بایگانی ماهیانه: جولای 2010

ما کجای کاریم؛ ملتی نجیب یا ترسو؟ مظلوم، یا بی عرضه؟، خادم، ویا خیانتکار؟۱۱

تاریخ پر سوز و گداز کشورمان نشان می دهد که در برابر تجاوز بیگانگان و بیگانه پرستان، چندان ایستادگی نکردیم. درنتیجه یورش گران فرصت یافتند تا نفس تازه کنند و مانند موریانه به درون لانه وکاشانه امان رخنه نموده،خودمان را از خانه بیرون رانند. به عبارتی آن قدر به میهمان رو دادیم که سر انجام صاحبخانه شد.

بدار آویختن و سنگسار بانوان گرامی، توهین به زنان، و لکه ننگی بردامن مردان است۳

زینب جلالیان و سکینه آشتیانی به گناه زن بودن در محکمه آخوندی، در انتظارچوبه دار و سنگسارشدند. ما براین باوریم انسانی که از به وجود آوردن یک مورچه عاجز است، چگونه به خود اجازه می دهد جان فردی را بگیرد؟