زن، انسانی والامقام و بزرگوار، اسیر و گرفتار در چنگال آخوند و اسلام ۳

هفته پیش به مناسبت ۸ مارس روز زن، مقاله ای گویا و پویا به نگارش در آوردیم که خرسندی و شادمانی شماری از هم میهنان گرامی را به دنبال داشت. حال، ما بر آن شدیم که پای خود را اندکی فراتر نهاده، درمورد زن ستیزی و بی دادگری اسلام و آخوند باشما به گفتگو بنشینیم:

همان گونه که می دانید در دوران پیش از اسلام، در کنار دو کشور پهناور و پیشرفته ایران و روم، مردمانی که چندان با شهری گری و مدنیت آشنایی نداشتند، درسرزمین عربستان بیشتر به زندگی چادرنشینی و بیابان گردی می پرداختند.

زن، انسانی والامقام و بزرگوار، اسیر و گرفتار در چنگال آخوند و اسلام

زن، انسانی والامقام و بزرگوار، اسیر و گرفتار در چنگال آخوند و اسلام

آن چه از نوشته های تاریخ نگاران و شرق شناسان بزرگی مانند مارتین هارتمن در جهان اسلام و عبدالله عفیفی در مرآت العربیه بر می آید، همان مردم چادرنشین، ازآزادی نسبی برخوردار بودند که به مراتب بالاتر و بهتراز آزادی و قوانینی بود که اسلام برایشان به ارمغان آورد. و آن چه در باره زنده به گور کردن نوزادان دختر در شماری از کتاب ها نوشته شده عمومیت نداشته و منحصر به گروه کمی از قبیله های چادرنشین بوده است.

درزیر به ذکر چندنمونه از آزادی در میان چادرنشینان پیش از اسلام عربستان می پردازیم:

* در عربستان به ندرت زنان چادر می پوشیدند.

* زنان درعربستان باداشتن شغل و مالکیت شخصی، ازشأن و منزلت ویژه ای برخوردار بودند و می توانستند همسر دل خواهشان را با میل خودبدون دخالت بستگان برگزینند.

* در کتاب های تاریخ می خوانیم که زنوبیا ملکه پالمیرا از شهرهای سوریه بود.

* درآن زمان، زنان می توانستند شهادت دهند، و باآزادی به شغل های خواسته خود حتی قضاوت ویا پیشه های دیگری دست یابند. چنان که خدیجه بازرگانی بود مستقل و آزاد، که بعدها به خواست خود به همسری محمدابن عبدالله در آمد.

واما اسلام چه کرد؟ اسلام قضاوت، وکالت، و شهادت دادن را از زن گرفت، و در دریافت ارث، او را نیمی از مرد به شمار آورد.

در اسلام، زن موجودی است بی اختیار، و تنها کارش روزها در آشپزخانه، و شبها در اتاق خواب است. تمام کارهای اجتماعی، تصمیم گیری وحتی اختیارات فردی از زنان گرفته شده، و به مردان تفویض شده است.

آیات گوناگونی که محمدابن عبدالله برای کامیابی و بهره برداری بیشتر از زنان گرداگرد خود، و یا بیوه های شوهر از دست داده در میدان های جنگ، بر خردباختگان و نا آگاهان عرضه می داشت و بعدها با اختراع احادیث و نقل قول هایی از سوی ملاها، نتیجه این شد که رفته رفته قدرت اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی از زنان گرفته شده، و آنان از بودن درجامعه و داشتن شرکت فعال در همه کارها، به پشت خانه، به درون پستو، آشپزخانه، و اتاق خواب انتقال یابند. جزئیات این آیات در فصل نهم کتاب بازشناسی قرآن به وسیله دکتر روشنگر جمع آوری شده است.

دین اسلام، مرد را بازن در آفرینش برابر و مساوی نمی داند. چنان که آیات ۳-۱۲-۱۵-۱۶-۳۱-۳۲-۳۸-۴۳ از سوره نسا و شماری از احادیث و روایات اسلامی بنا به نوشته دکتر رضا آیرملو در برگ های ۶۳-۴۶ از کتاب «زن در گرداب شریعت» بیان گر این موضوع است. آن جا که در آیه ۳۱ گفته می شود: «زنان به تصاحب شدن وامر ونهی قرار گرفتن مردان نیازمندند» ویا: درآیه ۳۲ نوشته شده، «مردان باید بر زنان مسلط باشند، چراکه خداوند بعضی را بر بعضی دیگربرتری بخشیده است».

در حدیثی از پیامبر اسلام در صفحه ۶۲ زن در گرداب شریعت نوشته شده: «با زنان باملایمت رفتار کنید، آنان از دنده ی کج خلق شده اند، اگر بخواهید راست کنید، می شکند.». در این جا اشاره به آن است که خداوند پس از آفرینش مرد، به اندیشه در آمد که زن را از شانه چپ او بیافریند. گویا الله مدینه نتوانست از پیش آفرینش زن را هم زمان با آفرینش مرد، برنامه ریزی کند.

حدیث۸۲۴ در صفحه ۳۴۷ نهج البلاغه می گوید: «زن از دنده ای آفریده شده، که راستی پذیر نیست.»

بدبختانه در جریان ۱۴۰۰ سال تاریخ اشغال کشورمان از سوی تازیان، هر آن گاه که فرصتی دست می داد و موقعیتی پیش می آمد که نیاکان ما از خرد واندیشه خود کمک بگیرند و شیخ و آخوند را از دخالت در سیاست و زندگی مردم برکنار کنند، ناگهان شاهی ویا فرمانروایی کوردل و ناآگاه، ویا فرصت طلب باشتاب به فریاد و کمک شیخ به میدان می آمد، و نه تنها از خرافات مردم اندکی کاسته نمی شد، بلکه مردم زجر کشیده و مصیبت دیده، بیشتر و بیشتر درمنجلاب خرافات و بی خردی فرو می رفتند.

رضا شاه بزرگ باجسارت و توانایی زیادی توانست که دست آخوندهای کلاه بردارمفت خور را از بعضی وزارت خانه ها مانند فرهنگ، دارایی، و دادگستری کوتاه کند. دوران پایانی سلطنت رضاشاه می رفت که مذهب و دین به درون خانه ها بازگردد، و مردم از شر آخوند در کوچه و بازار در امان بمانند.

ولی بدبختانه رضاشاه از تجربه آتاترک به خوبی بهره نگرفت که ریشه سرطانی این زباله ها را در اجتماع بخشکاند، و آنان را از دخالت در کارهای مملکت بازدارد.

نتیجه این کوتاهی و اشتباه آن شد که این غده های سرطانی دوباره رشد کنند. به ویژه آن که دوران محمد رضاشاه به دلیل ضعف و سستی وی در برابر ملاها، و کارهای خرافاتی او، آخوندها فرصت و موقعیت بسیار مناسبی برای رشد و تجدید حیات خود پیدا نمودند.

بزرگترین بهانه و دستاویزی که خمینی به کار برد وخود را در برابر شاه قرار داد، دادن حق رای به زنان، و اصلاحات ارضی بود. بدبختانه بانوان گرامی و دختران جوان، و هم چنین کشاورزان به علت مخالفت خمینی که آخوندهای دیگر رانمایندگی می کرد و در حقیقت به زن ستیزی و مظلوم آزاری این گروه مفت خور و سربار جامعه را نشان می داد، پی نبردند، و در سال ۱۳۵۷گوسفند بار به صف ایستادند، به این سودجویان رای دادند، و آنان را بر شانه و دوش ما سوارکردند.

البته، تصمیم گیری توزیع زمین و رای دادن بانوان که بنا به سفارش پرزیدنت کندی انجام شد، کاملاً ناشیانه، بدون برنامه ریزی و مقدمات پیشین انجام گرفت، و بسیار خام و نپخته بود. زیرا بدون آماده کردن بانوان، و راهنمایی و کمک های مادی و معنوی به کشاورزان، این برنامه ها مانند دیگر کارهای مملکت، بدون آگاهی مردم، و یک شبه به فرمان همایونی انجام گرفت.

در دورانی که ساواک اجازه پخش و انتشار یک رساله و یاتوضیح المسائل و یا حتی چاپ یک شعر ساده را به کسی نمی داد، آیت الله مطهری یک تازی زاده ضد آئین و فرهنگ ایرانی، برنامه نویس وزارت آموزش و پرورش بود ویا دکترعلی شریعتی می توانست هفته ها، و ماههابه آسانی به شستشوی مغزی جوانان بپردازد، و با همکاری و بذل و بخشش بازاری های کیسه دوز و آخوندپرور، آرزوی یک سده آخوندهای جنایت کار مانند شیخ فضل الله که مرشد و پیشوای خمینی به شمار می رفت، برای به قدرت رسیدن آنان عملی کند.

 • farafakani.marxist rousi

  یک جاسوس بی نام و نشان حزب توده و پوتین در ایران امروز به نام حسن زرتشت ! (قلابی بودن جاسوسان روسیه از نامهای عجیب و قریب آنها و از حمله آنها به اشخاص با نام و نشان که مخالف ج ا هستند ولی توده ای – فدایی – ملی مضحکی نیستند کاملا پیدا است) به تنها نفری که جرات کرده بگوید رسانه های فارسی زبان لابی ج ا هستند حمله کند . محمدی تازه جرات نکرده و یا ممکن است پشت پرده با خود اینها باشد ، چون نگفته اینها مارکسیست روسی هستند و در اصل جاسوس پوتین ( نه ج ا ) حمایت اینها و لابی کردن اینها برای ج ا فقط در مواردی است که ج ا در برابر منافع روسیه دولا میشود یعنی در دفاع از اسد و تحریک و ماجراجویی علیه امریکا در منطقه . بنده در مقام دفاع از مجید محمدی نیستم چون او در رادیو فردا گاهی با آنها مماشات میکند ولی این نویسنده روسی بدون هیچ استدلالی به مجید حمله کرده چرا مجید گفته رسانه های فارسی پر از هواداران مارکسیست های ضد امپریالیست و ملی مضحکی ها و لابی های ج ا است . خوب او در این مورد حقیقت را گفته ! چرا ؟ چون هیچ مطلبی در رادیو فردا ، صدای امریکا ، دوچه ولله ، بی بی سی فارسی ، زمانه و ایران امروز و اخبار روز ، عصر نو و … نمی بینی که علیه پوتین باشد و یا روسیه حتا اگر خبر روز باشد اینها سانسور میکنند . اما در عوض در مدح پوتین و اسد و کاسترو و سیاه کل و پیشه وری و کردهای تروریست و حتا صدام و قذافی مطلب فروان یافت میشود . علی لاریجانی و محمدی پور و پاسداران و همه مزدوران رژیم در خط روسیه بیش از حتا فرارو و عصر ایران و کلمه و دیپلماسی ایرانی و شرق پوشش داده میشوند . اما بنی صدر و رضا پهلوی و امیر انتظام سانسور هستند

  حتا تلاش های خائنانه میشود که کیانوری و طبری و ناخدا افضلی و خائنین دیگر تبرئه شوند . به مصدق و بازرگان حمله میشود اما ملی مضحکی های مارکسیست اسلامی پوشش داده میشوند .

  نویسنده جاسوس توده ای گفته رسانه نمی تواند بیطرف باشد ! چون باید در سیاست دخالت کند ! خوب احمق جاسوس چرا ملاقات پوتین و لوپن را سانسور میکنید اما یک میلیون بار در مورد اردوغان اخبار منفی بزرگنمایی میکنید ؟

  در مسکو تظاهرات شده رهبر مخالفین دستگیر شده است . هیچ کدام از رسانه ها ی فارسی زبان آنرا منعکس نمیکنند . همین کار در ترکیه اتفاق بیفتد یک میلیون مقاله دروغ و راست سر هم می کنید.

  نویسنده روسی دست خودش را رو میکند و میگوید محمدی میگوید امپریالیسم دروغ است ! مگر ویتنام را میشود فراموش کرد ؟

  خود ویتنام فراموش کرده شما زن جنده های روسی ول کن نیستید

  مثل فلسطین که خود فلسطینی ها رها کرده اند شما خارکسته ها ول کن نیستید

  این روسیه هم رها کرده ، پوتین به کس بازی با همه نژاد پرستان و امپریالیست ها و آدمکشان حرفه ای و دیکتاتورهای کثیف و جاسوسان مشغول است و همه چیز می خر د و میفروشد از جمله زن و بچه شما کس کشان روسی را . اما شما دست از این جندگی برای روسیه و پوتین بر نمی دارید

  عربستان و چین و روسیه و اسرائیل همه با هم هستند

  این کس کش بازی استالینیستی شما توده ایها و فدائی ها و ملی مضحکی ها است که هنوز در ۱۹۱۷ گیر کرده اید

  جهان وقتی آرام میشود که توده ایها و فداییها و ملی مضحکی ها از ایران بیرون انداخته شوند و ج ا در عرض چند روز ساقط شود . خاور میانه آرام و د اعش و طالبان زمین گیر شوند و اسد مادر جنده به هلاکت برسد پایان شر .

  کابوس شما همین است !

  چرا این اخبار سانسور میشود ؟

  چرا همه شما ها با هم هماهنگ هستید در کس و کون دادن به پوتین و امپریالیست های روسی .

  اشغال کریمه و حمله به شرق اوکراین و گرجستان و ساختن داعش با استفاده از تروریست های تعلیم دیده در آسیای مرکزی که از سوی پوتین صورت گرفته و این همه دروغ که پوتین در اینترنت به دست شما سربازان امام زمان و فراماسون پوتین میریزد نشان از چه دارد ؟

  چرا داعش به روسیه حمله نمیکند ؟ مگر روس ها دشمن اصلی آنها نیستند ؟

  چرا روس ها بمب میریزند سر زن و بچه مردم اما مسلمانان تروریست آسیای مرکزی به جای پرداختن به دشمن ۳۰۰ ساله شان روسیه به امریکا و انگلیس و فرانسه و بلژیک حمله میکنند ؟

  پوتین در روز زن زنان فمینیست را دستگیر میکند برای شعار دادن شما ها سانسور میکنید

  هر کاری پوتین و اسد بکنند شما ها هماهنگ دفاع و لاپوشانی میکنید

  اما به اردوغان که میرسید همه شما ها با هم تیتر میزنید ده بار بزرگتر

  شما ها همه دشمن اوکراین هستید چرا ؟ آیا اوکراین هم مسلمان است و میخواهد حکومت مذهبی و یا امپراتوری عثمانی درست کند ؟

  نه شما ها یک مشت زن جنده و مادر قحبه بی نظیر مارکسیست روسی هستید که شرم نمیکنید کشور ما را قربانی روسیه و اعراب تن پرور مفت خور کرده اید

  ویتنام همه شرکت های آمریکایی را در کشور خودش راه داده . چرا ویتنامی ها تروریست نشدند ؟

  شیعه و سنی تروریست شدن ؟

  چرا تروریسم اسلامی با روسیه کاری ندارد از سال ۲۰۰۵ ؟ دنبال غرب است ؟

  اینها بازی پوتین است

  شما مارکسیست های مادر جنده روسی عامل او در غرب هستید

  شما ها ماشین تبلیغاتی پوتین – دوگین هستید فکر میکنید میتوانید پشت پرده نزدیکی تکتیکی ترامپ – پوتین میتوانید پنهان شوید ولی به زودی دست پوتین رو میشود و آمریکایی ها میفهمند پوتین برای آنها تروریست اسلامی تعلیم میدهد . ارتباط او با طالبان هم رو شده و اینکه او در چهره خامنه ای مسیح میبیند و در آسانژ جاسوس مبارز آزادی خواه و در اسد قهرمان ملی به زودی شک غربی ها را بر خواهد انگیخت و اولین قربانی ان شما ها هستید

  من بار دیگر اینجا لیست میگذارم تا سازمانهای امنیتی رد شما ها را چک کنند

  آرمان مستوفی ، صادق صبا ، جمشید فاروقی ، ف م سخن ، ادیب زاده ، شیدان وثیق ، تابان ، توکلی ، فرخ ، علامه زاده ، سلطانزاده ، ابراهیم گلستان ، اسماعیل خویی ، یحیایی ، اردشیر زارع ، یونس پاریاب ، عرفانی ، ریسی ، عباس میلانی ، میر فطروس ، روشندل ، محمدی ، ب بی نیاز ، کاخساز ، کشتگر ، طاهری پور ، قهرمانی ، شاکری ، تقوایی ، شالگونی ، آشوری ، جباری ، رهنما ، برقعی ، سهیمی ، طالعی ، بقراط ، ……………
  ——————————————————————————————-
  http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/68526/

  برای رسانه‌های ایرانی خارج از کشور این مشکل وجود دارد که آن‌ها نمی‌توانند، حتی اگر هم بخواهند، رسانه‌ای «ناب»، به معنی واقعی کلمه باشند: به یک دلیل ساده که شما به عنوان روزنامه‌نگار و یا خبرنگار رادیو و تلویزیون به هر موضوعی که دست بزنی و بخواهی خبر آن را بازتاب دهی، بدلایل شرایط حاکم در ایران و سرکوب جریان بی‌طرف اطلاعات، بالاجبار وارد حوزه سیاسی می‌شود. منظور من این است که رسانه‌های ایرانی در خارج به جز «پرس تی وی» خواسته یا ناخواسته فرستنده‌هایی سیاسی هستند و با اجبارها و محدودیت‌های ناخواسته‌ای روبرویند.

  ————————————————————————————————————
  How about censorship in these cases

  تصویر بازداشت بی رحمانه مخالف پوتین
  http://www.iranpressnews.com/source/205580.htm
  ————————————————————————————————-
  پوتین به ما خنجر می زند/خطر جنگ با خودسرها
  http://www.iranpressnews.com/source/204664.htm
  —————————————————————————————————-
  آقای فرهادی! مرگ خوب است فقط برای وطن؟
  http://www.iranpressnews.com/source/204948.htm
  —————————————————————————————————-

 • Putin is a killer corrupted Di
 • farafakany rousha , chap va se

  این آرش صبحی مثل حقیقت گو که جملگی گردانندگان مزدور همین وب سایت مثلا نئو سکولار ایران پرس نیوز هستند به ضرب و زور میخواهند بگویند روسیه ناز نازی هیچ نقشی در این جنایات ۴۰ ساله ملاها و اسد و شرق اوکراین و آسیای مرکزی و بازی با کارت طالبان ، تروریست های کرد ، حماس و مرسنری هایی که به سوریه و شرق اوکراین ارسال داشت و فعالانه از این رژیم در سازمان ملل حمایت کرد و آنها را به سمت رویارویی با غرب سوق داد و زرافشان و عمویی که در داخل زیر ملاها را گرفتند و پورمندی و فرخ و ملیحه و تابان و نیکفر در خارج هیچ نقشی نداشتند . همش اروپا بود و اوبا ما ! دقت میکنید . بازی دو سر روسی مارکسیست های روسی ! هم کثافت کاری میکنند برای روسیه هم تقصیر امریکا و اروپا می اندازند این یعنی مادر جندگی تمام عیار توده فدایی .
  بسیار آسان است تصور اینکه حکومتی به نام دموکرات یا سکولار بعثی یا هر نوع حکومت چپ با هر ظاهری و اسمی در ایران بیاید چه شکلی خواهد شد .
  مثل ملاها و اسد و صدام و قذافی و مادرو و دانیل اورتگا
  با تفاوت های ظاهری :
  ۱- به جای ریش و پشم و یقه آخوندی
  مردها اورکت و سبیل – ماکزیمم مثل کم جنگ کت شلوار نظامی
  ۲- به جای تو سری
  خانم ها لباس نظامی و کلاشینکف در دست با سبیل و ریش نتراشیده مثل کردها
  ۳- تنها تلویزیون دولتی از صبح تا شب خودش را برای فلسطین و روسیه و کره و ویتنام و کوبا جر میدهد و یک زن کرگدن فدایی با لغاتی عاریه گرفته شده از زمان استالین و لنین از خلق ها دفاع و با امپریالیسمی تخیلی مبارزه میکند مثل ان خانم تلویزیون کره شمالی که مثل مردها عربده میکشد
  ۴- به جای نماز و کنفرانس قران ، آیین های کمونیستی خلقی روسی ، کتاب کارل مارکس ، تک صدایی پخش و به همه دست آوردهای بشر بعد از ۱۹۱۷ حمله سادیستی میشود مثل برخورد آیات علم الهدی ، جنتی ، مکارم ، خامنه ای ….با علم و آزادی و حقوق بشر .
  فیلم های روسی ۱۹۱۷ و جنگ ویتنام و ملودی درام های مارکسیستی کهنه به جای برنامه های بدون بیننده تلویزیون فقیه مینشیند
  به جای مزدورانی مثل داوری و ضرغامی و انبارلویی و عباس عبدی و … عمویی ، زر افشان ، رئیس دانا ، نیکفر ، گلستان و … همین مزخرفات اخبار روز و پیک نت و رادیو زمانه و دوچه ولله را تکرار میکنند
  از هالیوود و نیو یورک تایمز و گاردین و اشپیگل چیزی نمیبینید
  ۵ – حمله به پوشش و ظاهر خانم ها و جوانان زیر سرپوش مبارزه با مصرف گرایی امپریالیستی و فرهنگ منحط سرمایه داری
  ۶- دستگیری و زندانی و شکنجه مخالفین روسیه و حکومت های دست نشانده آنها ، و هر کس که از حقوق بشر و دموکراسی حرف بزند یا اقتصاد آزاد .
  ۷- شیمیایی و اتمی کردن مخالفین و سر به نیست کردن آنها ، انتخابات تقلبی با شرکت فقط فدایی ها و توده ایها از نوع ۹۸ درصد ، تشکیل نظارت استصوابی با نام جدید شورای خلق ها متشکل ا زهمه تروریست های روسی . به جای واجبی و خفه کردن در استخر و … قرص های روانگردان روسی و اعترافات تلویزیونی شبیه همین ملاها و باطوم روسی به کون جوانان
  ۸- سانسور کامل همه دگر اندیشان ( همین الان که اجاره ای در این رسانه ها نفوذ کرده اند همه اخبار علیه اورتگا ، پوتین ، لولا، مادرو ، چاوز ، مورالس را سانسور میکنند و ای به اینکه رسما صاحب رسانه ها شوند ) محدود کردن دایره خودی به حلقه ای بسیار تنگ تر از حلقه اخبار روز و پیک نت و … که حتا به ملی مضحکی ها هم میدان نمیدهند تا چه رسد به منتقدین مارکسیسم و روسیه
  ۹- هم چنان دخالت در سوریه و فلسطین و آمریکای جنوبی و آسیای دور به عنوان تروریسم دولتی و حمایت و فروش کامل کشور به روسیه و شرکا ( که الان هم د رهمین رسانه های اجاره ای به ان مشغول هستند ) و حمله به امریکا و اسرائیل و مقصر دانستن آنها در همه جا . تکفیر ترکیه و آذربایجان و کره جنوبی و گرجستان چون با انگلیس و امریکا و اسراییل شام میخورند نه روسیه
  ۱۰ ) سرکوب خلق ها ، سرکوب مذاهب ، مصادره اموال ، دستگیری دو تابعیتی ( به عنوان جاسوس امریکا ) و باز کردن کشور به روی امپریالیست های روسی ، عدم استخراج نفت و گاز شمال و واگذاری داوطلبانه خزر به روسیه ، ممنوعیت کالاهای ساخت غرب و جایگزینی آنها با کالاهای روسی ، تحمیل هزینه سنگین نظامی برای جایگزین کردن روسیه به جای غرب در نیروهای نظامی
  ۱۱) کشتن خبر نگار در برابر دوربین و سر به نیست کردن لیبرال ها ، ملیون ، سلطنت طلبان ، دراویش ، سنی ها ، ترک ها ، … به عنوان فریب خوردگان غرب
  میپرسید چرا ؟ مگر ممکن است ؟
  بله . همین ها امروز میگویند چرا نفهمیدید از علائمی که در سخنان خمینی وجود داشت و ریشه دیکتاتوری و انحصار که در ذات مذهب او وجود داشت . بنده به اینها میگویم باز مردم ما اگر فریب بخورند و این دو دوزه بازی ، استاندارد دوگانه ، دروغ پراکنی و سانسور و ریشه دیکتاتوری در ایدیولوژی شما و بدتر از همه وابستگی کامل شما به روسیه و ستیز خصلتی شما با تمدن بشری و حقوق بشر و آزادی های اجتماعی و حریم خصوصی و توسعه پایدار را نبینند بسیار بدتر از خمینی بر سر آنها خواهد آمد
  آنها که میدانند و سکوت میکنند از شما خائن تر هستند .
  مارکسیسم = اسلام = دیکتاتوری = فساد = نفرت پراکنی است
  به همین دلیل شما خودتان را خیلی زود با اینها خویشاوند دیدید