خادم، بر دار و خائن، برقله افتخار ۰

علی وکیلی راد آدم کش، برقله افتخار

علی وکیلی راد آدم کش، برقله افتخار

این است سیاست مرگبار اسلام که از آغازگسترش آن در درازای ۶ سده رسماً درکشورما پیاده شد. آن گاه با رکود و ضعف اسلام در کشورمان، در ابعاد کمتر با همکاری شیخ و شاه تا سه دهه پیش هم چنان ادامه یافت.

در این سی سال، حکومت سراپاجنایت بار ولایت وقیح برگرفته از اسلام ناب محمدی آن چنان که در زمان سلطنت محمدابن عبدالله در مدینه اجرا می شد، در ایران نیز پیاده گشت. نتیجه آن، همواره بردار کردن خادمین، و برقله افتخار نشاندن خائنین به شرح زیر بوده است:

۱- کشتار بزرگان، و صالحان و پاکان از ارتش، وزارت خانه ها، و سازمان های گوناگون، و جوانان، کردها، و بلوچ های میهن پرست بی آلایش، از همان آغاز ورود نامیمون جنایت کار اعظم خمینی به کشورمان.

کشتار میهن پرستان و خادمان ای سرزمین مانند فریدون فرخ زاد، دکتر بختیار، دکتر قاسملو و دهها فرزندان دیگر پاک سرزمینمان، بافرستادن مزدور و آدم کش و اقامت درون سفارت خانه در کشورهای گوناگون.

۲- بیرون راندن، استادان، دبیران، فرهنگیان، و کارمندان اندیشمند و خادم به کشور از کار و سمت های خود، و جایگزین نمودن آنان با مشتی جنایت کار، دزد، فرصت طلب، بی سواد و ناآگاه، خرافاتی و خرد باخته.

در زمان ریاست جمهور ژنرال دوگل در فرانسه وقتی از وی خواستند برنامه ای پیشنهاد کند تا از خیزش و همایش یکی از مستعمرات آن ها در جنوب آمریکا جلو گیری شود، ژنرال دوگل دستور داد که در وزارت خانه ها و ادارات آن کشور، کارشناسان، باسوادان، و میهن دوستان را برکنار کنند، و به جای آنان، از بی سوادان، فرصت طلبان، مزدوران پر کنند. نتیجه این شد که آن مستعمره برای سالیانی دیگر در اختیار و ملکیت فرانسه پابرجا ماند. همان کاری که جمهوری جهل و جهالت اسلامی کرد.

جمهوری خون و شمشیر ولی وقیح همین طرح را از روز نخست تا کنون در کشور یعنی بکار گماردن مزدوران پاسدار و بسیجی و به جان و مال ، و ناموس مردم انداختن پیاده کرده است. فرستادن مشتی بی سواد ومزدور برای تحصیل به کشورهای دیگر، و جایگزین نمودن آنان با فرهیختگان، خردمندان، و میهن دوستان کشورمان، نمونه دیگر است.

۴- از دیگر شاهکارهای این رژیم شیطان صفت، گروگان گیری و مبادله آن با جنایت کاران و جاسوسان خود دربند کشورهای دیگر بوده است.

آخرین عملکرد غیر انسانی این رژیم، مبادله آموزگار جوان فرانسوی در بند خود به نام کلوتید ریس Clotilde Reiss با علی وکیلی راد جانی کشتار گر مرد سلحشور و میهن پرست نامی و بزرگ ایران، شادروان دکتر شاهپور بختیار می باشد.

شادروان دکتر بختیار، قربانی آخوند جنایتکار

شادروان دکتر بختیار، قربانی آخوند جنایتکار

جوانان پاک میهن بر چوبه دار

جوانان پاک میهن بر چوبه دار