چگونه غول های نفتی جهان کودتای ۲۸ مرداد را طراحی و به اجراء در آوردند؟ ۳۰

مصدق که خود را خدمتگذار مردم می دانست و بدان افتخار می کرد، باملی کردن صنعت نفت به غارت گری انگلیسی ها پایان داد، همین قطٰع منافع آنان موجب گردید که کمپانی های نفتی اقدام به کودتا علیه او کنند، تا بار دیگر بتوانند به غارتگری خود ادامه دهند.

مصدق که خود را خدمتگذار مردم می دانست و بدان افتخار می کرد، باملی کردن صنعت نفت به غارت گری انگلیسی ها پایان داد، همین قطٰع منافع آنان موجب گردید که کمپانی های نفتی اقدام به کودتا علیه او کنند، تا بار دیگر بتوانند به غارتگری خود ادامه دهند.

پس از ملی شدن نفت ایران و ازدست رفتن منافع سرشار کمپانی های نفتی انگلیس، آنها با همراهی کمپانی های آمریکایی دولت های خود را وادار به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و برکناری دکتر مصدق نمودند.

در مورد این کودتا و همکاری های دولت انگلیس و آمریکا بادربار و مزدوران ایرانی، از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ تا پیروزی کودتا، از سوی بیشتر نویسندگان و سیاست مداران ایرانی و خارجی به تفصیل نوشته و گزارش شده است . بنابراین جای هیچگونه تردید و ابهامی نیست.

در این جا ما از آن خیانت بزرگ که سرنوشت کشورمان رادگرگون کرد و ما را از صحنه سیاست، اقتصاد و دموکراسی جهانی به کنارزد، و پیامد آن آغاز دیکتاتوری شاه و سر انجام آن انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و افتادن کشور به دست آخوند بود، به گزارش کوتاهی می پردازیم.

ازاردی بهشت ۱۳۳۰  دکترمحمد مصدق به نخست وزیری برگزیده شد. مصدق سوای شماری ازنخست وزیران کیسه اندوزو فرصت طلب دیگر،  میهن پرست آزاده و  سازش ناپذیری بود که به آسانی بهره وری و منفعت های خود را قربانی وفدای  خیراندیشی ومصالح کشورمی کرد. براین اساس، برطبق قانون اساسی به شاه که روش زورگوئی و دیکتاتوری  در پیش داشت،  اجازه سودجوئی و دخالت در  کار کشور داری  نداد.

مصدق فرماندهی نیروی سه گانه را در دست گرفت ، و دست شاه وبستگان او را از کارهای اجرائی وریزوپاش وزیاده روی کوتاه کرد.

مصدق در سال های ۱۳۳۰-۱۳۳۲ خورشیدی روش دموکراسی وآزادی خواهی  که در پیش گرفت،  مورد بهره برداری وسودجوئی  توده ای ها شد. آنان به دنبال منافع روسها  از آزاد منشی وی سوء استفاده نمودند وبرنامه هائی را در ایران پیاده کردند،  که می رفت کشورمان را در چنگ ودام روسها اسیر سازد. این چنین آسان گرائی وکوتاه آمدن را می توان اشتباه بزرگ مصدق دانست.

مصدق براین باور بود که سران حزب توده فرمانبردار شوروی ها بودند، وفئودال ها ومرتجعین نیزبا انگلیسی ها وآمریکائی ها ارتباط داشتند وهردو دسته به زیان کشورعمل می کردند. او برای از میان برداشتن کمونیسم با روش خشونت وسرکوب ، همراه وموافق نبود و چنین شیوه برخورد را روش دموکراسی نمی دانست.

مصدق راه برخورد با کمونیسم را پیشبرد وبسط دانش وفرهنگ و بهبود وضع اقتصادی می دانست.

در باره حزب توده مصدق درزندان به وکیل مدافع خود سرهنگ جلیل بزرگ مهر می گوید: «… مگر کار دیگری هم کردند؟ خوب نعره بکشند. اساسا باید فکر کرد علت وجودی، یا سبب آمدن وبقای دولت من چه بود؟ مگردولت، غیراز ملت، پشتیبان دیگری داشت؟ نه، نداشت….. وقتی که ملت دولتی راسرکارمی آورد ودولت مبعوث ملت است، نمی تواند صدای ملت را خفه کند و نگذارد مردم حرفشان را بزنند. خفه کردن صدای مردم، کارسیاست استعماری است. روش آن ها ست که نفس کسی درنیاید، تا هرکاری دلشان می خواهد بکنند. [۱]

پرزیدنت ترومن رئیس جمهور آمریکا همواره طرفدار و پشتیبان خدمات صادقانه مصدق به کشور و مردم ایران بود

پرزیدنت ترومن رئیس جمهور آمریکا همواره طرفدار و پشتیبان خدمات صادقانه مصدق به کشور و مردم ایران بود

مصدق باملی کردن صنعت نفت در تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۵۱، دست انگلیسی ها را از چپاول و غارت ثروت ما کوتاه کرد.

دولت انگلیس، که پیوسته به دنبال کینه توزی مصدق بود،  تلاش کرد که ترومن رئیس جمهورآمریکا را با ترساندن خطر کمونیست، به براندازی  مصدق وادارکنند. از این روی، روز ۲۳ تیر ۱۳۳۰ (تابستا ن ۱۹۵۱ میلادی) هنگام ورود هریمن فرستاده پرزید نت ترومن، رئیس جمهورآمریکا به تهران، ا ز گروهی از افراد توده ای،  در اعتراض به ورود نماینده آمریکا به ایران، تظاهراتی ساختگی در خیابان های تهران را ه انداختند وشورش وآشوبی به پاکردند… ۱

ولی  ترومن با همه خیمه شب بازی های انگلیس، به هیچ روی به از میان برداشتن دولت مصدق، تن درنداد، وحتی در سا ل ۱۹۵۲مصدق از سوی هفته نامه تیم (Time) در آمریکا با وجود داوطلبان دیگری مانند چرچیل، استالین، و پرزیدنت ترومن ، به عنوان مرد نمونه سال شناخته شد.

دولت انگلیس برای آن که آمریکا را آماده به همکاری کند، به آن ها هشدار داد که اگر اقدامی سریع برای براندازی مصدق نشود، امکان دارد نهضت ملی نفت ایران، جهانی و همه گیر شود و دست ما از نفت عربستان، قطر، کویت ، امارات و حتی دیگر نقاط جهان کوتاه خواهد شد.

مصدق در میان رقیبانی چون چرچیل، استالین، و پرزیدنت ترومن بهترین مرد سال ۱۹۵۲ شناخته شد.

مصدق در میان رقیبانی چون چرچیل، استالین، و پرزیدنت ترومن بهترین مرد سال ۱۹۵۲ شناخته شد.

انگلیس ها که نتوانستد ترومن را به کودتا علیه مصد ق وادارکنند، نظر به دوستی و همکاری صمیمانه چرچیل و آیزنهاور در دوران جنگ دوم جهانی، تلاش داشتند که آیزنهاور در آمریکا پس از ترومن روی کار آید.

برای دستیابی به این هدف، بنا به خواسته کارتل های نفتی، در سال های ۱۳۳۰-۱۳۳۲دولت انگلستان ازحزب کارگر به محافظه کار، و دولت آمریکا از حزب دموکرات به جمهوری خواه تغییر یافت.

اتلی نخست وزیر وموریسون وزیر امورخارجه ازدولت کارگری انگلیس به کنار رفتند، و چرچیل و ایدن دوسیاستمدار مرتجع و استثمارگر جای آنان را گرفتند.

در آمریکا نیز کارتل های نفتی ۸۰ میلیون دلار برای پیروزی آیزنهاور هزینه تبلیغات انتخاباتی نمودند. ۳

آنگاه پس از برگزیده شدن آیزنهاور، سر آنتونی ایدن وزیربرون مرزی انگلستان، برای مدت ۹ روزدراسفند ۱۳۳۱ به آمریکا می رود، وپس از گفتگو با آیزنهاوروجان فوستر دالس به این پایانی می رسند که بجای تلاش درخریدن مصدق، بهتر است به برکناری اوبپردازند. [۲]

ایجاد آشوب و تفرقه میان افراد نهضت ملی

نخستین برنامه کودتا، ایجاد تفرقه و چندگانگی میان هواخواهان و طرفداران مصدق بود. گروه کودتا گر آمریکایی و انگلیسی با همکاری مزدوران ایرانی با پخش و صرف دلار و ریال توانستند میان شمارزیادی از پیروان نهضت شکاف بیاندازند.

به عنوان نمونه آیت الله کاشانی که نخست وانمود می کرد همراه وطرفدار مصدق است، بنای کارشکنی وناسازگاری با وی پرداخت. تا آن جا که روبرو و دربرابر مصدق بایستاد و اعلامیه ای برخلاف کارهای سیاسی و ملی کردن نفت دکتر مصدق منتشر ساخت. درست همان گونه که شیخ فضل الله نخست نشان می داد که  از پیروان مشروطیت است، ولی به زودی چهره درون خود را نشان داد وبه دشمنی وکینه توزی با انقلاب وپیروان انقلاب پرداخت. [۴]

تانک ها و ماموران شاه بنا به خواسته انگلیس و آمریکا به خانه مصدق یورش می برند تا راه دزدی و غارت گری برای آنان مجدداً باز و هموار شود. در جوامع سالم دزدها را دستگیر و محاکمه می کنند، در حالی که در کشور ما خادمین را به زندان می برند تا خائن آسوده و در امان باشد.

تانک ها و ماموران شاه بنا به خواسته انگلیس و آمریکا به خانه مصدق یورش می برند تا راه دزدی و غارت گری برای آنان مجدداً باز و هموار شود. در جوامع سالم دزدها را دستگیر و محاکمه می کنند، در حالی که در کشور ما خادمین را به زندان می برند تا خائن آسوده و در امان باشد.

گروه کودتا آن گاه به شاه نزدیک شدند و او را از سقوط کشور و از دست رفتن تاج و تخت ترساندند و بادادن نوید و وعده هرگونه کمک پس از پیروزی در کودتا، او را وادار به همکاری باخود نمودند. [۵]

بستگان شاه نیز برای انجام یک کودتا و براندازی دولت مردمی دکتر مصدق با دولت های انگلیس و آمریکا همکاری داشتند. شاهپور علیرضا در ارتش  پیش از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ درتدارک کودتائی بود که حکومت مردمی دکتر مصدق رابر اندازد.

اشرف پهلوی درسوئیس با آلن دالس برادر جان فوستر دالس رئیس سازمان سیا (CIA) در بند و بست برای کودتای آمریکائی ۱۳۳۲ شرکت داشت.۵ هم چنین اشرف در هماهنگ کردن وسازمان دهی مزدوران درون کشوروسیاستمداران آمریکا وانگلیس در براندازی دولت مردمی مصدق،  نقش بزرگ وبرجسته  داشت. او در سال ۱۳۲۶ موجب سرنگونی دولت قوام ا السلطنه می شود. [۶]

اشرف در توجیه علت زورگوئی ودیکتاتوری برادرش،  لیاقت آزادی نداشتن و طالب دموکراسی نبودن مردم ایران را به شمارمی آورد. [۷]

پس از برنامه ریزی کامل میان بستگان شاه، دولت انگلیس، و دولت آمریکا، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مزدورانی ازسوی آیزنهاوربه سر کردگی سپهبد زاهدی خیانت کاروهمکاری وکمک شماری ازبازاریان وچندین لات و چاقوکش محلی به سرکردگی شعبان  جعفری  معروف به شعبان بی مخ،  دولت ملی و مردمی مصدق را برانداختند، و سپهبد زاهدی نوکر جیره خواردیگر را بر جای او نشاندند.

اشرف خواهر دوقلوی شاه که خود را تافته جدا بافته می دانست، و برای مردم ایران ارزشی قائل نبود. اشرف در کارهای کشور و نصب و انتصابات دخالت زیادی می کرد و هرگز مورد علاقه جامعه ایرانی نبود.

اشرف خواهر دوقلوی شاه که خود را تافته جدا بافته می دانست، و برای مردم ایران ارزشی قائل نبود. اشرف در کارهای کشور و نصب و انتصابات دخالت زیادی می کرد و هرگز مورد علاقه جامعه ایرانی نبود.

درماه اوت سال ۱۹۵۳ میلادی (۱۳۳۲خورشیدی)، کرمیت روزولت (نوه تدی روزولت رئیس جمهور پیشین آمریکا) از سوی CIA  ماموریت یافت که شاه را به ایران برگرداند.

در کتاب Armies of Ignorance در باره تاریخ کنونی آمریکا به نوشته ویلیام کورسون ، آمده است که کرمیت روزولت مبلغ بیست میلیون دلاردریافت می کند تا تظاهراتی برای آوردن شاه براه اندازد و حمایت آخوندها را از شاه، به دست آورد.

یکی ازمشاوران کنگره آمریکا اعلام داشته است: « کسی در ایران بدون جلب موافقت مساجد نمی تواندحکومت کند». [۸]

آنتونی ایدن وزیربرون مرزی انگلستان در سال ۱۹۵۳ که بعدها نخست وزیر آن کشور شد، در کتاب خاطرات خود  چاپ لندن، صفحه ۲۱۴ می نویسد: « زمانی که  من با همسر وپسرم در کشتی درمیان جزایر یونان در دریای مدیترانه در گردش بودیم، خبرسقوط مصدق از اریکه قدرت راشنیدم وما پس ا ز مدت ها، آن شب را خواب بسیار خوشی داشتیم».

ایدن در خاطرات خود از سرسختی دکتر مصدق یاد می کند، سپس نتیجه می گیرد که بریتانیا ناگزیر شده است در غارت نفت ایران سهمی به آمریکا بدهد که به کمک آمریکا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عملی کنند.

دکتر مصدق در«خاطرات وتالمات» درکتاب تاریخ معاصرایران صفحه ۱۸۳ درباره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ این چنین می گوید: «… ایدن وزیرخارجه دولت محافظه کار انگلیس پس از مدت ها انتظار، همین که استالین از میان رفت،  وزمینه زورگوئی برای دول استعمارگر بیشترفراهم گردید، سفری به آمریکانمود ورئیس جمهوری آمریکا، آیزنهاوررا موافق نمود که آزادی یک ملتی را با چهل در سد سهام کنسرسیوم معامله کند…».

دکتر جلال عبده در صفحه های ۲۳ و ۴۲۳ کتاب خود به نام « چهل سال در صحنه»،  نوشته است، که پس از کودتای ۲۸مرداد به سپهبد زاهدی یاد آور می شود که: «..دکتر مصدق جای خود را در تاریخ ایران به عنوان رهبر ملی باز کرده…شایسته نیست در دوران زمامداری شما، به وی آسیبی برسد..».

ازسوی دیگر، سی.آی.ای ازماه اوت سال ۱۹۵۳تا ۱۹۷۷ میلیون ها دلاربه طور دائم به آیت الله ها وملاها می داد،  تا با شاه همکاری کنند وبا او مخالفتی نداشته باشند.

درسال ۱۹۷۷ کارتر برخلاف خواسته سازمان جاسوسی آمریکا، رشوه پردازی راقطع کرد وآخوندها را علیه شاه شوراند.۸

برای آگاهی بیشتر خوانندگان، آیزنهاور پس از کودتا بلادرنگ ۴۵ میلیون دلار به عنوان کمک فوری به شاه داد، و میان سال های ۱۹۵۳-۱۹۵۷، دولت آمریکا ۵۰۰ میلیون به ایران وام داد. می توان گفت که آمریکا می خواست این دوست دست نشانده ودر اختیار خود را هرچه بیشترآن چنان که پیش از کودتا وعده داده بودند، کمک و یاری کند.

شاه باهمکاری با انگلیس و آمریکا در براندازی دولت دکتر مصدق، کاملاً درزیر سلطه و قدرت دو دولت مافیایی انگلیس و آمریکا قرار گرفت تا آن جا که در قرار داد نفت باکنسرسیوم، نه تنها پای شرکت سابق نفت یعنی همان شرکتی که بالوله مخفی سالیان زیادی نفت ایران را به عراق می برد، دوباره در ایران بازکرد. از سوی دیگر کمپانی های آمریکایی نیز در این غارت ملی با انگلیس ها به رقابت پرداختند، و این شرکت ها زیر نظر کنسرسیوم نفت کشورمان را به مدت ۲۵ سال باتخفیف بسیار زیاد به غارت بردند. [۳]

از دفاعیات دکتر مصدق در دادگاه شاه

«…. من خود میدانم که یک گناه بیشتر ندارم، و آن این که تسلیم تمایل خارجیان نشده، و دست آنان را از منافع ثروت ملی کوتاه کرده ام…»

«… برای روشن شدن افکار نسل جوان، از حقیقتی پرده بر می دارم. یک نخست وزیر قانونی را به زندان می اندازند، و روی میز اتهام می نشانند..»

«…. از نظر ما اجنبی، اجنبی است. شمال و جنوب فرق نمی کند و موازنه بین آن ها یگانه راه نجات ملت عزیز ماست…»

از آنچه گذشت به روشنی بنا بر قضاوت تاریخ آشکار است که مصدق هیچ گاه قانون اساسی رانادیده نگرفت وبه سوگندی که خورده بود نسبت به شاه وفاداربود وتلاشی برای براندازی رژیم پادشاهی نکرد، ولی شاه  در دوران ۲۵ ساله دیکتاتوری خود، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا رفتن از ایران در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷، رسما قانون اساسی را که بدان سوگند خورده بود، زیرپا گذاشت.  در این دوران،  شماری از  آزادی خواهان را که دارای باورهای سیا سی دیگری بودند، ازمیان برد و فریاد اعتراض و انتقاد آنان را درگلو خفه کرد.

۱- تاریخ سیاسی بیست وپنج ساله ایران- نوشته سرهنگ غلام رضا نجاتی- موسسه خدماتی رسا- چ ۱ – ۱۳۷۱ – ص ۲۴-۱۹
۲- خاطرات ایدن-برگردان ازکاوه دهگان- تهران- انتشارات فرزانه سال ۱۳۵۷ – ص ۳۰۱
۳-زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر مصدق- نوشته دکتر نصرالله شیفته-چاپ اول-۱۳۷۰ خورشیدی-نشر کومش- ص ۱۰۷-۱۱۳ و ص۱۴۷-۱۴۹ وص ۱۵۰-۱۸۱
۴- نقش روحانیت درتاریخ معاصرایران- نوشته دکتر م.یاوری- ص ۶۹
۵- ایران بر ضد شاه- نوشته احمد فاروقی- ترجمه مهدی نراقی- انتشارات امیر کبیر– تهران ۱۳۵۸ – صفحه ۱۱-۱۴
۶- من وبرادرم – خاطرات اشرف پهلوی- چ ۲ – نشر علم- چاپ تهران ۱۳۷۶ – پیش گفتارازمحمود طلوعی- ص ۱۰-۱۲
۷- شماره ۶ءبالا- ص ۲۷
۸- Daniel Drooz, The CIA’s Secret Iran Fund, March/April 1980 P.10-11, politics Today

 • بیژن

  آری تنها گناه من وگناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ منافع اقتصادی عظیم ترین امپراطوری‌های جهان را ازاین مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمان‌های استعماری و جاسوسی بین المللی در افکنده ام و به قیمت ازدست رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و عرض و مالم خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت واراده مردم آزاده این مملکت بساط این دستگاه وحشت انگیز را درنوردیدم. من طی این همه فشاروناملایمات ، این همه تهدید و تضییقات از علت اساسی و اصلی گرفتاری خودم غافل نیستم و به خوبی میدانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی بشود که ممکن است درآتیه در سراسر خاورمیانه درصدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعماربرآیند.

  ب”بخشی از آخزین دفاع پیشوا در بیدادگاه نظامی” یاد او و یاد جلیل بزرگمهر گرامی باد

 • بیژن

  آری تنها گناه من وگناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ منافع اقتصادی عظیم ترین امپراطوری‌های جهان را ازاین مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمان‌های استعماری و جاسوسی بین المللی در افکنده ام و به قیمت ازدست رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و عرض و مالم خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت واراده مردم آزاده این مملکت بساط این دستگاه وحشت انگیز را درنوردیدم. من طی این همه فشاروناملایمات ، این همه تهدید و تضییقات از علت اساسی و اصلی گرفتاری خودم غافل نیستم و به خوبی میدانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی بشود که ممکن است درآتیه در سراسر خاورمیانه درصدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعماربرآیند.

  ب”بخشی از آخزین دفاع پیشوا در بیدادگاه نظامی” یاد او و یاد جلیل بزرگمهر گرامی باد

 • بیژن

  آری تنها گناه من وگناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ منافع اقتصادی عظیم ترین امپراطوری‌های جهان را ازاین مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمان‌های استعماری و جاسوسی بین المللی در افکنده ام و به قیمت ازدست رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و عرض و مالم خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت واراده مردم آزاده این مملکت بساط این دستگاه وحشت انگیز را درنوردیدم. من طی این همه فشاروناملایمات ، این همه تهدید و تضییقات از علت اساسی و اصلی گرفتاری خودم غافل نیستم و به خوبی میدانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی بشود که ممکن است درآتیه در سراسر خاورمیانه درصدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعماربرآیند.

  ب”بخشی از آخزین دفاع پیشوا در بیدادگاه نظامی” یاد او و یاد جلیل بزرگمهر گرامی باد

 • بیژن

  آری تنها گناه من وگناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ منافع اقتصادی عظیم ترین امپراطوری‌های جهان را ازاین مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمان‌های استعماری و جاسوسی بین المللی در افکنده ام و به قیمت ازدست رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و عرض و مالم خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت واراده مردم آزاده این مملکت بساط این دستگاه وحشت انگیز را درنوردیدم. من طی این همه فشاروناملایمات ، این همه تهدید و تضییقات از علت اساسی و اصلی گرفتاری خودم غافل نیستم و به خوبی میدانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی بشود که ممکن است درآتیه در سراسر خاورمیانه درصدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعماربرآیند.

  ب”بخشی از آخزین دفاع پیشوا در بیدادگاه نظامی” یاد او و یاد جلیل بزرگمهر گرامی باد

 • بیژن

  این لینکم جالب دیدم
  http://zartoshtiiran.blogfa.com/post-71.aspx

 • بیژن

  این لینکم جالب دیدم
  http://zartoshtiiran.blogfa.com/post-71.aspx

 • بیژن

  این لینکم جالب دیدم
  http://zartoshtiiran.blogfa.com/post-71.aspx

 • بیژن
 • بیژن
 • بیژن
 • Aryo

  baraaye aanaan ke taarikh raa bedour az sho’aar-pardaazihaaye raayej mikhaanand:

  http://www.iranpressnews.com/source/081448.htm

 • Aryo

  baraaye aanaan ke taarikh raa bedour az sho’aar-pardaazihaaye raayej mikhaanand:

  http://www.iranpressnews.com/source/081448.htm

 • Aryo

  baraaye aanaan ke taarikh raa bedour az sho’aar-pardaazihaaye raayej mikhaanand:

  http://www.iranpressnews.com/source/081448.htm

 • Hamed

  بوی گند مصدق اللهی‌ها و چماقداران سبز لجنی این روز‌ها بد جوری فضا را آکنده از ریا ،دروغ و استبداد نموده…پیشوای پیژامه پوشان ،مصدق حقیر ، و شیعیانش همه سال در ۲۸ مرداد شروع به سینه زنی‌ میکنند، دریغ از یک یاد آوری ساده از فاجعهٔ سینما رکس و… شروع توحش تروریستی جمهوری اسلامی، امیدوارم کامنتم این بار پاک نشود

 • Hamed

  بوی گند مصدق اللهی‌ها و چماقداران سبز لجنی این روز‌ها بد جوری فضا را آکنده از ریا ،دروغ و استبداد نموده…پیشوای پیژامه پوشان ،مصدق حقیر ، و شیعیانش همه سال در ۲۸ مرداد شروع به سینه زنی‌ میکنند، دریغ از یک یاد آوری ساده از فاجعهٔ سینما رکس و… شروع توحش تروریستی جمهوری اسلامی، امیدوارم کامنتم این بار پاک نشود

 • Hamed

  بوی گند مصدق اللهی‌ها و چماقداران سبز لجنی این روز‌ها بد جوری فضا را آکنده از ریا ،دروغ و استبداد نموده…پیشوای پیژامه پوشان ،مصدق حقیر ، و شیعیانش همه سال در ۲۸ مرداد شروع به سینه زنی‌ میکنند، دریغ از یک یاد آوری ساده از فاجعهٔ سینما رکس و… شروع توحش تروریستی جمهوری اسلامی، امیدوارم کامنتم این بار پاک نشود

 • Salam

  ممنون از این اطلاع رسانی خوبتون واقعا خیلی خوب بود فقط اینو می خوام بدونم که بیش تر عوامل که در دوران مصدق کودتا کردند چه کسانی هستند و دولت کنونی چگونه از این ایران دوست یاد می کنه؟

 • Salam

  ممنون از این اطلاع رسانی خوبتون واقعا خیلی خوب بود فقط اینو می خوام بدونم که بیش تر عوامل که در دوران مصدق کودتا کردند چه کسانی هستند و دولت کنونی چگونه از این ایران دوست یاد می کنه؟

  • باسپاس و درود فراوان به شما گرامی، حکومت کنونی ایران که حکومتی است دیکتاتور و خود کامه. هیچ کس و هیچ قانون مدنی و انسانی را قبول ندارد و بر روی همه چیز خط بطلان می کشد. دولت های آمریکا و انگلیس که طراحان اصلی ای کودتا بودند، چون به مصلحت مردم و کشورشان بوده است، ابداً احساس پشیمانی نمی کنند. بستگان شاه نیز که دیکتاتوری شاه راتوجیه می کنند، و حکومت او را بهترین میدانند. باسپاس مجدد

 • Salam

  ممنون از این اطلاع رسانی خوبتون واقعا خیلی خوب بود فقط اینو می خوام بدونم که بیش تر عوامل که در دوران مصدق کودتا کردند چه کسانی هستند و دولت کنونی چگونه از این ایران دوست یاد می کنه؟

 • Armannouri
 • Armannouri
 • Armannouri
 • Armannouri

  یاران گرامی‌ ، شما را به خواندن کتاب “آسیب شناسی یک شکست” از استاد علی‌ میرفطرس دعوت می‌کنم ، شاید چشمان بسیاری باز شود.

  سپاس

 • Armannouri

  یاران گرامی‌ ، شما را به خواندن کتاب “آسیب شناسی یک شکست” از استاد علی‌ میرفطرس دعوت می‌کنم ، شاید چشمان بسیاری باز شود.

  سپاس

 • Armannouri

  یاران گرامی‌ ، شما را به خواندن کتاب “آسیب شناسی یک شکست” از استاد علی‌ میرفطرس دعوت می‌کنم ، شاید چشمان بسیاری باز شود.

  سپاس

 • Armannouri

  یاران گرامی‌ ، شما را به خواندن کتاب “آسیب شناسی یک شکست” از استاد علی‌ میرفطرس دعوت می‌کنم ، شاید چشمان بسیاری باز شود.

  سپاس

 • کورش رزمجویان

  با درود برشما امیدوارم مطالب وزین ومستند جنابعالی درباره فساد خاندان پهلوی (صرفنظرازرضاشاه کبیر)واینکه حکومت آخوندی وحزب اله ادامه ی منطقی جکومت وسلطنت  پهلوی دوم وکودتای ننگین ۲۸ مرداد۳۲است بردل متعصبین شاه اللهی  امثال همین تلویزیون مسخره ایران آریایی وآن زنیکه خپل بیکاره یعنی دخی عبدی و… اثرکندزیرااین افراد حکومت محمدرضاشاه  پهلوی رامعصوم وبی خطا میپندارندوازصبح کله سحر تاآخرشب دردوبلای دکترمحمدمصدق یا مجاهدین خلق یاگروههای چپ وراست دیگر را به سرخود میکوبند وحرفهایشان درعمق بااراجیف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کاملا” هماهنگ است.

 • Pingback: شانزده ۱۶ آذر، سالروز رستاخیز دانشجویان آزادی خواه علیه دیکتاتوری « talangol()