دخترک فال گیر – آن جاکه فقر حکومت می کند، خرد را خریداری نیست ۱

دخترکی بینوا که همه درب های زندگی را بروی خود بسته می بیند، تصمیم می گیرد که فال گیری کند تا خوراکی برای زیست خود آماده سازد. البته دخترک نمی داند آنان که خداوند زور و زرند، به فال خود نیازی ندارند.

دخترکی بینوا که همه درب های زندگی را بروی خود بسته می بیند، تصمیم می گیرد که فال گیری کند تا خوراکی برای زیست خود آماده سازد. البته دخترک نمی داند آنان که خداوند زور و زرند، به فال خود نیازی ندارند.

در سرمای سرد پاییزی، در بیغوله ورود ی

فرودگاه تهران، برسنگ سختروی قطعه

مقوایی بی روح وسرد، دخترکی

فالگیر، کوچک، یتیم و رنجور، وتنها بالباسی ژنده وکهنه

نشسته بود.

آن دخترک برای پر کردن شکمش فال عابرین را می گرفت.

گفت: ٓآقا، فالتون روبگیرم؟.

تون خدا … آقا،…

به ناگه همهه وهیاهو جو و فضای فرودگاه را پرکرد،

جمعیتی، فوج فوج وار، در قاموس مشرفاندخترک

سفر حج و حجاز، روزه داران

و نمازگزاران، اعتکا ف کنندگا ن، سرو پابرهنه گان آتی کعبه و

مد ینه، ملاحها ن و منا ها ن، با نگا هی تحقیروار،

بدون هیچ اعتنایی همچون ابلهان درنده گرگ صفت، وی را زیر نگاه  می گرفتند.

دخترک تنگدل وار، حسرت وار شیشه اشکش در دیده

حلقه زده، زار ونزار آه و ناله سر داد. به او نگریستم واز این زندگی فلکت بار مردان ریا و دروغ، تاسف، وبه عدل عزوجل شک نمودم.

 • ناشناس

  فرهنګ  استعماری 

   

  ما مردم
  خاورمیانه و شاید کشورهای مسلمان با داشتن بسیاری مزایا بعضی از ما دارای مشګلهایی
  هم هستیم  بسیار پول پرست می باشیم  نګاه کنید به آقای صدام ویا قذافی  صدام دوازده کاخ ریاست جمهوری داشت  برای چی؟ قذافی چهل دوسال حکومت کرد و
  میلیاردها دلار ثروت ذخیره کرد برای چی؟  خوب بقیه هم دستشان از آب کوتاه است وګرنه
  شناګران قابلی هستند. در مقیاس کوچکتر هم همین طور است ما
  تنها به کسانی احترام میګذاریم که برایمان فایده داشته باشند.  از اعتماد دیګران سو استفاده میکنیم از
  موقعیتهای دیګران سو استفاده میکنیم اګر کسی نکته ضعفی داشته
  باشد میخواهیم ازآن برای خودمان ثروت و استفاده درست کنیم. دیګران را تهدید میکنیم که شما را لو خواهیم داد اګر بما
  استفاده نرسانید.  حسود و بی ادب هستیم  و فکر میکنیم با
  بی احترامی به بزرګان خودمان بالاتر از آنان میشویم که ګفته اند بزرګش نخوانند اهل
  خرد که نام بزرګان به زشتی برد.  اګر به
  کسی خدمت کنی بعضی ها عوض قدردانی سعی دارند که ترا بخاک سیاه بنشانند. خدمت را با
  بی احترام و بدسګالی پاسخ میدهیم.  دزدی و
  فساد را ارج می نهیم 
  و به دزدان عظیم شان احترام میګذاریم .  متاسفانه یاد نګرفته ایم که بهم احترام بګذاریم
  و به باورهای هم ارزش بدهیم من منم هستیم و خود را علامه دهر میدانیم و سر ور
  دیګران  به همه با چشم انتقاد نګاه
  میکنیم  دنبال نکته های ضعف دیګران هستیم تا مسخره شان کنیم 
  از همان بچګی یکی را که ضعیف تر است ګیر میآوریم و مسخره می کنیم و از
  ناراحت شدن آن بچه شاد میشویم. خود خواه و تمامیت خواه و
  مغرور الکی هستیم به زیر دستان ستم میکنیم و از بالا دست ها حساب میبریم  دزدان بیچاره را قطع دست میکنیم ولی دزدان
  ثروتهای ملی میلیارد دلاری آزاد هستند.  در
  سر هرکاری هستیم میخواهیم دیګران را دک کنیم و خودمان فعال مایشا باشیم.  به ستم دیدګان و زیر دستان زور ګو هستیم و در
  برابر زورمندان کرنش میکنیم.  کسی که مارا
  دوست دارد و بما احترام میګذارد را ابله میشماریم و از دوستی
  و اعتمادش سو استفاده میکنیم.  خوب هدف سیاست بین المللی هم این است که ما نسبت بهم ظالم و بی تفاوت باشیم تا
  آنان براحتی بر ګرده های ما سوار شوند و ثروتهای ملی مارا غارت کرده و مارا هم
  آواره کشورهای دیګر بسازند.  شهید شدن و
  کشته شدن دیګران را دوست داریم ولی خودمان حاضر نیستیم که در صف اول خطر ها
  باشیم.  خوب برای همین است که ما از قافله
  علمی و تمدن صنعتی اینقدر عقب هستیم  و
  خریدار محصولات آنان می باشیم  ولی براحتی
  همه تقصیر ها را هم ګردن آنان می اندازیم. 
  و خودمان را تبریه می کنیم.