وعرب نیز با آفرینش الله مدینه، خرد راازجامعه به اصطلاح اسلامی برگرفت و آنان رابرده خویش ساخت ۰

درس تاریخ امروز را از پیدایش و زایش سلسله الله هیان درسده ششم ترسایی در سرزمین تازی عربستان آغاز می کنیم.

دراین سده با قیام و کشتار شخصی به نام محمدابن عبدالله، الله مدینه در کاخ کعبه یا بنا به گفته ای خانه کعبه به تخت اللهی نشست.

این الله که همه قدرت و برگزیدگی خود را نتیجه قیام خونین محمد می دانست، او را به عنوان نماینده یا رسول تام الاختیار خود برگزید و به وی شکوه و قدرت بخشید تا با نوشتن اساسنامه و کتابی افسانه ای و بی خردگرا به نام قرآن، به سلسله های گذشته جوداییزم، ترساییزم، بوداییزم، و گبراییزم پایان بخشد، کشورها و مردم دیگر رادرنوردد، دارایی و هستی دیگران را از آن خود، ومردم را درهمه جا و در هر جا به زیر یوغ قدرت خود در آورد، زنان رابه کنیزی و هم بستر ی، و جوانان را به غلامی و بردگی خود در آورد.

Arab dragging Iranian girl from Iran

بیابانگردان و صحرانشینانی که ظاهراً برای الله مدینه ولی در حقیقت در راه آمال و آرزوها، و هوسرانی های محمد ابن عبدالله خون ریزی و جنایت می کردند، رفته رفته این خلق و خوی حیوانی رادر غارت سرزمین های دیگر به نام الله کاخ کعبه غریزه و از پدیده های قلبی و باطنی خود تصور و یقین دانستند.

در میان این سرزمین های به خاک وخون کشیده شده، سرزمین پهناورو آزاد پارس بود که آزاد زنان وآزاد مردان آن هیچ گاه از پای ننشستند و هرگز تسلیم این گروههای جهنمی نشدند. هیشه جنگیدند، و بازهم می جنگند تا این دیو سیرتان را از خانه و زندگی وسرزمین سر تاپا فرزانگی وراست زیستی خود بیرون رانند.

یکی از این پلیدان، شخص پست طینت و خون آشامی است که به نام ولی وقیح نام برده می شود. او توانسته است با بیش از ۲۰۰ هزارخون آشامان دیگر بنا به سیاست استثمارگرانه روبای پیر انگلیس، رقیب و دلقکی خیالی و افسانه ای برای الله مدینه به نام ولی عصر نخست در  در چاه گمنامی در نزدیکی بصره یا سامره به وجود آورد، آن گاه چند سال پیش ظاهراً در اذهان شیعه بی سواد و خرد باخته  تلقیح کند  که او را مخفیانه به چاه چند خران در نزدیکی قم منتقل ساخته اند تا هرچه زودتر باظهور خود کافران را در جهان نابود، و جهان را پر ازعدل و داد خواهد نمود.

آیت الله های همیشه مفت خور و انگل اجتماع ایران مانند مسواک یزدی، شیخ هوسی، مکار شیرازی که با ولی وقیح رییس دزدان حساب ذخیره و پس اندازی باز کرده اند، هم اکنون باعلی بابا از دربدسازگاری درآمده اند و در جامعه شایع می کنند که این خر دجال ولی عصر گویا تا همین دو سه سال دیگر ظهور خواهد کرد.

از سوی دیگر چنان چه این ولی عصر همه ملت ۶.۵ میلیاردی جهان مردم از جمله مسلمانان را ازدم تیغ تیز شمشیر خود بگذراند، آن چنان که خون آنان تا به زیر شکم اسبش فرانخواهد گرفت، وا ین برخلاف شرط و شروط و قول و قرار ظهور آ ن حضرت خواهد بود.

از این جاست که امت شیعه کذب الله دنباله روهان ولی وقیح و یال و کوپالش، شبانه روز به دعا و التماس نشسته اند که اگر آقای علی بابا ولی وقیح و دیگر چهل دزد خانه جمکران رض‍ایت دهند، اسبی که برای امام شماره ۱۲ انتخاب کی کنند، شکم بزرگ و دارای پاهای کوتاه باشد تا آن حضرت در کشتار مردم ان چنان که وعده ونوید آن راداده اند، به کشتار همین ۶.۵ میلیارد ملت بی ایمان غیر اثنی عشری بسنده نما یند. نه این که سال ها دیگر، و سده هایی دیگرامت مسلمان به چشمداشت نسل هایی دیگر بنشینند و همچنان سماق بمکنند تا جهان به عدالت و آزادی برسد.

در این مورد امت همیشه در صحنه، دست به دامان رئیس جمبول ممبول نظر کرده کشورمان که حلقه های نورانی ولی عصری از چند سال پیش تاکنون اززمان سخن رانی الاهانه ایشان در سازمان دول متحد گرداگرد سرشان به تشعشع پرداخته است، و هم چنین ابن الولی الوقیح مجتبی خامنه ای که با ارسال ۱.۶ میلیارد پوند انگلیسی و تقدیم آن به دولت انگلیس می تواند عامل اصلی قیام امام ۱۲ یعنی دولت انگلیس را تحت تاثیر قراردهند، در برنامه

ظهورآن حضرت ونحوه قتل عامشان تجدید نظرو کمک نموده اند.