علی را به کناری کشید تا هرچه زودتر سوراخ موشی پیدا کنند و خود را از شرملت خس و خاشاک نجات دهند.

بنابر گزارش اتل متل گزارش گرما، ملت خس و خاشاک افساری به طویله جماران آوردند تا به گردن قوچ علی ببندند و او را به عنوان قهرمان جنایت های سال گذشته با همکاری چند تن از چاله میدانی های ستاد کاسبکاران (پاسداران) به دور شهر به گردانند و موجبات سرگرمی امت همیشه در صحنه را فراهم سازند.

امام جمعه ها که آنان نیزاز ترس به شاشیدن افتاده اند و ناچارند دائماً شلوار خیس خود را عوض کنند، به دستور ولی وقیح با پوشیدن چادرو چاقچور توانسته اند موقتاً خود را از نظرها مخفی سازند.

فاطمه کماندوها، گروههای هویجی به سرکردگی آیت الله مسواک یزدی، لات و لوتهای بازار به سرکردگی عسگراولاغی، عده ای از امت کذب الله و چاقوکش های بیت راهزنی، همه و همه در فکر سوراخ موش افتاده اند که بدبختانه بازار سیاه پیدا کرده و کمتر پیدا می شود.

آقای انگلی نژاد به حسن رذالله وکذب الله لبنان سفارش تعدادی سوراخ موش دادند که به زودی به ایران وارد خواهد شد.