آقای مکارم شیرازی؛ آیا اعدام های دسته جمعی نیز گوشه ای از مردم نوازی، و عدالت گستری حضرت علی است؟ ۷

آیت الله مکار (م) شیرازی، کسی که خون مردم فارس را با گرفتن زمین، ساختمان، کشورزی و کارخانه های آنان را توی شیشه کرده که برای هرقلم دزدی او باید دست و پای او را جملگی قطٰع کرد، اکنون راجع به عدل جلاد معروف اسلام، علی سخن می راند. به حال، از یک دزد و جنایتکار چه توقعی دارید، سوای تعریف و تمجید از نایتکار دیگر؟.

آیت الله مکار (م) شیرازی، کسی که خون مردم فارس را با گرفتن زمین، ساختمان، کشورزی و کارخانه های آنان را توی شیشه کرده که برای هرقلم دزدی او باید دست و پای او را جملگی قطٰع کرد، اکنون راجع به عدل جلاد معروف اسلام، علی سخن می راند. به حال، از یک دزد و جنایتکار چه توقعی دارید، سوای تعریف و تمجید از نایتکار دیگر؟.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی در رابطه با احکام صادره از دادگاه های جمهوری اسلامی، رضایت کافی را ندارند و فرموده اند که :
“یشنهاد ما این است که باید شعبه قضایی به سبک دادگاه‌های امیرمؤمنین علی(ع) تشکیل شود و با سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض یک هفته این مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقیه عبرت بگیرند و حساب ببرند و مجلس محترم مشکلات قانونی آن را نیز حل کند».
وی توصیه کرد که مسئولین قضایی آیه ۵۹ و ۶۰ سوره ی  احزاب را حتماً قرائت کنند، ببینند قرآن مجید درباره مزاحمین نوامیس مردم چه حکم کوبنده و قاطعی صادر کرده است.”

در یک جمله  آیت الله مکارم شیرازی نظرشان را در رابطه با دادگاه های جمهوری اسلامی، اینگونه بیان کرده اند: ” احکام دادگاه ها بی رمق است، به سبک دادگاه های حضرت علی، بیشتر و سریع تر، اعدام کنید.”
هم میهنان، ما چند ماه پیش، مقاله ای در رابطه با شخصیت واقعی علی ابن ابی طالب نوشتیم و برای شما گرامیان پخش کردیم و ماهیت واقعی علی را به شما شناساندیم. برخی از هم وطنان شیعه ی دو آتشه، بدون در نظر گرفتن تمامی مدارک و اسناد تاریخی که در مقاله آمد، ما را به دروغ گویی و مهمل بافی متّهم کردند و اظهار داشتند که علی نماد عدالت و مردم نوازی و حق شناسی است و ما توان مخدوش کردن چهره ی نورانی ایشان را نداریم.

حال پرسش ما از ایشان این است که آیا، آیت الله مکارم شیرازی که مرجع تقلید شما شیعیان است و عمر خودش را وقف اسلام و شیعه گری کرده است نیز همانند ما کافر و ملحد است؟.
شما شیعیان عزیز، رساله ی مکارم شیرازی را می خرید و می خوانید و دستورات به موال رفتن با پای چپ یا راست را از او می آموزید، کمی به سخنان ضد بشری و وحشیانه ی او که در بالا نوشته شده است، بیاندیشید. شما چگونه می توانید دنباله رو و جان فدای چنین انسان های پست فطرت و جنایتکاری که دستور به قتل عام و اعدام های سریع و بیشمار هم وطنان تان می دهند، باشید؟.

آیا این علی نبود که سراسر قوم عرب از بنی قریش و بنی امیه تا دیگر اقوام،دشمن خونخوار او بودند، و سایه اش را با تیر می زدند؟. آیا خانواده ای بود که از دست جنایات علی عزادار نباشد؟. وقتی علی  در حال مرگ وصیت می کند که پیکر او را در جای گمنامی شبانه دور از مردم، و پنهانی به خاک سپرده شود، حکایت از چیست؟. از دوستی و محبت مردم به علی، و یا دشمنی همه اعراب علیه او؟.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه هم میهنان ما را که به نحوی و به روشی با سیستم کشتارگر کنار نمی آیند، بر طبق عدالت علی و خواسته آیت الله مکار (م) شیرازی، بدون محاکمه و سریع با خونادن آیات قرآن که همه جنایت ها را ما از آن می گیریم، سربه نیست می کنند. به هر حال، اگر علی جلاد اسلام نیست نانشینان او مانند جلاد مکارم، جلاد خامنه ای، و یک گله آخوند جلاد دیگر شبانه روز در تلاش نابودی مردم این سرزمینند.

از ۱۶۰۰ میلیون مسلمان جهان تنها ۱۰۰ میلیون  شیعه اند. از این تعداد شیعه هم به جرأت می توان گفت تنها حداکثر ۲۰ میلیون به علی اعتقاد دارند. زیرا ۸۰ میلیون دیگر شیعه سنتی هستند که  شیعه گری را از پدر و مادر خود به ارث برده اند، ولی بدان اعتقادی ندارند. حالا، از ۱۵۸۰ میلیون مسلمانی که برای علی ارزش ویژه ای قائل نیستند، و  او را نهایتاً دنباله رو اسلام و  تنها یکی از بستگان پیامبر می دانند، ما شیعیان خردباخته ایران چه ادعایی می توانیم داشته باشیم.

مگر آقای مکار (م) شیرازی و یا حضرت علی، توان آفریدن یک انسان و یا حتّی یک بند انگشت انسان را داشته و دارند که بدین راحتی، مخالفان خود را که در زندان و زیر شکنجه به سر می بردند و می برند را، قتل عام کرده و می کنند؟
آقای مکار (م) شیرازی، آیا این که حضرت علی، دستور به اعدام های سریع و بیشمار مخالفان خود می داده، وخود نیز در کشتار بسیاری از آنان شرکت داشته ، و یا دادگاه های جنایی و خونبار به راه می انداخته نیز جزئی از فضیلت های بیشمار و الهی ایشان بوده است؟.

بی تردید این آقای مکار شیرازی صفات همان علی  را دارد.  از نظر کشت و کشتار مردم که ما دیدیم پا جای پای جلاد اسلام علی ابن ابیطالب گذاشته است. از نظر سودجویی و دزدی هم که  تا کنون زمین های دور شیراز  از حق  صدها کشاورز و دهقان، به زور تصاحب کره، کارخانه هایی نیز در اختیار خود گرفته است.  در حقیقت این آقای مکار شیرزی که مورد نفرت بسیاری از اهالی شیراز و شهرهای اطراف آن است، با جلاد اسلام علی، و یا جلاد خمینی  خلخالی چه تفاوتی دارد؟.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه هم میهنان ما را که به نحوی و به روشی با سیستم کشتارگر کنار نمی آیند، بر طبق عدالت علی و خواسته آیت الله مکار (م) شیرازی، بدون محاکمه و سریع با خونادن آیات قرآن که همه جنایت ها را ما از آن می گیریم، سربه نیست می کنند. به هر حال، اگر علی جلاد اسلام نیست نانشینان او مانند جلاد مکارم، جلاد خامنه ای، و یک گله آخوند جلاد دیگر شبانه روز در تلاش نابودی مردم این سرزمینند.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه هم میهنان ما را که به نحوی و به روشی با سیستم کشتارگر کنار نمی آیند، بر طبق عدالت علی و خواسته آیت الله مکار (م) شیرازی، بدون محاکمه و سریع با خونادن آیات قرآن که همه جنایت ها را ما از آن می گیریم، سربه نیست می کنند. به هر حال، اگر علی جلاد اسلام نیست نانشینان او مانند جلاد مکارم، جلاد خامنه ای، و یک گله آخوند جلاد دیگر شبانه روز در تلاش نابودی مردم این سرزمینند.

این چه عدل و فضیلت جنایت پروری است؟. علی که دادگاه های مخالفین خود را که اسیر و زندانی بودند را بدین سان برگزار می کرد، پس وای به حال دشمنان او که در میدان جنگ با این شخصیت الهی، گلاویز می شدند، واقعا چه بلایی سر آنان می آورده است؟. حال این عرب زاده ی کوته فکر، برای ایرانیان سمبل پهلوانی و مردانگی و عدالت است؟، آیا نباید به حال مردمانی چنین خردباخته و خرافات زده، خون گریه کرد؟.

هم میهنان گرانقدر، مملکت ما که هم اکنون با این همه کشت و کشتار و خون های به نا حق ریخته شده و تجاوز و غارت و شکنجه های وصف ناشدنی اداره می شود، هنوز راه درازی تا رسیدن به مملکت داری حضرت علی در پیش دارد.
زمانی که مجید ها و حسین ها و پگاه ها و همه ی زندانیان در بند رژیم جنایتکار را، در یک روز و در یک ساعت و در یک مکان اعدام کنند و جان عزیز شان را بگیرند، تازه دادگاه های ما اسلامی و هم ردیف با قسمت قضایی حکومت علی ابن ابوطالب می شود، وای به حال ما و ایران ما اگر قرار باشد همه چیز این مملکت اسلامی و منطبق بر الگوی مملکت داری امام اوّل شیعیان و یا پیامبر اسلام باشد!.

 • Kartal

  با سلام  خدمت ادمین عزیز { فضول محله } فکر میکنم با توجه به کامنتهای چند ماهه من در این سایت کاملا با عقاید من نسبت به اسلام وشیعه و دین و قران اشنا باشید . اما این مقاله شما با توجه به ویدیویی که گذاشتید مجرمان به دلیل تجاوز جنسی و فیلم برداری و اخاذی از طرف محاکمه میشوند . من کاری به اسلام و احکام ان ندارم .

  .ولی از نظر من این افراد حق زندگی مثل مردم عادی و یا کشیدن جند سال حبس و بیرون امدن {مثل قوانین اورپا که یک نفر ۷۶ نفر را میکشد ۲۱ سال زندان میرود و بعد ازاد } را ندارند. البته اعدام در ملا عام هم روش بی کلاسی هست و صحیح به نظر نمیرسد وحتی ممکن است باعث گسترش خشونت در جامعه شود .ولی قوانین اورپایی هم در
   این مورد زیاد منطقی به نظر نمیرسد . ۷۶ قتل حدودا ۳ ماه زندان برای هر قتل بعد ازاد ایا عادلانه هست ؟ ۷۶ خانواده داغدار که ممکن هست ۵۰۰ نفر از نزدیکان کشته شدگان تا اخر عمر در عذاب غم عزیزانشان فرو روند و قاتل بعد از ۲۱ سال با افتخار از زندان بیرون امده و ادعا کند که کارش در ست بوده .
  درست است که انسان نمیتواند مثل خود را بیافریند ولی به نظر میرسد این دلیل بر اجرای برخی حکم های سنگین هم نباید شود.   وباز به نظر میرسد که
  تجاوز جنسی و فیلم برداری و اخاذی از فرد تجاوز شده هم عمل بسیار سنگینیست و باید مجازات بسیار سنگینی برای ان وجود داشته باشد.

 • Kartal

  با سلام  خدمت ادمین عزیز { فضول محله } فکر میکنم با توجه به کامنتهای چند ماهه من در این سایت کاملا با عقاید من نسبت به اسلام وشیعه و دین و قران اشنا باشید . اما این مقاله شما با توجه به ویدیویی که گذاشتید مجرمان به دلیل تجاوز جنسی و فیلم برداری و اخاذی از طرف محاکمه میشوند . من کاری به اسلام و احکام ان ندارم .

  .ولی از نظر من این افراد حق زندگی مثل مردم عادی و یا کشیدن جند سال حبس و بیرون امدن {مثل قوانین اورپا که یک نفر ۷۶ نفر را میکشد ۲۱ سال زندان میرود و بعد ازاد } را ندارند. البته اعدام در ملا عام هم روش بی کلاسی هست و صحیح به نظر نمیرسد وحتی ممکن است باعث گسترش خشونت در جامعه شود .ولی قوانین اورپایی هم در
   این مورد زیاد منطقی به نظر نمیرسد . ۷۶ قتل حدودا ۳ ماه زندان برای هر قتل بعد ازاد ایا عادلانه هست ؟ ۷۶ خانواده داغدار که ممکن هست ۵۰۰ نفر از نزدیکان کشته شدگان تا اخر عمر در عذاب غم عزیزانشان فرو روند و قاتل بعد از ۲۱ سال با افتخار از زندان بیرون امده و ادعا کند که کارش در ست بوده .
  درست است که انسان نمیتواند مثل خود را بیافریند ولی به نظر میرسد این دلیل بر اجرای برخی حکم های سنگین هم نباید شود.   وباز به نظر میرسد که
  تجاوز جنسی و فیلم برداری و اخاذی از فرد تجاوز شده هم عمل بسیار سنگینیست و باید مجازات بسیار سنگینی برای ان وجود داشته باشد.

 • Mohsen Lgvm

  توی احمق بیش از این خودتو خراب نکن. می خوای با چند تا متجاوز چی کار کنیم. گل بدیم و تشکر کنیم که ناموس و خانم ایرانی رو ترتیبشو دادین. خاک بر سرت که ذره ای انسانیت برات نمونده و برای رسیدن به هدف شومت هر غلطی می کنی .

 • Mohsen Lgvm

  توی احمق بیش از این خودتو خراب نکن. می خوای با چند تا متجاوز چی کار کنیم. گل بدیم و تشکر کنیم که ناموس و خانم ایرانی رو ترتیبشو دادین. خاک بر سرت که ذره ای انسانیت برات نمونده و برای رسیدن به هدف شومت هر غلطی می کنی .

 • دوست من تو هرگز جنایتکاران جاهل را با علی مقایسه نکن نه من و نه تو از وقایع هزار و چهارصد سال پیش خبر درستی داریم  اما یک پیشنهاد برایت دارم ما نباید مانند آنها باشیم و مثل آنها عمل کنیم سه راهکار اساسی که از جانب خداوند برایم نازل شده برایت می نویسم در مورد این سه راهکار تحقیق کامل بکن که هر چه گندکاری در جوامع است از نبود این سه می باشد ۱=فعالیت در دقیقترین شغل منطبق با استعداد ذاتی ۲=کنترل و هدایت افکار به روش خودت مراقبه یا نماز  ۳= تغذیه کاملا طبیعی و منطبق با مزاج   برای بدست آوردن اسرار غلبه بر پلیدی ها به این آدرس مراجعه کنwww.hasanyasaman.blogfa.com

 • دوست من تو هرگز جنایتکاران جاهل را با علی مقایسه نکن نه من و نه تو از وقایع هزار و چهارصد سال پیش خبر درستی داریم  اما یک پیشنهاد برایت دارم ما نباید مانند آنها باشیم و مثل آنها عمل کنیم سه راهکار اساسی که از جانب خداوند برایم نازل شده برایت می نویسم در مورد این سه راهکار تحقیق کامل بکن که هر چه گندکاری در جوامع است از نبود این سه می باشد ۱=فعالیت در دقیقترین شغل منطبق با استعداد ذاتی ۲=کنترل و هدایت افکار به روش خودت مراقبه یا نماز  ۳= تغذیه کاملا طبیعی و منطبق با مزاج   برای بدست آوردن اسرار غلبه بر پلیدی ها به این آدرس مراجعه کنwww.hasanyasaman.blogfa.com

 • Abazarghafary

  بد بخت شدیم رفت در میان دو کیر …از پشت  ملا  و  از جلو خلیفه جاکش ملا عبید (عب دولا )//این یکی انرژی هسته ای برای بقا …. آن یکی چشم به خاک  سه جزیره از حالا شهید  //خلق گرسنه گیج شده میان شک رکعت دو و سه …ملای جاکش دلار به جیب زند و خلیفه خاک سفید //این سرنوشت ملت جبون و خاموش است … کیر خر مصری به کس زن سوسمار خور پلید //وای اباذر از دست این دین به کجا پناه برد ؟؟ .. که ملا و اسلام در سراسر این سرزمین رید //ناامید نشویم سرزمین کوروش را پس گیریم … روسیاهی به آخوند جاکش ماند و عرب نا نجیب //