بایگانی ماهیانه: آگوست 2010

حکومت اسلامی چگونه در ایران پای گرفت، و چه کسانی از آن بهره می گیرند؟۱۰

اسلام دین خون و شمشیر است. قوانین ۱۴۰۰ سال پیش آن، تنها برای بیابان گردان عرب با جنگ و ستیز به مردم تحمیل و به اجراء درآمد. بنابراین، این قوانین نمی توانست کاربردی برای کشورهای پیشرفته آن زمان مانند ایران، روم، چین، و هندوستان داشته باشد. ولی کشتار عظیم و بی حد و حصر تازیان، اسلام را پا بر جا نمود.

باتک روی، بدبینی، خودبزرگ بینی، سودجویی و فرصت طلبی ما، سرنوشت کشورمان به کجا می انجامد؟۳

گروههای سیاسی مانند هواداران شاهنشاهی، مجاهدین، و گردانندگان گروه سبز هریک مانند روغن که با‌آب مخلوط نمی شود، بادیگران سازش و همآهنگی ندارند. آنان تک رو خودبزرگ بین خود را بت تارک هرم قدرتی می بینند که نمی توانند وجود دیگری را احساس کنند.