بی تردید آیت الله کاظمینی یکی از چند روحانی مورد اعتماد و پایبند به فرهنگ ایرانیست ۰

آیت الله کاظمینی بروجردی

آیت الله کاظمینی بروجردی

درگذشته در مورد آخوندهای تازی نژاد که با فرهنگ، آیین، و تاریخ درخشان ایرانی سرناسزا و دشمنی دارند، به درازا نوشتیم و گفتیم که:

«به استثنای چند روحانی محترم چون؛ شادروان آیت الله شریعتمداری، شادروان آیت الله بروجردی، شادروان آیت الله منتظری، و در زمان کنونی آیت الله صانعی، و بالاتر و محبوب تر از همه، آن ها، آیت الله کاظمینی بروجردی است که نه تنها به دشمنی و خصومت بازبان، فرهنگ، آئین و تاریخ ایران نپرداخته، بلکه همواره درکنار مردم ایران برای کسب آزادی و کنار رفتن دین از سیاست و از درون جامعه، و انتقال آن به درون قلب و مغز انسان ها، و عبادت در درون خانه ها، با مردم همکاری و هم دردی نموده است».

آخوندهای ایرانی که شمارشان به چند صد هزار می رسد، عموماً در لیست پرداختی خامنه ای جای دارند. این خائنان و نمک خواران نمکدان شکن، که سربار جامعه و از دسترنج زحمت کشان ایران تغذیه میکنند، همواره با فرهنگ و تاریخ ما دشمنی داشته اند.

این بیگانه پرستان، یورش تازیان و تخریب کشور بزرگ و تاریخی ما و به کنیزی و بردگی بردن دختران و پسران را موهبت اللهی می دانند. اکنون که رژیم کشتارگرولایت وقیح درهر فرصت و هر موقعیتی مردم به پاخاسته مارا در کوچه و خیابان به خاک و خون می کشاند، این ناسپاسان وایرانی نماهای به اصطلاح روحانی، در بیش از ۱۵۰ هزار مسجد و حسینه، کارشان به شستشوی مغزی و خردزدایی مردم و تشویق دولت به شکنجه، تجاوز، توهین، و کشتار مردم می باشد.

اینجاست که مرزی میان آخوند دولتی و ضد ایرانی، و آخوند ایرانی به وجود می آید و ما را بر آن می دارد که همه را بایک چوب نرانیم.

زنده یاد آیت الله شریعتمداری نخستین روحانی بزرگوار و مردمی بود که از همان آغاز،  برسر نوع حکومت، که نامبرده با خمینی خودکامه در پای گیری حکومت اسلامی موافقتی نداشت. به دستور خمینی دیکتاتور، آخوندکی نوکیسه و بی سواد بنام ری شهری که سمت نوکری و سرسپردگی خمینی را به یدک می کشید، گستاخانه و بی خردانه  سیلی برگوش آن روحانی بزرگوار  زد.

آیت الله منتظری دومین روحانی بزرگواری بود که با افکاردیکتاتوری و کشتارگر خمینی به مخالفت برخاست، از مقام و منزلت خود گذشت، و راه خود را از او جداکرد، و در راه مردم قرار گرفت.

در سال های کنونی نیز چند روحانی دیگر مانند آیت الله صانعی نیز با آن که همواره مورد ضرب و شتم رژیم قرار دارند، از مقام و موقعیت و کرامات اهدایی ولی وقیح دست کشیدند.

مبارز محکم تر و بالاتر بارژیم، آیت الله کاظمینی بروجردی است. کسی که فرهنگ والای ایرانی: «پندار، کردار، و گفتار نیک را سر اصل دین و باورهای انسانی خود قرار داده، و بی تردید در قلب مردم جای دارد.

این روحانی پاک سیرت ونیکو اندیش، هم اکنون چند سال است که با هدف های سیاسی و دینی رژیم در حال جنگ و مبارزه است. نام برده باوجود شکنجه های گوناگون، تبعید به نقاط بد آب و هوا، و در شرایط بد زندگی و بهداشتی قرار گرفتن، تسلیم جاه طلبی و خودکامگی ولی وقیح نشده، وهمچنان با استواری هرچه بیشتر راستانه در برابر رژیم ایستاده است. ایشان مظهر و نشانه یک روحانی پاکدامن، و یک ایرانی میهن دوست می باشد. ما به ایشان احترام می گذاریم، و در راهشان برای سر جای خود نشاندن رژیم سرکوب گراسلامی در تلاش و کوشش خواهیم بود.

هم اکنون شنیده می شود که رژیم از تبلیغات انسانی و درست دینی این روحانی بزرگ احساس نا امنی و خطر می کند، و در پی آن است که ایشان را به نقطه دورافتاده غیر قابل دسترس تبعید و دورنماید.

از هم میهنان گرامی درخواست می شود که از آن چه در توانایی شماست، برای حمایت و پشتیبانی این روحانی بزرگ بکوشید تا پایمال بیدادگری و ستم رژیم نشود.