آخوند که از سرناموس دیگران نمی گذرد، چگونه در پی سنگسار بی گناهی است؟ ۰

اشتهای بی رویه شکم و زیر شکم آخوندها، این بیکاره های سربارجامعه، مساله امروز ویا دیروز نیست. از کودکی به بیاد دارم که هیزچشی این گروه به ناموس دیگران، همواره زبانزد همه،  و نقل همه محفل ها بود.

صیغه کردن که نوعی فحشاگری بارشوه، داشتن چند زن که مرد راتا مرز روسپی گری به پایین می برد، ساخته و پرداخته و ازهرزگی های این جماعت است.

گرچه پیشه اصلی آخوندها در ناتوانی اشان، بریدن سر امام حسین و ۷۲ تن، و در توانایی و قدرتمندی،  بریدن سر من و شما است، ولی درهرحال یک آخوند همواره از دوچیز غافل نیست ؛ شکم وزیر شکم.

گول زدن بانوان ناآگاه و وعده صواب آخرت دادن در روضه خوانی ها، روی منبر غش کردن و افتادن میان زنان، برای زنان نازا، دعا درست کردن و پند آموزی زنانی که از محبت ودوستی شوهرانشان بی بهره اند، از دیگر کالاهایست که در دکان این حیله گران فراوان و به وفور دیده می شود.

۳۱ سال است که علاوه بر ویران کردن کشور و به غارت بردن سرمایه های مردمی، این گروه حیله گر، با گول زدن و تحت فشار روانی گذاشتن بیوه های شهیدان جنگ ۸ ساله، و گمراه کردن و به فساد کشاندن دختران وزنان از خانوادهای بی چیز و درمانده، روال اجتماعی، خانوادگی، واخلاقی را در همه کشور ازمیان بردند وبه تباهی کشاندند.

حال، این آخوند که خود آلوده و سرا پا غرق در بی دادگری و ستم است، برصندلی قضاوت می نشیند و فرمان می دهد؛ این زن اعدام شود، و آن دیگری، سنگسار گردد. از خود باید پرسید؛ «رتب خورده منع رتب چون کند».

۱-اکنون خانم سکینه آشتیانی در انتظار سنگسار شدن است. بی تردید این روش غیر انسانی مجازات به بیش از چهار هزارسال پیش دوران بربریت، تجاوز، و بی قانونی انسان نماها بر می گردد.

خانم سکینه آشتیانی

خانم سکینه آشتیانی

آخوندهای سراپا آلوده و غرق در گناه، به این مادر که دو کودک  یتیم از او به جای خواهد ماند و سرپرستی ندارند هم، رحم نکرده اند.

بی رحمی و بی دادگری این رژیم در همه ابعاد است. البته در مورد زنان بسی بارزتر و بیشتر. یک زن در مانده و محروم از هرآرامش و انسانیت در این جامعه ویران شده وآخوند زده، ممکن است به راه بد نیز کشیده شود. اگر محیط انسانی و سراپا دوستی و راستگویی و امانت داری باشد، هیچ زنی به راه بد کشیده نخواهد شد. ولی در اجتماع آلوده آخوند زده  ایران، حقیقت و درستی دیده نمی شود که زن بیگناه بتواند با صداقت و راستی زندگی کند.حال باید از وجدان و شرف خودمان پرسش کنیم؛ این زن درمانده و بی نواست که باید سنگسار شود، یا آخوند هرزه چشم دریده و شکم بشکه؟

به تازگی ویدیویی به دست ما رسید که نشان می دهد چگونه حجت الاسلام گلستانی امام جمعه تویسرکان با یک بانوی شوهرداری، هم بستر می شود. دریغم آمد که این نمایشگر زشت و حیوانی را در دید رس همگان گذارم.  از این روی، این ویدیو به عنوان مدرک جنایت آخوندها علیه بانوان کشورمان، تا روز آزادی در آرشیو ما نگهداری خواهد شد.