سیاست کثیف پشت پرده رژیم در قطع یارانه هاچیست؟ ۲۲

احمدی نژاد

احمدی نژاد

رژیم جهنمی ولایت وقیح که ملتی را به بند کشیده و هرلحظه و هردم جوانان کشورمان را در کوچه و خیابان، درون زندان و خانه ها، و حتی دشت و کوهسار، لت و پار می کند و به سلاخه می کشد، پایه های حکومت خود را برچه اساسی استوار کرده؟ و برای بازماندن و بقای خود چه سیاستی را در پیش دارد؟.

همان گونه که می دانیم، یک روشن فکرمیهن دوست هرگز به زیر باریک آخوند که نماینده جهل و خرافات و دشمن این آب و خاک به شمار می رود نخواهد رفت. ازاین روی سیاست کلی این رژیم ازنخست تاکنون به طور کلی بر اساس پراکنده کردن و ازمیان بردن روشنفکران میهن پرست، و به دور خود گرد آوردن جیره خوارانی از گروههای بی سواد، کم سواد، خرافاتی مذهبی، ومزدوران خیانت کار نوکیسه و فرصت طلب بوده و می باشد.

خمینی رژیم جنایت کارخود را بر اساس به کارگیری یک ارتش ۲۰ میلیونی از وابستگان و سرسپردگان بی سواد، کم سواد، خرافاتی مذهبی، و حتی نوکیسه و فرصت طلب که در راستای خواسته های ولایت وقیح گام بر می دارند، وهر گونه صدا و نفسی را در گلو خفه کنند، پایه گذاری نمود.

این گروه به تدریج به شکل ها و روش های گوناگون زیر به وجودآمدند:

۱- پایه گذاری وبرنامه ریزی سپاه پاسداران از سوی خمینی.

خمینی بنا به سفارش و توصیه بهشتی که سال ها در آلمان به سر برده بود وبه خوبی ازسیاست هیتلر در ایجاد گروه اس اس و آن را روبروی ارتش آلمان قراردادن برای بقای رژیم خودش کاملاً آگاهی داشت، به برپایی سپاه ضد مردمی پاسداران اقدام نمود.

این گروه ضد ایرانی تا کنون تلاش نموده تا با تخریب ارتش ملی، و غارت و چپاول کشور، آخوند را هم چنان بر سر قدرت نگاه دارد.

۲- ایجاد گروه بسیجی؛ بیشتر ازمیان جوانان نا آگاه و مذهبی ویا بیکاره فرصت طلب برای جلوگیری وخفه کردن هرگونه صدای اعتراضی، و واداشتن آنان به ضرب و شتم مردم.

۳- استخدام و به کارگیری چند میلیون از زنان بی کاره ، بی سواد، خرافاتی و فرصت طلب، معروف به فاطمه کماندوها، و انداختن آنان به جان بانوان و دوشیزگان گرامی هم میهنمان.

۴- ساختن جاسوس خانه، زندان، و تشکیلات ضد مردمی به نام وزارت اطلاعات و ارشاد اسلامی.

۵- فرستادن مشتی مزدور، جاسوس، و وطن فروش به اروپا و کشورهای باختری و جایگزین کردن آن ها در سفارت خانه هابرای کارهای جاسوسی و تروریستی.

۶- خود را وابسته کردن و باج دادن به کشور روسیه و شماری از کشورهای عربی که همیشه از دشمنان دیرین کشور ما به شمار آمده اند.

۷- به کارگیری مزدورانی از کشورهای تازی زبان، و افغانستان برای شکنجه کردن درون زندان ها، یورش و حمله به جوانان در خیابان ها، درحال موتور سواری و کارهای جاسوسی دیگر درجهت منافع رژیم جنایتکار آخوندی.

۸- در لیست پرداخت های ماهیانه قراردادن بیشتر آخوندها که همواره در مسجد، حسینیه و مکان های دیگر ویا در نمازهای جمعه به نوکری و مدح و ثنا گویی رژیم می پردازند. بدیهی است این گروه نوکر پیشه و خود فروش نمی تواند از وظیفه جان نثاری خود به رژیم خودکامه و خیانت به مردم دست بردارد، وگرنه   ماهانه حقوق ومزایای خود را دریافت نخواهند نمود.

۹- بزرگترین عملکرد جاسوسی رژیم در تفتیش باورها و عقاید مردم درمسجدها، حسینیه ها، ومراکزسوگواری انجام می گیرد.

آخوندها توانسته اند با شستشوی مغزی دادن زنان و مردان سالخورده و ناآگاه، مخالفین رژیم راردیابی نموده، و به روش های گوناگون ازمیان بردارند. وظیفه همه ما به ویژه جوانان آن است که هر جورامکان دارد با مسجد و مسجدی مبارزه کنند تا این جاسوس خانه ها  که کانون همه گونه فساد و پشت هم اندازی و برنامه چینی برای قتل و آدم کشی است ، تعطیل شود.

۱۰- نکته دیگر این که هم اکنون، آقای احمدی نژاد با ترفند جدیدی می خواهد یارانه را از میان مردم حذف کند و به جای آن مردم ساده لوح و احیاناً فرصت طلب را همانند آخوندها در لیست دریافت ماهانه قراردهد تا آنان نیز به ناچارسرسپردگی خود را همواره حفظ کنند و هرآن گاه که لازم باشد به ناچار در تظاهرات، و نماز جمعه ها شرکت نمایند.

به هر حال، آن چه رژیم آخوندی تاکنون انجام داده، برای بقای حکومت و تسلط بیشتر آنان بر جان و مال وناموس مردم بوده است.

اگر رژیم میان شهر و ده جاده ای کشیده، برای دسترسی داشتن به دهات، جمع آوری و شرکت اجباری دادن آنان درنمازهای جمعه و در تظاهرات، و احیاناً سرکوبی آنان در صورت اعتراضشان، و یا اگر کارخانه برقی درست کرده اند، برای شستشوی مغزی کشاورزان نا آگاه، از راه تبلیغات تلویزیونی بوده است.