امروز بمب گذاری در پایگاههای سپاه غارت گران، فردا در بیت خلیفه علی بابا ۴

مملکت ما از سه دهه پیش صحنه جنایت، تجاوز، غارت و ویران گری سه گروه بی ایمان ضد بشر و ضد ایران و فرهنگ ایرانی قرار گرفته است: آخوندهای مفتخور شکمباره زنباره، سپاهیان دزد، غارت گر و آدم کش، و بسیجی های بی هویت، بی فرهنگ و بدون داشتن ارزش انسانیت و دور از کمترین دانش و خرد انسانی.
ضربه هایی که این جنایت کاران سه گانه برما وارد ساختند، شیرازه مملکت ما را به کلی از هم گسیخت، فرهنگ و ارزش های اخلاقی و انسانی ما را به باد داد، و ما را سر افکنده و شرمسار جهانی ساخت و کشورمان را دست کم چندین دهه به عقب راند.

صحنه ای از یکی از انفجارهای سه گانه پادگان ها در تهران. این صحنه از مسافتی بسیار دور عکس برداری شده و عظمت و بزرگی آن را نشان می دهد. به خوبی می توان درک کرد که از کار جابه جایی مهمات که فاحشه درگاه ولایت رمضان شریفی  گفته است بسی بزرگتر و سهمگین تر است.

صحنه ای از یکی از انفجارهای سه گانه پادگان ها در تهران. این صحنه از مسافتی بسیار دور عکس برداری شده و عظمت و بزرگی آن را نشان می دهد. به خوبی می توان درک کرد که از کار جابه جایی مهمات که فاحشه درگاه ولایت رمضان شریفی گفته است بسی بزرگتر و سهمگین تر است.

مردم ایران در طول تاریخ بسیار صبور، و با گذشت بوده اند. همین خون سردی و گذشت بی پایان، همواره آنان را از حقوق و خواسته هایشان دور و به دشمنان اجازه پیش روی، فرصت طلبی، و تجاوز بیشتر داده است. در این ۳۲ سال این سه گروه جنایت کار رفته رفته و به تدریج دامنه دزدی و جنایت خود را در نبودن هرگونه اعتراض و مخالفتی گسترش دادند. چون هرگز در برابرشان ایستادگی و عکس العملی نبود، راه را برای دزدی و جنایت های بعدی و بیشتر، باز، هموار و بدون مانع ساخت. اکنون کار به جایی رسیده که چاره ای جز انفجار پایگاهها و مراکز تجمع و گرد هم آیی آنان نخواهد بود.

خبر انفجار پایگاه سپاه دزدان و آدم کشان، در یک زمان، آنهم در سه پایگاه، روزنه امیدی را برای مردم ایران باز می کند که در میان سپاه و بسیجی هم فرزندانی پاک و میهن دوست وجود دارند که دست به چنین اقدام قهرمانانه و میهنی می زنند. این کار بمب گذاری را فرزندان ایران باید از ملت های دیگر مانند افغان ها یاد بگیرند و برخلاف آنان که مردم عادی را به کشتن می دهند، بلکه هدف و جای این بمب گذاری در میان سه گروه آدم خوار آخوند، پاسدار، و بسیجی باشد.

این ویدیو گزارشی را می دهد که رژیم به خبرنگاران خارجی خورانده است. زیرا جهان بیرون از ایران اجازه ندارد و نمی تواند حقیقت یابی کند. مردم کوچه و بازار هم نمی توانند به محل های انفجار نزدیک شوند، ویا از کسی پرس و جو کنند. باید قبول کرد که حادثه بسی وخیم تر، و در ابعاد وسیعتری بوده از آن چه که جنایت کاران پاسدار و یا خبرنگاران رژیم اجازه می دهند اخبار آن بروز کند.

این گونه بمب گذاری ها از افراد عادی کوچه و بازار ساخته نیست. بلکه فرزندان دلیر ایرانند که باید در میان سه گروه نام برده شده، و در هرگونه اجتماع آنان و هم چنین در نماز جمعه ها که امت خردباخته و میهن فروش دور آخوند های هرزه و جنایت کاری مانند احمد خاتمی و دیگرنماز گذاران جمعند آن چنان دست به بمب گذاری و خراب کاری گذارند که همه دکان های شیادی و حقه بازی آخوند ها تعطیل شود و مردم عادی نماز و مراسم دینی خود را در خانه هایشان برگزار کنند.

افغان ها، در دوران اشغال هندوستان به دست انگلیسی ها، هرگز به آن ها اجازه پیشروی در کشور خود و دست درازی به آن را ندادند. یکبار هم در حین عبور آنان از گذرگاه خیبر، همه آنان را کشتند ویا فراری دادند. اکنون هم از بمب گذاری میان گروههای اشغال گر کشورشان غافل نیستند. البته ما همه بمب گذاری آنان را تأیید نمی کنیم ولی شجاعت و دلیری آنان را می ستاییم.

رمضان شریف که باید گفت یک هرجایی دستگاه ولایت فقیه است، با گفتاری سراپا دروغ و تحمیر گرانه، بی شرافتی خود را به اثبات رسانده است. یک زن فاحشه به دلیل اجتماع نادرست، تن به خود فروشی می دهد ولی این دلقک برای یک آخوند دهان گشاد خود را باز میکند و حرف هایی می زند که عملکرد او از یک فاحشه صدها بار بدتر است.

رمضان شریف که باید گفت یک هرجایی دستگاه ولایت فقیه است، با گفتاری سراپا دروغ و تحمیر گرانه، بی شرافتی خود را به اثبات رسانده است. یک زن فاحشه به دلیل اجتماع نادرست، تن به خود فروشی می دهد ولی این دلقک برای یک آخوند دهان گشاد خود را باز میکند و حرف هایی می زند که عملکرد او از یک فاحشه صدها بار بدتر است.

گزارش های رسیده از کاربران گوناگون نشان می دهد که در سه منطقه نظامی پارچین در شرق، بیگنه ملارد در غرب، و پرند و صفاییه در جنوب غربی تهران انفجارهای بسیار زیادی رخ داده که صدای آن در سرتاسر تهران و استان البرز شنیده شده است. شماره پاسداران کشته شده، گویا از مرز ۳۷ تن می گذارد، و شمار زخمی ها هم زیاد است.

رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه که از بی شرافتی و دروغ گویی دست دیگر جنایت کاران را از پشت بسته است، علت این انفجار های بزرگ را جا به جایی مهمات عنوان کرده است. باید از این نا انسان ضد ایرانی پرسید چه جابه جایی، از کجا به کجا، و با چه هدفی انجام گرفته که در یک زمان سه انفجار صورت گرفت، و صدای آن تا استان البرز شنیده شد؟. به راستی، وقاحت، بی شرمی، و حقه بازی این جنایت کاران حد و مرزی را نمی شناسد. این رژیم از روز نخست، بر اساس دروغگویی، حقه بازی، کلک و پشت هم اندازی پایه گذاری شده، و گویا این صفات پست حیوانی در خون و رگ تک تک آخوند، سپاه، و بسیجی ها ریشه دوانده است.

در آغاز جنگ ایران و عراق، هنگامی که از هریک از این رژیم کشتارگر پرسش می شد که شما این اسلحه و مهمات را از کجا می آورید؟، پاسخ این بود که: «ما در میدان جنگ از دشمن می گیریم». زمانی که رژیم با گردآوری بسیجی، خاله زنک ها، و امت تحمیر شده اسلامی، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل می زدند، در همان زمان، اسلحه خود را مستقیماً از اسرائیل می خریدند، و یا با یک و یا چند واسطه با آمریکا در تماس و معامله بود.

از آن چه دیدیم و تجربه کردیم، ما را بدین باور داشت اگر شیطانی هست، در وجود هر آخوند نهفته بوده، و اگر عزرائیلی وجود دارد، به راستی هرآخوند یک عزرائیل است. به گفته دیگر آنچه را که این رژیم بد می داند، بدان نهی می کند، و یا از آن می ترساند، در وجود خود آخوند است و بس. اگر آخوند از جهنم گفتگو می کند، جهنمی دیگر سوای همین کشور خودمان نیست که برای مردم ساخته اند، و اگر بهشتی هست، همان محیط پر از ناز و نعمت، همراه با دست اندازی و تجاوز به ناموس هر ایرانی به نام حوریان بهشت، و یا مسافرت ها و ریخت و پاش های آن چنانی که آخوندها به نام بهشت که تنها وعده آن را به مردم داده اند، ولی برای خودشان به وجود آوردند.

اینجاست که از هم وطنان پاک سرشت و میهن دوست درون سپاه و بسیجی در خواست می شود تا بر خیزند، و دستگاه پر از ریا، دروغ، و حقه بازی این رژیم جهنمی را به آتش کشند، و وظیفه ملی و میهنی خود را انجام دهند. نظیر انفجار دیروز باید هر روز و هرهفته، و در همه مراکز فساد و ضد ایرانی این جنایت کاران تکرار شود.

این هم تصویر یکی دیگر از انفجارهاست. باید به آن میهن پرستان پاسدار که چنین شاهکارهایی را به خرج داده اند صد آفرین گفت، و آنان را ستایش کرد.

این هم تصویر یکی دیگر از انفجارهاست. باید به آن میهن پرستان پاسدار که چنین شاهکارهایی را به خرج داده اند صد آفرین گفت، و آنان را ستایش کرد.