اقرار بانوی محکوم به سنگسارشدن ۰

شما زنید؟ شما زنید؟؟ عجب جرم بزرگی؟؟،  عجب جرم بزرگ و نابخشودنی؟؟ باید شما را زنده به  گور کنم- ولی وقیح

شما زنید؟ شما زنید؟؟ عجب جرم بزرگی؟؟، عجب جرم بزرگ و نابخشودنی؟؟ باید شما را زنده به گور کنم- ولی وقیح

بانویی که در دادگاه به مرگ باسنگسار شدن محکوم شده است، در یک نمایش تلویزیونی به جنایت زن بودن خود اقرار کرد.
این بانو در یک برنامه جنجالی و پر بیننده تلویزیون به نام «منحصراً باسنگسار کردن» حضور یافت.
اقرار محکوم- « من بیش از این نمی توانم دروغ بگویم. من گناهکارم که یک زن بالغه ام.»

مجازات برای کسی که به زن بودن محکوم شود، مرگ با سنگسار شدن است. روش مجازات این چنین است: سنگسار شدن تا نزدیک به مرگ، سپس سوزاندن در آتش تامرگ.
در این گونه موارد، مجازات کمتر و ملایم تربه دلیل آن که محکوم از پیش تا نزدیک به مرگ شکنجه شده، تنها سنگسارشدن تا مرگ است.

نوشته: مایکل برگه
برگردان: سهراب ارژنگ
Private Eye, No. 1269, P20, 20 August 2010